Công văn 10374/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
25
lượt xem
1
download

Công văn 10374/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10374/TC/CST của Bộ Tài chính về việc đối tượng áp dụng Thông tư số 118/2003/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10374/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n  cña Bé TµI CHÝNH Sè 10374 TC/CST ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2004  vÒ viÖc ®èi tîng ¸p dông Th«ng t sè 118/2003/TT­BTC KÝnh göi:   ­ C¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc  ChÝnh phñ,                  ­ Uû ban Nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè   trùc thuéc Trung ¬ng C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   60/2002/N§­CP   ngµy   6/6/2002   cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi  víi hµng ho¸ nhËp khÈu theo nguyªn t¾c cña HiÖp ®Þnh thùc  hiÖn   §iÒu   7   HiÖp   ®Þnh   chung   vÒ   thuÕ   quan   vµ   th¬ng   m¹i  (GATT); Theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   2,   môc   I   Th«ng   t  sè  118/2003/TT­BTC ngµy 8/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 60/2002/N§­CP cña ChÝnh phñ; Trªn c¬ së ý kiÕn cña Bé Th¬ng m¹i t¹i c«ng v¨n sè  4846/TM­XNK   ngµy   7/9/2004   vÒ   danh   s¸ch   c¸c   níc   ¸p   dông  trÞ gi¸ tÝnh thuÕ  theo  GATT cho hµng ho¸ nhËp  khÈu  cña  ViÖt Nam; Bé  Tµi chÝnh  xin  th«ng  b¸o bæ sung  ®èi  tîng  ®îc  ¸p  dông Th«ng t sè 118/2003/TT­BTC ngµy 8/12/2003 cña Bé Tµi  chÝnh lµ hµng ho¸ nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ Uruguay. Th«ng b¸o nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho tÊt  c¶   c¸c   tê   khai   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   nép   cho   c¬   quan   H¶i  quan tõ ngµy 7/9/2004.
Đồng bộ tài khoản