Công văn 1065/1997/CV-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
104
lượt xem
2
download

Công văn 1065/1997/CV-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1065/1997/CV-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc chỉ đạo một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước quý I năm 1998

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1065/1997/CV-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  1065/1997/CV­N H N N 1 4 N h s n g µ y  31 th¸ng 12 n¨ m  1997  Ò  vi Ö c ch Ø   o m é t s è v ®¹ n éi  u n g  liªn u a n  ® Õ n  n hi Ö m   ô  t Ý n d ô n g  c ñ a d  q v N g © n  h µ n g  N h µ  n íc q u ý  I  m  1998 n¨ KÝnh  öi: g ­Tæng    Gi¸m  c    ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc  ®è c¸cNg h Th m  doanh; ­Tæng    Gi¸m  c  ®è Tæng  C«ng    µng  ¹c ®¸  ý  ÖtNam; tyV b   qu Vi   ­Gi¸m  c      ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è. Ng h Nh n     ph Nh»m   ùc hiÖn  ètm ét  è  éidung  ªnquan  n   th   t  sn  li   ®Õ nghiÖp  ô  Ýn  ông   vt d quý    I n¨m 1998, Ng ©n   µng  µ   íc chØ   o    h Nh n   ®¹ Tæng  Gi¸m  c  ®è c¸c  ©n   Ng hµng  ¬ng  ¹iquèc  Th m  doanh,Tæng    Gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    µng  ¹c ®¸  ý  tyV b   qu ViÖtNam,    Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è    Ng h Nh n     ph nh sau: 1.V Ò     Êp  èn:   t¸ c v i Quý    µ quý  ã  Õt  m   Þch,®ång  êicòng  µ quý  Çn  Ëp  Il   cT © l   th   l  c t trung vèn    cho s¶n  Êt vô  xu   §«ng  ©n  µ  èn  µih¹n  xu v v d   cho    ù    u    ©y  ùng  ë  c¸c d ¸n ®Ç t x d d dang  µ  v chuyÓn  Õp,v×  Ëy  ti   v nhu  Çu  èn  ña  Òn  c vcn kinh tÕ  ã  híng  Ëp    c xu  t trung cao    u   ý  µ  ã  Ó  Ï gi¶m  èng  ¹  êi®iÓ m   èi quý. C¸c  ë ®Ç qu v c th s   xu t ith   cu     Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i ngoµiviÖc    µ  ¶m   h Th m    lov ® b¶o  èn  v cho  nhu  Çu  c s¶n  Êt xu   kinh doanh  îp  ý®èi  íin Òn    h l  v  kinh tÕ, cÇn     quan  ©m   ¬n  ÷a  n   Öc    t h n ®Õ vi thu håi nî ®Õ n   ¹n,quay     h  vßng  èn, cã  Õ   ¹ch    î c¸c kho¶n  ∙  v   k ho tr¶n     ® vay  i Êp  t¸ c vèn  ña  ©n  µng  µ   íc®óng  ¹n. c Ng h Nh n   h Trêng  îp c¸cNg ©n  µng  ¬ng  ¹icã  ã  h   h Th m   kh kh¨n ®ét  ÊtvÒ   èn,trong   xu   v     ph¹m    vichØ    ån  èn  µnh  tiªungu v d cho  Ýn  ông, Ng ©n   µng  µ   íc sÏ xem   td   h Nh n     xÐt,gi¶iquyÕt  i Êp  èn     t¸ c v cho      c¸c nhu  Çu  îp lýcña    ©n   µng  ¬ng  c h    c¸c Ng h Th m¹itheo  ¬  Õ   Ön  µnh    c ch hi h (bao  å m   viÖc  i Êp  èn  g c¶  t¸ c v cho    ©n  µng    c¸c Ng h Th¬ng  ¹ingoµiquèc  m    doanh). 2.V Ò     îcho    dn  vay  Ö   èng  h th Tæng  c«ng    µng  ¹c ®¸  ý: tyV b   qu Theo  chØ  o  ña  èng  c, viÖc    åih Õt  î vay  ña    ®¹ c Th ®è   thu h   n  c c¸c C«ng   ty Vµng  ¹c ®¸  ý  a   ¬ng  b   qu ®Þ ph ph¶i® îcthùc hiÖn    iÓ m   n   12­      døt ® ®Õ 31­ 1997.   