intTypePromotion=1

Công văn 10351/TC/TCHQ của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
65
lượt xem
1
download

Công văn 10351/TC/TCHQ của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10351/TC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Công văn số 8693/TC/TCHQ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10351/TC/TCHQ của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n c ñ a   B é   t µ i   c h Ý n h   s è   1 0 3 5 1   T C / T C H Q   n g µ y   1 5   t h ¸ n g   9   n ¨ m   2 0 0 4  vÒ viÖc híng dÉn bæ sung c«ng v¨n 8693 TC/TCHQ KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c TØnh, thµnh phè Ngµy 6/8/2004, Bé Tµi chÝnh ®∙ ban hµnh C«ng v¨n 8693   TC/TCHQ   híng   dÉn   thêi   h¹n   nép   thuÕ   nhËp   khÈu   ®èi   víi   nguyªn   liÖu  phôc  vô  trùc  tiÕp  s¶n  xuÊt   nhng  thuéc   danh   môc   hµng   tiªu   dïng   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   404/2004/Q§­BTM ngµy 1/4/2004 cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i.  TiÕp theo néi dung c«ng v¨n trªn, Bé Tµi chÝnh híng dÉn   bæ sung mét sè ®iÓm sau: 1. Nguyªn liÖu nhËp khÈu phôc vô s¶n xuÊt hµng xuÊt  khÈu ®îc hiÓu  lµ nguyªn  liÖu trùc  tiÕp  ®a vµo s¶n xuÊt  hµng xuÊt  khÈu  hoÆc nguyªn  liÖu ®îc ®a cho  ®¬n  vÞ kh¸c  gia c«ng vµ nhËn l¹i s¶n phÈm ®Ó xuÊt khÈu. 2.   Trêng   hîp   doanh   nghiÖp   ®¨ng   ký   lµm   thñ   tôc   nhËp  khÈu   t¹i   nhiÒu   cöa   khÈu   thuéc   mét   Côc   H¶i   quan   tØnh  (thµnh phè) vµ nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó phôc vô s¶n xuÊt  lµ: i. Cïng mét mÆt hµng nhng nhËp khÈu nhiÒu lÇn thuéc  nhiÒu tê khai nhËp khÈu kh¸c nhau; hoÆc ii.   Thuéc   mét   danh   môc   gåm   nhiÒu   lo¹i   nguyªn   liÖu,  nhËp   khÈu   nhiÒu   lÇn   (mçi   lÇn   nhËp   khÈu   mét   hoÆc   nhiÒu  hoÆc toµn bé c¸c mÆt hµng trong danh môc); th× Gi¸m ®èc  doanh   nghiÖp   chØ   ph¶i   cam   kÕt   mét   lÇn   víi   Chi   côc   H¶i  quan n¬i ®¨ng ký tê khai lµm thñ tôc nhËp khÈu ®Çu tiªn  vÒ viÖc nhËp khÈu mÆt hµng hoÆc danh môc mÆt hµng ®ã lµm  nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt. Trêng hîp doanh nghiÖp lµm thñ tôc nhËp khÈu t¹i cöa  khÈu thuéc ®¬n vÞ h¶i quan tØnh (thµnh phè) kh¸c th× ph¶i  cã b¶n cam kÕt nép cho ®¬n vÞ H¶i quan tØnh (thµnh phè)  ®ã. 3.   Tuú   theo   ®iÒu   kiÖn,   Côc   trëng   Côc   H¶i   quan   c¸c  tØnh, thµnh phè cã thÓ tæ chøc viÖc x¸c ®Þnh thêi h¹n nép  thuÕ ®èi víi hµng  ho¸  thuéc  ®èi tîng trªn theo  híng uû  quyÒn cho c¸c Chi côc H¶i quan n¬i doanh nghiÖp ®¨ng ký  tê   khai   hµng   hãa   nhËp   khÈu   x¸c   ®Þnh   thêi   h¹n   nép   thuÕ  theo nguyªn t¾c ®∙ nªu. Bé   Tµi   chÝnh   th«ng   b¸o   ®Ó   Côc   h¶i   quan   c¸c   tØnh,  thµnh phè biÕt vµ niªm yÕt c«ng khai v¨n b¶n nµy t¹i c¸c  ®Þa ®iÓm lµm thñ tôc h¶i quan ®Ó doanh nghiÖp ®îc biÕt.
  2. 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2