intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 11027/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

117
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 11027/TC/TCT của Bộ Tài chính về thời hạn nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 11027/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 11027 TC/TCT ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2004  vÒ viÖc thêi h¹n nép tiÒn sö dông ®Êt vµo ng©n s¸ch KÝnh göi: Côc thuÕ  c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung ¬ng Thêi gian qua, Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc ph¶n ¸nh cña mét   sè   ®Þa ph¬ng víng m¾c vÒ  thêi h¹n nép tiÒn sö  dông  ®Êt   vµo   ng©n   s¸ch   Nhµ   níc   khi   ®îc   phÐp   chuyÓn   môc   ®Ých   sö   dông ®Êt, ®Ó thùc hiÖn thèng nhÊt, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn   nh sau: C¨n   cø   §iÒu   13   NghÞ   ®Þnh   sè   38/2000/N§­CP   ngµy  23/8/2000 cña ChÝnh phñ vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt th×: "Khi   chuyÓn môc  ®Ých sö  dông  ®Êt.... theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6  cña NghÞ ®Þnh nµy th× thêi h¹n nép tiÒn sö dông ®Êt lµ 60   ngµy kÓ tõ ngµy c¬ quan ThuÕ ra th«ng b¸o nép tiÒn...". Theo   ®ã,  khi  ®îc  c¬  quan  nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn  cho  phÐp   chuyÓn   môc   ®Ých   sö   dông   ®Êt   th×   ngêi   sö   dông   ®Êt  ph¶i nép tiÒn sö  dông  ®Êt  ®èi víi lo¹i  ®Êt ph¶i nép tiÒn  sö  dông  ®Êt vµo ng©n s¸ch nhµ  níc trong thêi h¹n 60 ngµy  kÓ tõ ngµy c¬ quan ThuÕ ra th«ng b¸o nép tiÒn. §èi   víi   trêng   hîp   ngêi   sö   dông   ®Êt   ®∙   nép   tiÒn   sö  dông   ®Êt   vµo   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   theo   Th«ng   t  sè  115/2000/TT­BTC ngµy 11/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh, c¬ quan  ThuÕ  x¸c  ®Þnh l¹i thêi h¹n nép tiÒn sö  dông  ®Êt, sè  tiÒn  ph¹t   chËm   tiÒn   sö   dông   ®Êt   (nÕu   cã)   theo   qui   ®Þnh   t¹i  NghÞ   ®Þnh   sè   38/2000/N§­CP   cña   ChÝnh   phñ:   NÕu   sè   tiÒn  ph¹t chËm nép  ®îc x¸c  ®Þnh theo NghÞ   ®Þnh sè  38/2000/N§­ CP nhá h¬n sè tiÒn ph¹t ®∙ tÝnh, thu vµo ng©n s¸ch nhµ n ­ íc   theo   Th«ng  t  sè   115/2000/TT­BTC   thi   c¬   quan   ThuÕ   ®Ò  nghÞ c¬ quan Tµi chÝnh, Kho b¹c Nhµ níc tho¸i tr¶ sè tiÒn  ®∙ thu thõa vÒ ph¹t chËm nép tiÒn sö dông ®Êt cho ng êi sö  dông ®Êt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2