intTypePromotion=1

Công văn 1076/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Công văn 1076/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1076/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế nhập khẩu viên lục bảo linh chi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1076/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  1076/TC/TC T   g µy  31 th¸ng 01  m  2002  c n n¨ vÒ   viÖc thu Õ  s u Êt thu Õ  n h Ë p  kh È u  viªn lôc b¶ o  linh chi   KÝnh     göi: Tæng  ­ côc    H¶i quan           ­C«ng    tyXNK   tÕ  y  §ång  Th¸p  (DOMESC O) Bé    Tµi chÝnh  nhËn  îc C«ng  ®   v¨n  359/DMC­2001  sè  ngµy 28/09/2001  cña C«ng   ty XNK   tÕ  y  §ång  Th¸p  (DOMESC O)   khiÕu    n¹iviÖc tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu  Æt   m hµng    viªnnang    "lôcb¶o    linhchi"  Tµi chÝnh  ý  ;Bé    cã  kiÕn  nh  sau:   C¨n  BiÓu  cø  thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙iban  u    hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  sè  1803/1998/Q§­ BTC  ngµy  11/12/1998  Danh  vµ  môc söa  æi, bæ   ®   sung   tªnvµ  møc  thuÕ suÊt thuÕ  nhËp  khÈu  cña  mét  nhãm,  Æt   sè  m hµng trong BiÓu  thuÕ nhËp  khÈu  ®∙iban  u    hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  193/2000/Q§­ sè  BTC   ngµy 5/12/2000  QuyÕt  vµ  ®Þnh  137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy 18/12/2001 cña  Bé  ëng  TµichÝnh;Th«ng   37/1999/TT­ tr Bé      tsè  BTC  ngµy 07/04/1999 cña Bé  Tµi chÝnh    híng dÉn    c¸ch ph©n  i   lo¹  hµng    ho¸ theo  Danh  môc  BiÓu thuÕ thuÕ  xuÊtkhÈu,BiÓu      thuÕ thuÕ  nhËp  khÈu; Tham   kh¶o B¶n    gi¶ithÝch  Danh môc hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu cña    Héi ®ång  Hîp    t¸cH¶i quan ThÕ   i th×:m Æt   gií   ;   hµng    viªn nang    lôc b¶o      linh chi, thuéc nhãm     1211: Trêng  hîp  Tê  cã  khai hµng    nhËp  khÈu nép cho  quan  c¬  H¶i quan    tõ ngµy 1/1/2001 ®Õn  hÕt ngµy 14/01/2002,thuéc m∙  12119017,thuÕ      sè    suÊt  thuÕ  nhËp  khÈu    0% (kh«ng phÇn tr¨m). Trêng hîp  Tê  cã  khai hµng    nhËp khÈu  nép cho  quan  c¬  H¶i quan    tõ ngµy  15/01/2002,thuéc  sè    m∙  12119013, thuÕ    suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙i u    10%   (mêiphÇn    tr¨m). Bé    Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó C«ng    tyXNK   tÕ  y  §ång  Th¸p (DOMESCO)  ® îc biÕt.Tæng       côc H¶i quan híng dÉn Côc    h¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  thèng  nhÊt viÖc    thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2