intTypePromotion=1

Công văn 10938/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
33
lượt xem
2
download

Công văn 10938/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10938/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10938/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é   µi c h Ý n h   è  10938  C/T C T  n g µy  14 th¸ng 11 n¨ m  2001  B T S T vÒ   viÖc thu Õ  s u Êt thu Õ  n h Ë p  kh È u KÝnh   ­Tæng  göi:     côc    H¶i quan  ­C«ng        tycæ phÇn    dîcphÈm   Nam   Hµ Tr¶    lêiC«ng  sè  v¨n  4510/TCHQ­KTTT  ngµy 11/10/2001 cña Tæng  côc  H¶i quan    vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu  Æt   m hµng thuèc  chøa  cã  vitamin,Bé      TµichÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  BiÓu  cø  thuÕ thuÕ  nhËp  khÈu   ®∙i ban  u    hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  1803/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy 11/12/1998  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh; Bé      Danh môc  söa  ®æi, bæ     sung    thuÕ  tªnvµ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu mét  m Æt   sè  hµng cña  BiÓu  thuÕ nhËp  khÈu  ®∙i ban  u    hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh   sè  193/2000/Q§­ BTC  ngµy  5/12/2000 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh, Th«ng   sè  Bé      t 37/1999/TT/BTC  ngµy 7/4/1999  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn c¸ch ph©n  i lo¹  hµng    ho¸ theo Danh    môc BiÓu  thuÕ xuÊtkhÈu,BiÓu      thuÕ nhËp khÈu; Tham  kh¶o  b¶n    gi¶ithÝch Danh  môc  hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  cña    Héi ®ång Hîp      t¸ch¶iquan thÕ  ith×: gií  , M Æt   hµng   phÈm   chøa  dîc  cã  mét  vitaminnh  sè    vitaminA,    D3,  hay mét  sè vitamin kh¸c thuéc nhãm  2936, thuéc ch¬ng 30, nhãm  3004, m∙ sè  30045097  "Chøa vitamintæng      hîp kh¸c", thuÕ   cã  suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙i u    lµ10%     (mêiphÇn    t¨m). Bé    Tµi chÝnh th«ng b¸o      ®Ó c¸c ®¬n  li   vÞ  ªnqquan  îc biÕt.§Ò   ®     nghÞ  C«ng      ty cæ phÇn    dîc Nam     Hµ lµm viÖc    víiCôc H¶i quan ®Þa  ph¬ng    n¬i nhËp khÈu    îc kiÓm       ®Ó ®   tra,x¸c ®Þnh  hµng thùc nhËp, vµ      nép  thuÕ nhËp  khÈu  theo ®óng    quy ®Þnh.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2