Công văn 10759/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
35
lượt xem
1
download

Công văn 10759/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10759/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc kê khai thuế đầu vào bữa ăn giữa ca cho cán bộ công nhân viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10759/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh sè 10759/TC-TCT ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2003 vÒ viÖc kª khai thuÕ ®èi víi b÷a ¨n gi÷a ca cho CBCNV KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Võa qua Bé Tµi chÝnh ®· nhËn ®îc kiÕn nghÞ cña mét sè c¬ së kinh doanh vÒ viÖc kª khai thuÕ GTGT ®èi víi kho¶n chi b÷a ¨n gi÷a ca. §Ó thùc hiÖn thèng nhÊt c¸c quy ®Þnh cña LuËt thuÕ ®èi víi kho¶n chi b÷a ¨n gi÷a ca, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: 1. VÒ thuÕ TNDN: C¨n cø quy ®Þnh t¹i §iÓm 3, Môc III, PhÇn B Th«ng t sè 18/2002/TT-BTC ngµy 20/02/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 26/2001/N§-CP ngµy 04/06/2001 vµ NghÞ ®Þnh sè 30/1998/ N§-CP ngµy 13/5/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp th× c¸c c¬ së kinh doanh ®îc tÝnh vµo chi phÝ ®Ó x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ TNDN kho¶n chi b÷a ¨n gi÷a ca cho c¸n bé c«ng nh©n viªn (CBCNV). Møc chi cho mçi ngêi kh«ng vît qu¸ møc l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh ®èi víi c«ng chøc Nhµ níc. 2. VÒ thuÕ GTGT: C¨n cø quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh, trêng hîp c¬ së kinh doanh tæ chøc b÷a ¨n gi÷a ca cho CBCNV, nÕu cã hãa ®¬n GTGT hîp ph¸p th× c¬ së kinh doanh ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo cña c¸c kho¶n chi vÒ b÷a ¨n gi÷a ca. C¸c trêng hîp c¬ së kinh doanh ®· xö lý thuÕ GTGT ®Çu vµo cña b÷a ¨n gi÷a ca kh¸c víi híng dÉn t¹i C«ng v¨n nµy th× kh«ng xö lý l¹i. §Ò nghÞ Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng híng dÉn c¸c c¬ së kinh doanh thùc hiÖn theo néi dung trªn.
Đồng bộ tài khoản