intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 106/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng ý kiến

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

103
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 106/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng ý kiến về quan trắc biến dạng công trình và công trình lân cận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 106/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng ý kiến

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số : 106 /BXD-HĐXD ----------------------- V/v: ý kiến về quan trắc biến dạng công trình Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2009 và công trình lân cận. Kính gửi : Thông tấn xã Việt Nam Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 269/TTX-VP ngày 22/6/2009 c ủa Thông t ấn xã Vi ệt Nam về quan trắc biến dạng công trình và công trình lân cận. Sau khi nghiên c ứu, B ộ Xây d ựng có ý ki ến như sau: Để tăng cường công tác quản lý về xây dựng đối với các công trình cao t ầng, đ ặc bi ệt là công trình cao tầng có tầng hầm, Bộ Xây dựng đã ban hành Ch ỉ th ị s ố 07/2007/CT-BXD ngày 05/11/2007 về tăng cường công tác quản lý xây d ựng đ ối v ới các công trình xây d ựng nhà cao t ầng. Trong nội dung Chỉ thị chỉ yêu cầu Nhà thầu thi công xây d ựng lập hệ thống quan tr ắc bi ến d ạng công trình và công trình lân cận ( điểm 3, m ục e) và Ch ủ đ ầu t ư ph ải yêu c ầu Nhà th ầu thi công xây dựng lập hệ thống quan trắc trong suốt quá trình thi công xây d ựng (đi ểm 2, m ục h). Nh ư v ậy trong Chỉ thị không yêu cầu Chủ đầu tư thuê thêm 1 đơn vị độc l ập khác th ực hi ện công tác quan trắc. Tuy nhiên, tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng công trình nh ư: Đi ều ki ện đ ịa ch ất ph ức t ạp, số tầng hầm nhiều, mật độ công trình lân cân lớn...thì Ch ủ đ ầu t ư có thể thuê thêm đ ơn v ị đ ộc l ập thực hiện công tác quan trắc nhằm giúp Chủ đầu tư giám sát biến d ạng công trình đ ược ch ặt ch ẽ hơn. Nếu phải thuê đơn vị độc lập thì Chủ đầu t ư chịu trách nhi ệm thanh toán. Đề nghị Thông tấn xã Việt Nam căn cứ ý kiến trên để t ổ chức thực hiện. Nơi nhận : TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG - TT Bùi Phạm Khánh (để B/C) Đã ký - Lưu: VP, HĐXD. Trần Ngọc Thiện
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2