Công văn 10812/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Công văn 10812/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10812/TC/CST của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá mặt hàng xe đạp máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10812/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng    v¨n cña  é    c h Ý n h  sè 10812/TC­C S T  n g µ y 17  B tµi th¸ng 10 n¨ m   2003  v Ò  viÖc thu Õ  su Êt thu Õ  N K  theo  tû lÖ n éi ® Þ a  hãa  m Æ t  h µ n g  xe ®¹p m ¸y KÝnh   göi:C«ng    ­XNK   ®¹p  m¸y  Néi   ty SX   xe  xe  Hµ  Bé    Tµi chÝnh  nhËn  îc C«ng  ®   v¨n  09­ sè  03/LXH  ngµy 16/9/2003  cña  C«ng        ty SX ­ XNK   ®¹p  m¸y    xe  xe  Hµ Néi    vÒ viÖc  dông  ¸p  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu theo    néi®Þa   tû lÖ    hãa    linhkiÖn  ®¹p  g¾n   xe  cã  ®éng  phô    c¬  trî (xe ®¹p    m¸y) do    C«ng    tynhËp khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt,l¾p      r¸ptrong níc.VÒ       vÊn  ®Ò  nµy,Bé      TµichÝnh  ý cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  quy  cø  ®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh  147/2002/Q§­ sè  TTg ngµy 25/10/2002  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  c¬  vÒ  chÕ  ®iÒu hµnh qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu, s¶n    xuÊt l¾p    haib¸nh    r¸pxe    g¾n  m¸y  phô      vµ  tïnggiai®o¹n 2003    ­ 2005,tõ ngµy      01/01/2003  kh«ng thùc hiÖn  chÝnh s¸ch  ®∙ithuÕ  u    theo    néi ®Þa   tû lÖ    hãa  ®èi víi haib¸nh      xe    g¾n  m¸y,®éng  xe      c¬  haib¸nh  g¾n  m¸y  phô    hai vµ  tïngxe    b¸nh g¾n  m¸y. Theo  quy  ®Þnh  cña BiÓu thuÕ nhËp  khÈu   ®∙i ban  u    hµnh  kÌm  theo  QuyÕt ®Þnh  sè 110/2003/Q§­ BTC  ngµy 25/7/2003 cña Bé  tr ëng Bé  Tµi   chÝnh,nguyªn t¾c      ph©n  i lo¹ hµng hãa theo BiÓu thuÕ nhËp khÈu  quy  ®Þnh  t¹  iTh«ng   85/2003/TT­ tsè  BTC  cña  Tµi chÝnh; Tham   Bé      kh¶o b¶n    gi¶ithÝch  Danh  môc    hµihßa      m∙  m« t¶vµ  hµng  hãa  cña    Tæ chøc    H¶i quan thÕ      gií th×: i m Æt   hµng  ®¹p  g¾n  xe  cã  ®éng  phô      c¬  trî ®¹p  (xe m¸y) thuéc nhãm       hµng  xe  haib¸nh    g¾n m¸y (87.11). V×    trªnm Æt   lýdo    hµng  ®¹p  xe  m¸y  phô    ®¹p  vµ  tïngxe  m¸y kh«ng thuéc  ®èi  îng  dông  t ¸p  chÝnh  s¸ch thuÕ theo  lÖ    tû  néi ®Þa   hãa theo Th«ng    t 176/1998/TTLT­ BTC­BCN­TCHQ  ngµy  25/12/1998 híng dÉn  thùc hiÖn  chÝnh  s¸ch thuÕ    theo    néi®Þa  tûlÖ    hãa        ®èi víi s¶n  c¸c phÈm,  phô    tïngthuéc  ngµnh  khÝ   c¬  ­®iÖn  ­®iÖn tö. Bé    TµichÝnh    xinth«ng  ®Ó   b¸o  C«ng    ­XNK   ®¹p  m¸y  Néi  tySX   xe  xe  Hµ  ® îcbiÕt.  
Đồng bộ tài khoản