intTypePromotion=1

Công văn 10479/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
19
lượt xem
1
download

Công văn 10479/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10479/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế thu nhập doanh nghiệp kinh doanh SXKT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10479/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 10479 T C­T C T   g µy  01 th¸ng 11  m  2001 v Ò   c n n¨ viÖc  thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p  kinh d o a n h   x æ  sè kiÕn  thiÕt KÝnh    ban  göi:Uû  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng, Thùc hiÖn  LuËt thuÕ            gi¸trÞgiat¨ng(GTGT)  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn      thi hµnh LuËt thuÕ    GTGT,   ho¹t®éng  kinh doanh    kiÕn    xæ sè  thiÕt(XSKT)    chÞu  thuÕ GTGT     víithuÕ  suÊt 20%,  thuÕ  sè  GTGT   ph¶i nép    thÊp  h¬n  thuÕ  doanh  tr   thu  íc ®©y  nªn nhiÒu  C«ng    ty XSKT  sau    nép  khi®∙  thuÕ  nhËp  thu  doanh nghiÖp  (TNDN)  thuÕ  vµ  TNDN     bæ sung  theo quy  ®Þnh   vÉn  cßn  kho¶n thu nhËp      rÊt lín.Ho¹t ®éng    kinh doanh XSKT  thuéc  ih×nh  lo¹  kinh  doanh  Æc     ® thï,®éc  quyÒn  cña Nhµ    níc,nhu cÇu  vèn  vÒ  kh«ng  lín. Trong    khichê  nghiªncøu,tr×nh Quèc          héisöa  æi  ® LuËt thuÕ    GTGT  vµ  LuËt thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt,®Ó     huy  ®éng nguån   thu cho ng©n s¸ch nhµ      níc (NSNN),b¶o    ®¶m     c¸c nhu  cÇu    chitheo môc    Tµi chÝnh  tiªu,Bé    híng dÉn    c¸c  C«ng    ty XSKT  nép  tiÕp vµo  NSNN   phÇn chªnh  lÖch  nép  do  thuÕ  GTGT   thÊp h¬n thuÕ doanh    íc®©y  sau: thu tr   nh  1. TÊt  c¸c C«ng      c¶    tyXSKT, sau    nép  khi®∙  thuÕ  TNDN   thuÕ  vµ  TNDN   bæ  sung theo  LuËt thuÕ    TNDN, nÕu  thu nhËp  sè    cßn    thuÕ  l¹ do  i GTGT  nép  thÊp  víithuÕ  so    doanh  vÉn  thu  cßn    ph¶inép  línth×    tiÕp vµp NSNN  theo    tû lÖ (%)  tÝnh    trªn phÇn  thu nhËp cßn  i®∙  îc quy  l¹  ®   ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 18/1999/TT­ BTC   ngµy 6/2/1999 cña  Tµi chÝnh: "Híng  Bé      dÉn c¸ch tÝnh      ®Ó thùc hiÖn    kho¶n    thu thªm  nép  do  thuÕ  GTGT   thÊp h¬n nép thuÕ doanh    thu tr   íc®©y        ®èi víi c«ng      kiÕn  c¸c tyxæ sè  thiÕt". 2. ViÖc    thùc hiÖn    nép phÇn  nhËp  thu  cßn    l¹ quy  i ®Þnh  i t¹ ®iÓm   trªn 1    ®©y  thùc hiÖn        kÓ tõ ngµy 01/01/2001  cho ®Õn     quy  khicã  ®Þnh  kh¸c thay     thÕ.Trong      thêigian ¸p dông      chÕ  thu nép  ®é    nµy,nÕu    C«ng    tyXSKT   nhu  cã  cÇu ®Çu      iÓn kinh doanh,nhng  tph¸ttr       thiÕu vèn ®Çu    lËp  ¸n ®Çu  , tth×  dù    t  tr×nh Uû     ban  nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè  xÐt duyÖt    ®Ó cÊp  i l¹ cho    ®¬n  vÞ  tèi b»ng  thuÕ  nép   ®a  sè  ®∙  NSNN   theo híng dÉn        t¹ C«ng    i v¨n nµy. §Ò  nghÞ    Uû ban  nh©n d©n tØnh, thµnh    phè  chØ   ®¹o  Tµi chÝnh    Së    ­ VËt    gi¸,Côc ThuÕ   C«ng    vµ  tyXSKT  ®Þa  ph¬ng thùc hiÖn      thu,nép kÞp    thêi sè    thu nhËp cßn    l¹ nªu    i trªnvµo  NSNN.  Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  v­       cã  íng m ¾c       ®Ò nghÞ  ban  Uû  nh©n d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè  c¸c c¬  vµ    quan  ªn li   quan  ph¶n ¶nh  kÞp    Bé    thêivÒ  TµichÝnh   ®Ó nghiªncøu    híng dÉn      bæ sung. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2