Công văn 1094/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
25
lượt xem
1
download

Công văn 1094/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1094/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh làm thủ tục chuyển tiếp đối với các loại ô tô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1094/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA C « N G  V ¨ N C ñ A  T æ N G  C ô C   ¶I Q U A N  S è 1094/TC H Q­G S Q L  N G µ Y  18 T H¸ N G  4  H N¨ M  1996 V Ò  VI Ö c C H Ê N  C H Ø N H  L µ M  T H ñ  T ô C  C H U Y Ó N   Õ P  ® èI VíI TI   C¸ C  L O¹I  T « «  KÝnh    göi:Côc  H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè Ngµy  09/01/1996  Tæng   côc  C«ng  cã  v¨n  65/TCHQ­GSQL     sè  vÒ viÖc  chÊn chØnh  lµm          thñ tôc ®èi víihµng chuyÓn  tiÕp vµ    qu¶n      lýc¸c ®Þa  ®iÓm   kiÓm     tra ngoµi cöa    khÈu; ngµy    19/3/1996  ChØ   cã  thÞ  19/TCHQ­GSQL   sè  cña Tæng   côc  ëng  tr Tæng   côc H¶i quan    vÒ mét  biÖn  sè  ph¸p cÊp  b¸ch  nh»m  chÊn  chØnh  viÖc  lµm thñ      tôc h¶i quan ®èi    víihµng chuyÓn  tiÕp    göi Côc    H¶i quan    c¸cTØnh, Thµnh    phè. Theo      b¸o c¸o cña  Côc    H¶i quan  mét  TØnh, Thµnh  sè    phè  b¸o c¸o cña  vµ      c¸c ®oµn    kiÓm     tra,thanh    tra cña  Tæng  côc, nh÷ng    tån  i ® îc nªu  t¹ ®∙    trong  haiv¨n b¶n      dÉn    trªncha  îcthùc hiÖn  iÖt®Ó.  ®     tr   §Æc  biÖtlµ®èi víi   i         lo¹ «  c¸c   t« nhËp    khÈu  lî dông  ®∙  i  viÖc  cho chuyÓn  tiÕp  nh÷ng  hë  vµ  s¬  trong  qu¸  tr×nh gi¸m    s¸t,qu¶n    lý hµng chuyÓn  tiÕp cña H¶i quan    ®Ó gian  lËn  ¬ng  th m¹i,trènlËu thuÕ        ngµy  cµng    giat¨ng. §Ó  kÞp    thêitiÕp    tôc chÊn  chØnh  nh÷ng tån  i t¹ trong viÖc    lµm thñ tôc  H¶i quan        ®èi víihµng chuyÓn  tiÕp nãichung  ®èi víim Æt       vµ      hµng      i lµc¸c lo¹  «      t« nãi riªng,yªu    cÇu  Côc    h¶i quan    c¸c TØnh, Thµnh  phè  thùc hiÖn ngay  chØ  ®¹o cña Tæng  côc    H¶i quan  sau: nh  1. TiÕp      tôc b¸m      i s¸tc¸c lo¹ hµng chuyÓn  tiÕp ®Ó     chÊn chØnh kÞp    thêi trong ngµy    mäi  hë,saiph¹m  s¬      xÈy    ra theo    tinhthÇn chØ  ®¹o cña  Tæng  côc  t¹ haiv¨n b¶n          i nãitrªn. 2.Tõ    nay,tÊtc¶    i t«nhËp      c¸clo¹ «      khÈu ph¶i® îchoµn      thµnh  mäi      thñ tôc h¶i quan  iCöa    t¹  khÈu  (kÓ  tÝnh  c¶  thuÕ, b¸o thuÕ, thu thuÕ  cÊp  vµ  giÊy  nguån gèc  «      ®¨ng  víi quan  xe  t« ®Ó ®i  ký    c¬  c«ng    an).Kh«ng  îcphÐp  ®   cho  chuyÓn  tiÕp    i t« nhËp  c¸c lo¹    «  khÈu  c¸c ®Þa   vÒ    ph¬ng  kh¸c hoµn    thµnh    thñ tôch¶iquan.     3.L∙nh ®¹o      Côc    H¶i quan    c¸cTØnh, Thµnh    phè  ªnquan  li   ph¶ichuÈn    bÞ  ®ñ    îng, m Æt   lùc l   b»ng, ph¬ng    tiÖn lµm viÖc  phèi hîp  vµ    chÆt        chÏ víic¸c ngµnh  chøc n¨ng  li   cã  ªnquan  i t¹ cöa khÈu nh»m     t¹omäi ®iÒu kiÖn thuËn    lîi cho    c¸c chñ hµng  nhËp khÈu  t« lµm  «    thñ    îc dÔ   tôc ®   dµng, nhanh    chãng,   ®óng   luËtph¸p. Tæng   côc yªu cÇu Côc    H¶i quan    c¸c TØnh, Thµnh  phè  iÓn khaithùc tr       hiÖn  iÖt®Ó   tr   chØ ®¹o trªn.T×nh    h×nh diÔn biÕn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn          hµng  ngµy, b¸o    c¸o Tæng  côc theo chØ  ®¹o  ic«ng  t¹  v¨n  65/TCHQ­GSQL   ngµy 09/01/1996.
Đồng bộ tài khoản