intTypePromotion=1

Công văn 1082/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
67
lượt xem
1
download

Công văn 1082/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1082/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định 148 và 156 về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1082/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n C ñ a  T æ n g  c ô c H ¶i  u a n  S è  1082  C H Q / K T T T   q T n g µ y  17 th¸ng 3 n¨ m  2003 v Ò   Ö c th ù c hi Ö n  Q §  148 &  156  vi V Ò  h Ö   è ng m ô c   ô c N S N N th l K Ý nh   öi:C ôc  g  H¶i  quan  tØnh, thµnh  è c¸c    ph Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh  sè  148/2002/Q§­ BTC  ngµy 06/12/2002 &   156/2002/Q§­BTC   µy  ng 20/12/2002  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  Ò   Öc    c B tr BT  v vi ban hµnh, bæ     sung,söa  æi  Ö   èng  ôc  ôcNSNN.    ® h th m l  Tæng  ôc    c H¶i quan  íng  h dÉn    n  Þ  ùc hiÖn  èng  Êt trongtoµn  µnh    c¸c®¬ v th   th nh     ng nh sau: 1/M ôc   Óu m ôc  Ý  µ  Ö  Ý:   ­ti   ph v l ph M ôc  043: ­TiÓu  ôc    Ý     m 11:Ph niªm  phong,kÑp  ×,l kho      ch  u  H¶i quan. M ôc  047: ­TiÓu  ôc    Ö   Ý  Êp  Êy phÐp  ÊtkhÈu,nhËp  Èu.   m 59:L ph c gi   xu     kh M ôc  048: ­TiÓu  ôc    Ö   Ý  µng    µnh  ý, ¬ng  Ön vËn        m 05:L ph h ho¸,h l  ph ti   t¶iqu¸ c¶nh. M ôc  049: ­TiÓu  ôc    Ö   Ý  µm  ñ tôcH¶iquan.   m 02:L ph l th       ­TiÓu  ôc    Ö   Ý          m 03:L ph ¸p t¶iH¶i quan. ­TiÓu  ôc    Ö   Ý    Ën  ¹chøng  õH¶i quan.   m 09:L ph x¸cnh l   i t    Riªng L Ö   Ý  µ  lµkho¶n    é    ph c phª    thu h cho  Öp  éicµ    Öt Nam   ­ hi h   phª Vi   nh ng  a  ã  Óu  ôc ¬ng  ch c ti m t øng, Tæng  ôc      c H¶i quan  Ïcã    s   v¨n b¶n    æi  íi trao ® v  Vô  NSNN     é   µi chÝnh. V×   Ëy, c¸c ®¬n  Þ    lÖ  Ý   µ  ­B T    v   v khithu  ph c phª  Ï nép  s  vµo  µikho¶n  ¹m    ña  n  Þ, khicã    Õn  ña  ô   t  t thu c ®¬ v     ý ki c V NSNN   × Tæng  ôc  th   c H¶i quan  Ïcã  íng dÉn  Õp.   s  h   ti 2/Ch ¬ng  ôc  ôcNSNN:   m l  §èivíi       kho¶n  H¶i quan      Ö   Ý    c¸c do    thu nh L ph H¶i quan,thu ph¹tVPHC...        tr c®©y   ép  µo  ¬ng  í  n v ch 058 “Tæng  ôc    c H¶i quan”,nay    n  Þ    Ý,    c¸c ®¬ v thu Ph lÖ  Ý     ph H¶i quan  µ  ¹tVPHC...cña  i îng  µo  ×  ép  µo  ¬ng ¬ng  v Ph     ®è t n th n v ch t øng  ña  i t ng ®ã. c ®è  î   Tæng  ôc  c th«ng        n  Þ  Õtvµ  ùc hiÖn. b¸o ®Ó c¸c®¬ v bi   th  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2