Nh÷ng  êng  îp cßn    î t¹  êi®iÓ m   12­ tr h  dn  i  th 31­ 1997  Çn  îcph©n  Ých  â vµ  c ®  t r  ph©n  ¹   nî  lo id theo    c¸c nguyªn  ©n  nh ph¸tsinh.Gi¸m  c      ®è Chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íctØnh,thµnh  è  Nh n     ph ph¶ikiÓm        tra, minh  µ    Êt biÖn  x¸c v ®Ò xu   ph¸p  xö  ýc¸c kho¶n  î cho  l    n  vay  C«ng    µng  ¹c ®¸  ý  a   ¬ng  ty V b   qu ®Þ ph cßn  ¹ cha  li   thu ® îcvµ      ô  Ó  Ò   ©n  µng  µ   ícTrung  ng  ô  Ýn  ông).     b¸o c¸o c th v Ng h Nh n   ¬ (V T d 3. V Ò       c¸ckho¶n    î cho  dn  vay  thanh    to¸nc«ng  î giai®o¹n   µ    o¹n  n    Iv giai® II: C¸c kho¶n   nî  d thanh to¸n c«ng  î    n cßn  ¹  n   12­ l i®Õ 31­ 1997  Çn  îc c ®  ph©n  Ých  t theo    c¸c nguyªn  ©n  nh ph¸tsinh  µ  Ën    v t thu  Õu  ã).Trêng  îp (n c  h  nh÷ng  n  Þ  ã  ã  ®¬ v c kh kh¨n  Ò   µichÝnh  a  ã  iÒu  Ön    î ®óng  ¹n, v t  ch c ® ki tr¶n   h  Ng ©n  µng  µ   íctiÕp tôccho    ¹n nî®Õ n   03­ h Nh n      giah     31­ 1998.Nh ng  íckhigia   tr       h¹n  î,Ng ©n   µng  µ   íc cÇn  ã  ù  Óm     ô  Ó, n Õu   n   Þ     n  h Nh n   c s ki tra c th   ®¬ v vay thanh    to¸nc«ng  î thùc sù  ã  ã  n    c kh kh¨n cha    îcnî vay    tr¶®     thanh    to¸nc«ng  î n 
  2. 2 th× Gi¸m  c  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ®è Ng h Nh n     ph th«ng b¸o    ¹n  î cho  gia h n   Ng ©n  µng  ¬ng  ¹ivµ  h Th m   doanh  nghiÖp vay  èn  ng  êib¸o    Ò   ©n   v ®å th   c¸o v Ng hµng  µ   ícTrung  ng  ô  Ýn  ông). Nh n   ¬ (V t d 4.V Ò     chØ    tiªucho  vay  thanh    ïtrõ: to¸nb   ChØ     tiªucho  vay thanh  to¸n bï trõ ®∙        th«ng  b¸o cho Chi  nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   ícsö  ông  Nh n   d trong quý  n¨m    IV  1997  îcchuyÓn  ®  sang  ö  ông    sd ®Ó cho  vay  trong quý     In¨m 1998.Trêng  îp nhu  Çu    h  c cho vay thanh    ï trõt¹ to¸nb      i ®Þa   ¬ng  ph ph¸tsinh t¨ng ®ét  Êt vÉn  îc thùc hiÖn      b¶n  ©n         xu   ®    nh c¸c v¨n  Ng hµng  µ   íc®∙  Nh n   quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h 5. V Ò       c¸c kho¶n  ∙  îcli   é   µi chÝnh    ©n   µng  µ   íckhoanh  ® ®   ªnB T   ­ Ng h Nh n   nî: §èivíi ÷ng    nh kho¶n  î ®∙  îcli   é  µichÝnh    ©n  µng  µ   ícxö  n   ®   ªnB T   ­ Ng h Nh n   lýkhoanh  î ngoµi viÖc  «n  c  µ  Ën  nî vÒ     n    ® ®è v t thu    cho  ©n   µng, sè    î Ng h   d n  cßn  ¹  l icho  Ðp  ph c¸c  ©n   µng  îc gi÷  Ng h ®  nguyªn  Ön  ¹ng,chê  hi tr   chØ   o  ®¹ chÝnh thøc cña  Ýnh  ñ  Ó  nîkhoanh  ¹ Ng ©n  µng  µ   íc).   Ch ph (k c¶    t  i h Nh n Trªn ®©y   µm ét  è  éidung  ã  ªnquan  n     l  sn  c li   ®Õ nghiÖp  ô  Ýn  ông  ña  vt d c Ng ©n  µng  µ   íctrong quý   h Nh n     In¨m 1998,yªu  Çu    c Tæng  gi¸m  c    ©n   ®è c¸c Ng hµng  ¬ng  ¹iquèc  Th m  doanh,Tæng    gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    µng  ¹c ®¸  ý, tyV b   qu   Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  iÓn  Ng h Nh n     ph tr khai thùc     hiÖn.
Đồng bộ tài khoản