Công văn 10695/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
31
lượt xem
2
download

Công văn 10695/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10695/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu thùng đựng rác bằng nhựa có bánh xe di chuyển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10695/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  10695 T C/T C T  n g µ y 8 th¸ng 11  m  2001  c n¨ v Ò  viÖc T h u Õ   h Ë p  kh È u  thïng ® ù n g   n r¸c  » n g  n h ù a   b cã  b¸nh xe di c h u y Ó n KÝnh     göi: Tæng  ­ côc    H¶i quan  Bé  Tµi chÝnh  nhËn  ® îc C«ng  v¨n sè  4488/TCHQ­KTTT  ngµy  10/10/2001 cña Tæng côc    H¶i quan    ®Ò nghÞ híng dÉn    ph©n  i Æt   lo¹  m hµng  thïng®ùng      r¸cb»ng  nhùa  b¸nh  dichuyÓn; VÒ   cã  xe      viÖc  nµy,Bé      TµichÝnh  cã  kiÕn  sau: ý  nh  C¨n  BiÓu  cø  thuÕ thuÕ  nhËp khÈu   ®∙i ban  u    hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  1803/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy 11/12/1998;Th«ng   37/1999/TT­   t sè  BTC   ngµy 07/04/1999 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn c¸ch ph©n  i lo¹ hµng ho¸ theo  Danh môc  BiÓu  thuÕ thuÕ xuÊtkhÈu,BiÓu      thuÕ thuÕ nhËp  khÈu; Tham  kh¶o b¶n    gi¶ithÝch Danh  môc  hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  cña    Héi ®ång Hîp      t¸cH¶i quan  ThÕ   ith×: gií  ; M Æt  hµng thïng ®ùng      r¸cb»ng nhùa  b¸nh  ®Ó     cã  xe  di chuyÓn, thuéc    nhãm   3924,m∙  39249000,thuÕ    sè    suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙i50%   u    (n¨m  ¬i m   phÇn tr¨m). Bé    Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng   côc H¶i quan chØ  ®¹o  viÖc  thùc  hiÖn.C«ng      v¨n nµy thay thÕ    C«ng    2110  v¨n sè  TC/TCT  ngµy 05/09/1997 cña    Bé    TµichÝnh.C¸c  êng      tr hîp nhËp  khÈu  thïng®ùng      r¸cb»ng nhùa  b¸nh  cã  xe  ®Ó     dichuyÓn  ícthêi®iÓm   TµichÝnh  tr     Bé    ban hµnh c«ng    v¨n nµy thùc hiÖn    nép thuÕ  nhËp  khÈu theo híng dÉn  t¹ C«ng  v¨n sè 2110TC/TCT  ngµy  i 05/09/1997 cña  TµichÝnh.   Bé     

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản