Công văn 1076/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
35
lượt xem
1
download

Công văn 1076/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1076/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1076/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- ------------------ Số: 1076/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2009 V/v Hoàn thuế nhập khẩu Kính gửi: - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh; - Công ty CP Thương mại và đại lý Bà Rịa Vũng Tàu. (Địa chỉ: 37 Mạc Thị Bưởi – Q1 – TP HCM) Trả lời các công văn số 132/CV ngày 31/12/2008 của Công ty Cổ phần Thương mại và đại lý Bà Rịa Vũng Tàu về việc hoàn thuế nhập khẩu; Công văn số 4319/HQTP-NV ngày 3/12/2008 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc giải quyết hoàn thuế theo Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008 của Bộ Tài chính của Công ty cổ phần XNK Y tế; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Theo quy định tại điều 3 Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008 của Bộ Tài chính thì đối với các tờ khai nhập khẩu đăng ký từ 1/1/2008 đến trước ngày có hiệu lực thi hành quyết định này nhưng đã nộp thuế với mức thuế suất cao hơn mức thuế suất quy định tại Quyết định này phải nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu không muộn hơn ngày 15/10/2008. Các trường hợp nộp hồ sơ hoàn thuế sau ngày 15/10/2008 sẽ không được hoàn lại. Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện. Nơi nhận: TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK - Lưu VT, KTTT (4 bản). PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Ngọc Hưng
Đồng bộ tài khoản