Công văn 1096/TM/XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
82
lượt xem
16
download

Công văn 1096/TM/XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1096/TM/XNK của Bộ Thương mại về việc Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) triển khai các quy định mới đối với việc nhập khẩu thực phẩm vào Hoa Kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1096/TM/XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 1096T M/ X N K  n g µ y   B T 21 th¸ng 5 n¨ m   2003  v Ò  viÖc C ô c  q u ¶ n  lý thùc p h È m  vµ d îc p h È m  H o a  K ú  (FD A) triÓn  hai k   c¸c q u y  ® Þ n h  m íi ® èi   viÖc n h Ë p   h È u   víi k thùc p h È m  vµo  h o a  k ú KÝnh  göi: C¸c  th¬ng    Së  m¹i,Së    th¬ng m¹i    lÞch  ­ du  c¸c  tØnh,                          thµnh                          phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng Ngµy  6/5/2003,FDA   c«ng  02  th¶o      ®∙  bè  dù  quichÕ  cßn      quan  l¹ mµ c¬  i nµy ph¶i ban    hµnh    ®Ó thùc  hiÖn §¹o luËtS½n     sµng  ®èi phã    víikhñng bè  sinhhäc  An    vµ  ninh y  céng    tÕ  ®ång n¨m 2002 cña Hoa  (§¹oluËtkhñng  Kú      bè  sinhhäc    2002),lµx©y      dùng  l gi÷hå  cña    vµ u    s¬  c¸cdoanh  nghiÖp  kinhdoanh    thùc phÈm   b¾t      vµ  gi÷ hµng ho¸    ®Ó kiÓm     tra.Néi dung  cña  dù  02  th¶o  nµy  vµ c¸c th«ng tin ªn  li  quan ®∙ ® îc ®¨ng t¶i  trªn trang WEB   cña FDA   http: /www.fda.gov/oc/b ter i / io ror sm/bioact tml .h Néi dung    cña    quichÕ  x©y  vÒ  dùng  l gi÷ hå  gåm     cÇu  vµ u    s¬  c¸c yªu  cô  thÓ      mµ c¸c doanh  nghiÖp  kinh doanh    thùc phÈm     (trong ®ã   c¶      cã  c¸c doanh  nghiÖp    níc ngoµi xuÊt khÈu      vµo  Hoa Kú)  ph¶itu©n    thñ    khix©y  dùng  l vµ u  gi÷ hå  trong    s¬  mét  kho¶ng    thêigian  nhÊt  ®Þnh    ®Ó FDA   thÓ    cã  truy t×m  nguån gèc    khicÇn  thiÕt.Riªng    biÖn ph¸p  b¾t    gi÷ hµng      ho¸ ®Ó kiÓm     tra®∙  vµ ®ang  îc FDA   ®   thùc hiÖn, qui chÕ           míi mµ FDA   a  chñ  ® ra  yÕu    bæ sung  thªm mét  biÖn  sè  ph¸p  nh»m  b¶o  ®¶m   toµn  an  cho nguån  cung  thùc phÈm     cña Hoa Kú. FDA     ®Ò nghÞ    quan  c¸c c¬  h÷u  quan, c¸c doanh      nghiÖp cho  kiÕn    ý  vÒ 02  th¶o    dù  qui chÕ     míi nµy. Doanh    nhiÖp nµo  ý  cã  kiÕn  b»ng  b¶n, ®Ò   v¨n    nghÞ    göi ®Õn  ®Þa  chØ:  Dockets Management    Branch (HFA  305),Food  ­    and Drug Administrat  5630 Fishers ion,  Lane, Room  1061, Rockvil ,MD   le  20852,hoÆc     b»ng    th®iÖn      tötí ®Þa  i chØ: www.fda.gov/dockets/ecomments.   Do    thêigian cã  FDA     h¹n  chØ tiÕp nhËn  kiÕn    ý  ®Õn   hÕt  th¸ng6/2003.   Ngµy  10/3/2003,Bé    Th¬ng    cã  m¹i ®∙  C«ng  sè  v¨n  0605  TM/XNK   th«ng  b¸o viÖc FDA   ®ang  iÓn khai x©y  tr     dùng      c¸c qui chÕ     míi ®èi    víiviÖc nhËp  khÈu    i c¸c lo¹ thùc phÈm   FDA     do  qu¶n    lý,®ång    Th¬ng    thêiBé  m¹i còng    yªu cÇu  c¸c    Së Th¬ng  m¹i/Së  Th¬ng  m¹i  Du   ­  lÞch  th«ng b¸o cho  c¸c doanh  nghiÖp    trªn®Þa  bµn  biÕt ®Ó     theo    dâi,nghiªncøu      ®Ó chuÈn  thùc hiÖn  bÞ    02    quichÕ  ®¨ng  doanh  vÒ  ký  nghiÖp  xuÊt khÈu    thùc phÈm     sang  Hoa  vµ  Kú  th«ng b¸o  íc vÒ    tr   c¸c chuyÕn  hµng  nhËp  khÈu    mµ FDA   c«ng  dù  ®∙  bè  th¶o  trongth¸ng2/2003.     Theo §¹o luËt Khñng  sinh    bè  häc 2002 th× FDA  ph¶i chÝnh    thøc ban  hµnh  quichÕ      04    nãitrªnkh«ng  chËm   h¬n  ngµy 12/12/2003. Bé Th¬ng      m¹i®Ò nghÞ    Th¬ng  c¸cSë  m¹i/Së Th¬ng      lÞch th«ng    m¹i­ Du    b¸o cho    c¸c doanh nghiÖp    trªn®Þa  bµn biÕt,tr     iÓn khaitheo      dâi,nghiªncøu    ®Ó  chuÈn    bÞ thùc hiÖn c¸c    qui ®Þnh     míi nµy cña  FDA     qui ®Þnh  khi cã    chÝnh  thøc.NÕu     doanh nghiÖp  nµo  ý  cã  kiÕn      th¶o    vÒ c¸c dù  qui chÕ  cña  FDA       th× ®Ò nghÞ      göitrùctiÕp cho  quan    c¬  nµy theo c¸c®Þa      chØ  dÉn trªn.
  2. 2 §Ò   nghÞ    tr   c¸cSë  iÓnkhaithùc hiÖn      gÊp.
Đồng bộ tài khoản