Công văn 10609/TC-TCHQ của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
51
lượt xem
4
download

Công văn 10609/TC-TCHQ của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10609/TC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc giải thích một số nội dung tại điểm 20c Phần II Thông tư 08/2000/TT-TCHQ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10609/TC-TCHQ của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n   c ñ a   b é   t µ i   c h Ý n h   s è   1 0 6 0 9 / T c ­ t c h q   n g µ y   1 3   t h ¸ n g   1 0   n ¨ m  2 0 0 3   v Ò   v i Ö c   g i ¶ i   t h Ý c h   m é t   s è   n é i   d u n g   t ¹ i   ® i Ó m   2 0 c   P h Ç n  II th«ng t 08/2000/tt­tchq KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Thêi gian võa qua, Bé Tµi chÝnh vµ c¸c ®¬n vÞ thuéc   Bé nhËn ®îc nhiÒu ®¬n, th  khiÕu n¹i cña kh¸ch xuÊt nhËp   c¶nh vÒ quyÕt ®Þnh xö ph¹t cña Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng ®èi  víi hµnh vi mang ngo¹i tÖ vît møc quy ®Þnh kh«ng khai h¶i   quan.   §Ó   c¸c   ®¬n   vÞ   H¶i   quan   ®Þa   ph¬ng   chñ   ®éng   gi¶i   quyÕt   ®óng   ®¾n   ngay   tõ   kh©u   xö   lý   ban   ®Çu,   tr¸nh   viÖc   khiÕu   kiÖn   kÐo   dµi   qua   nhiÒu   cÊp;   sau   khi   tham   kh¶o   ý   kiÕn cña mét sè Bé, Ngµnh liªn quan; Bé Tµi chÝnh gi¶i   thÝch râ thªm mét sè néi dung t¹i ®iÓm 20c phÇn II Th«ng   t  sè   08/2000/TT­TCHQ   ngµy   20/11/2000   cña   Tæng   côc   H¶i   quan nh sau: C¸c   giÊy   tê   ®Ó   x¸c   ®Þnh   nguån   gèc   ngo¹i   hèi,   vµng,  ®ång   ViÖt   Nam   nªu   t¹i   ®iÓm   20c   PhÇn   II   Th«ng   t 08/2000/TT­TCHQ thÓ hiÖn c¸c néi dung: a. X¸c nhËn cña Ng©n hµng ë trong níc hoÆc níc ngoµi  vÒ sè ngo¹i tÖ, vµng, ®ång ViÖt Nam ®îc rót ra tõ Ng©n  hµng hoÆc do Ng©n hµng chi, tr¶; b. Ngo¹i tÖ, vµng, ®ång ViÖt Nam tõ níc ngoµi ®em vµo  ViÖt Nam cã khai b¸o trªn tê khai h¶i quan khi nhËp c¶nh; c. Ngo¹i tÖ, vµng, ®ång ViÖt Nam cã ®îc do thu nhËp  tõ l¬ng vµ c¸c kho¶n thu kh¸c cã x¸c nhËn cña n¬i chi,  tr¶; d. Ngo¹i tÖ, vµng, ®ång ViÖt Nam cã ®îc do thõa kÕ,  ph©n chia tµi s¶n thõa kÕ mµ tµi s¶n cha ®îc ph¸t m¹i,  trong ®ã ngêi cã nhu cÇu sö dông ®øng tªn ®ång së h÷u ®∙  tr¶ tiÒn tríc cho c¸c thµnh viªn  kh¸c  t¬ng  øng  víi  mçi  phÇn thõa kÕ, cã giÊy tê x¸c nhËn; e. Ngo¹i tÖ, vµng, ®ång ViÖt Nam cã ®îc tõ tiÒn b¸n  hµng hãa, cung cÊp dÞch vô ®îc thÓ hiÖn trªn c¬ së hîp  ®ång,   hãa   ®¬n,   chøng   tõ   phï   hîp   víi   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt hiÖn hµnh; f. Ngo¹i tÖ, vµng, ®ång ViÖt Nam cã ®îc do c¸c c«ng  ty cã ®ñ t  c¸ch ph¸p nh©n chi, cã phiÕu chi phï hîp víi  chÕ ®é hãa ®¬n, chøng tõ hiÖn hµnh; g. Ngo¹i tÖ, vµng, ®ång ViÖt Nam cña ngêi th©n, b¹n  bÌ göi nhê mang hé;
  2. 2 h. Ngo¹i tÖ, vµng, ®ång ViÖt Nam do ®îc tr¶ nî; i.  Ngo¹i  tÖ, vµng,  ®ång  ViÖt  Nam cã ®îc  do vay cña  ngêi th©n, b¹n bÌ; k. Ngo¹i tÖ, vµng, ®ång ViÖt Nam cã ®îc do ngêi th©n,  b¹n bÌ biÕu, tÆng, cho; §èi víi c¸c trêng hîp nªu t¹i c¸c môc g, h, i, k th×  viÖc   chøng   minh   ngo¹i  tÖ,  vµng,   ®ång   ViÖt  Nam  cã   nguån  gèc hîp ph¸p ph¶i dùa trªn c¬ së x¸c nhËn cña c¸c ®èi t­ îng cã liªn quan vµ c¸c chøng tõ nªu t¹i môc a, b, c, d,  e, f. Trong   qu¸   tr×nh   xem   xÐt   gi¶i   quyÕt   vô   viÖc   cô   thÓ,  cÇn chó ý ®¶m b¶o sù nhÊt qu¸n gi÷a c¸c gi¶i tr×nh, c¸c  chøng tõ chøng minh nguån gèc ngo¹i tÖ, vµng, ®ång ViÖt  Nam cña kh¸ch xuÊt nhËp c¶nh vµ nh÷ng ngêi cã liªn quan. Khi xö lý c¸c trêng hîp vi ph¹m vÒ mang ngo¹i tÖ khi  xuÊt   c¶nh,   nhËp   c¶nh   ph¶i   c¨n   cø   vµo   c¸c   quy   ®Þnh   cña  Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   vÒ   ®èi   tîng   ®îc   phÐp   mang  ngo¹i tÖ, môc ®Ých mang ngo¹i tÖ (vÝ dô: ®i ch÷a bÖnh, ®i  th¨m   th©n   nh©n,   ®i   du   lÞch,   ®i   du   häc....)   vµ   sè   lîng  ngo¹i   tÖ   ®îc   phÐp   mang   ra   khái   ViÖt   Nam;   NghÞ   ®Þnh   xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý Nhµ níc vÒ  h¶i quan vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan  ®Ó xö lý vô viÖc vi ph¹m.
Đồng bộ tài khoản