intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 10950/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

95
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10950/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc miễn, giảm tiền thuê đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10950/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n Cña bé tµi chÝnh sè 10950 TC/TCT ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2004  vÒ viÖc miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt KÝnh göi: Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t Bé  Tµi chÝnh nhËn  ®îc C«ng v¨n sã  3804 BKH/PTDN ngµy   18/6/2004 cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  ®Ò  nghÞ  cho c¸c doanh   nghiÖp  ®îc hëng u  ®∙i vÒ  tiÒn thuª  ®Êt theo quy  ®Þnh t¹i   LuËt khuyÕn khÝch  ®Çu t trong níc. VÒ  vÊn  ®Ò  nµy, Bé  Tµi   chÝnh cã ý kiÕn nh sau: 1. Tæng côc thuÕ   ®∙ cã  C«ng v¨n sè  376 TCT/DNNN ngµy  18/2/2004   göi   Côc   thuÕ   c¸c   tØnh   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung  ¬ng  vÒ  gi¶i  quyÕt  c¸c víng  m¾c  vÒ  viÖc  miÔn  gi¶m  tiÒn thuª  ®Êt  ®èi víi c¸c trêng hîp  ®îc hëng u  ®∙i  ®Çu t  nh sau: “1.   §èi   víi   doanh   nghiÖp,   nÕu   ®¸p   øng   ® îc   c¸c   ®iÒu  kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§­CP ngµy   8/7/1999 cña ChÝnh phñ  vµ   ®∙  ®îc c¬  quan Nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn  u  ®∙i tõ  tríc ngµy Th«ng t  sè  98/2002/TT­BTC ngµy 24/10/2002 cña Bé  Tµi chÝnh  cã  hiÖu  lùc thi hµnh th×  tiÕp  tôc   ®îc thùc  hiÖn  miÔn gi¶m tiÒn  thuª ®Êt cho thêi gian u ®∙i cßn l¹i theo giÊy chøng nhËn  u ®∙i ®Çu t. 2. §èi víi c¸c trêng hîp doanh nghiÖp ®îc c¬ quan Nhµ  níc   cã   thÈm   quyÒn   cÊp   giÊy   chøng   nhËn  u   ®∙i   ®Çu   t  sau  ngµy Th«ng t  sè  98/2002/TT­BTC nªu trªn cã  hiÖu lùc thi  hµnh th×   ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i Môc IV PhÇn B  Th«ng t sè 98/2002/TT­BTC”. 2. C¸c dù  ¸n  ®Çu t  ®∙  ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn  u  ®∙i  ®Çu t  do  ®¸p øng  ®îc  ®iÒu kiÖn  u  ®∙i quy  ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh   sè   51/1999/N§­CP   vµ   theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè  98/2002/TT­BTC   mµ  nay  kh«ng   thuéc  danh   môc  u   ®∙i   ®Çu   t  quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   1   NghÞ   ®Þnh   sè   35/2002/N§­CP   ngµy  29/3/2002 cña ChÝnh phñ  th×  vÉn tiÕp tôc  ®îc hëng c¸c  u  ®∙i  ®Çu t theo GiÊy chøng nhËn u  ®∙i  ®Çu t nÕu qu¸ tr×nh  thùc hiÖn dù  ¸n vÉn  ®¶m b¶o c¸c  ®iÒu kiÖn ghi trong GiÊy  chøng nhËn u ®∙i ®Çu t. Bé  Tµi chÝnh  ®Ò  nghÞ  Bé  KÕ  ho¹ch §Çu t th«ng b¸o cho  c¸c doanh nghiÖp biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2