Công văn 1047/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
4
download

Công văn 1047/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1047/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh, bổ sung phụ cấp khu vực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1047/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi sè 1047/L§TBXH-TL ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2003 vÒ viÖc ®iÒu chØnh, bæ sung phô cÊp khu vùc KÝnh göi: - Bé Tµi chÝnh - Uû ban D©n téc - Bé Néi vô C¨n cø qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 03/2001/TTLT-BL§TBXH-BTC-UBDTMN ngµy 18/01/2001 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh - Uû ban d©n téc vµ MiÒn nói, thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i v¨n b¶n sè 6930/VPCP-VX ngµy 13/12/2002 vµ ý kiÕn ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh NghÖ An t¹i c«ng v¨n sè 758 CV-UB/VX ngµy 11/3/2003 vÒ viÖc ®iÒu chØnh, bæ sung phô cÊp khu vùc (c«ng v¨n kÌm theo). Sau khi xem xÐt, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi dù kiÕn ®iÒu chØnh, bæ sung phô cÊp khu vùc ®èi víi c¸c x· thuéc tØnh NghÖ An nh sau: 1. §iÒu chØnh t¨ng møc phô cÊp khu vùc ®èi víi c¸c x· sau: - Tõ møc phô cÊp 0,5 lªn møc 0,7 ®èi víi x· Nga My (huyÖn T ¬ng D- ¬ng). - Tõ møc phô cÊp 0,3 lªn møc 0,4 ®èi víi x· Ch©u lÝ, Ch©u Léc (huyÖn Quú Hîp). - Tõ møc phô cÊp 0,1 lªn møc 0,2 ®èi víi x· NghÜa S¬n, NghÜa Hång, NghÜa Phó, NghÜa B×nh, NghÜa HiÕu, NghÜa T©n (huyÖn NghÜa §µn). 2. Bæ sung møc phô cÊp khu vùc ®èi víi c¸c x· sau: - Møc phô cÊp 0,2 ®èi víi x· T©n Th¾ng (huyÖn Quúnh L u), x· Thanh §øc (huyÖn Thanh Ch¬ng). - Møc phô cÊp 0,1 ®èi víi x· Quúnh Th¾ng (huyÖn Quúnh Lu). 3. §iÒu chØnh gi¶m møc phô cÊp khu vùc ®èi víi c¸c x· sau: - Gi¶m tõ møc phô cÊp 0,3 xuèng møc 0,2 ®èi víi x· NghÜa §øc (huyÖn NghÜa §µn), x· NghÜa Dòng (huyÖn T©n Kú). §Ò nghÞ quý Bé tham gia ý kiÕn ®Ó Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi cã c¬ së tr¶ lêi Uû ban nh©n d©n tØnh NghÖ An.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản