Công văn 10677/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
27
lượt xem
2
download

Công văn 10677/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10677/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập bằng hiện vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10677/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é   µi c h Ý n h   è  10677  C/T C T  n g µy  08 th¸ng 11 n¨ m  2001  B T S T v Ò  viÖc T h u Õ   N c N  ® èi víi T  thu n h Ë p  b » n g  hi Ö n  v Ët KÝnh    göi:Côc  thuÕ    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng Võa qua  Tµi chÝnh  Bé    nhËn  îc kiÕn  ®   nghÞ  cña mét  doanh  sè  nghiÖp  vÒ viÖc  dông  ¸p  thuÕ  nhËp    thu  c¸ nh©n ®èi    nhËp  víithu  b»ng hiÖn      vËt khi thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ    n¨m 2000. VÒ     vÊn    ®Ò nµy, Bé      Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh    Theo  híng dÉn  iTh«ng   sè  TC/TCT  t¹  t 39  ngµy  26/6/1997 cña  Tµi Bé    chÝnh  C«ng  vµ  v¨n 687  TCT/NV2  ngµy  6/3/2001  cña  Tæng  côc thuÕ  híng  dÉn  thùc hiÖn    quyÕt    to¸nthuÕ  n¨m 2000            th×:§èivíi c¸ nh©n  thu nhËp  c¸c cã    ® îcchitr¶b»ng        hiÖn    vËt ph¶iquy    ®æi    ra tiÒn theo      gi¸trung b×nh    tr   trªnthÞ  ­ êng  cña ®Þa  ph¬ng  Côc  do  thuÕ quy  ®Þnh  i   t¹ thêi®iÓm   nhËn hiÖn      vËt ®Ó x¸c®Þnh      thu nhËp chÞu  thuÕ. Tuy nhiªn,®Ó       t¹o®iÒu kiÖn thuËn    lî cho    i c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng  trong ho¹t®éng    kinh doanh còng nh gi¶m    bítthuÕ  thu nhËp cho ngêi lao     ®éng, Bé      TµichÝnh  híng dÉn  sau:   nh  ­ KÓ       tõ 1/1/2001,c¸c kho¶n      thu nhËp      chi tr¶b»ng  hiÖn    vËt ph¶i tÝnh    vµo    thu nhËp  chÞu thuÕ    khitÝnh thuÕ    thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp  cao  cña  n¨m  2001. ­ C¸c    kho¶n  nhËp  thu  b»ng hiÖn      vËt ph¸tsinh trong n¨m      2000  îc quy  ®   ®Þnh  i t¹ Hîp ®ång    lao ®éng hoÆc  Tho¶      íclao ®éng  tËp thÓ    díi®©y  kh«ng  thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ    thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp  cao: +    Chi phÝ  söa  ch÷a,trang bÞ      ph¬ng  tiÖn trong nhµ  cho      ë  ngêilao®éng      nícngoµi.   +  Thëng  b»ng  hiÖn    vËtkh«ng    qu¸ mét  th¸ngl  ¬ng. +  TiÒn  häc  phÝ    tr¶cho  con  ngêinícngoµi.     +    VÐ m¸y  bay (hoÆc  ph¬ng  tiÖn ®i  ikhivÒ    l¹     phÐp  ) th¨m    gia ®×nh cña  ngêinícngoµi.     H íng dÉn  i   t¹ C«ng      v¨n nµy  thay thÕ    híng dÉn  i   t¹ ®iÓm       5.1,môc  , II C«ng  v¨n sè    687  TCT/NV2 ngµy  6/3/2001 cña    Tæng  côc  thuÕ. Bé  Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó  c¸c Côc  thuÕ vµ híng dÉn  c¸c doanh  nghiÖp  thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản