intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 1105/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

98
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1105/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về đề nghị góp ý Báo cáo “Chiến lược quản lý chất thải rắn Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn tới 2050”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1105/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 1105/BXD-HTKT --------------------- V/v: Đề nghị góp ý Báo cáo “Chiến lược Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2009 quản lý chất thải rắn Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn tới 2050” Kính gửi: Các đơn vị có liên quan Thực hiện công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng tại Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008; theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009, Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu soạn thảo “Chiến lược quản lý chất thải rắn Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn tới 2050” thay thế cho “Chiến lược quản lý chất thải rắn đô thị và các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/1999/QĐ-TTg ngày 10/7/1999 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn trên phạm vi toàn quốc. Trong quá trình xây dựng “Chiến lược quản lý chất thải rắn Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn tới 2050”, Bộ Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý chất thải rắn và Cải thiện điều kiện môi trường cũng như Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và Môi trường để lồng ghép các nội dung của “Chiến lược quốc gia về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải đến năm 2020” do Bộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo vào “Chiến lược quản lý chất thải rắn Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn tới 2050” theo ý kiến kết luận tại buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 138/TB-BXD-BTN&MT ngày 14/5/2009). Bộ Xây dựng xin gửi Báo cáo “Chiến lược quản lý chất thải rắn Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn tới 2050”, kèm Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến chính thức bằng văn bản trước ngày 25/6/2009 để Bộ Xây dựng tổng hợp, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược. Nếu sau ngày 25/6/2009, Bộ Xây dựng chưa nhận được văn bản trả lời của Quý Cơ quan thì Bộ Xây dựng được hiểu Quý Cơ quan đã dồng ý với nội dung của Báo cáo và Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt Chiến lược này. Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Cơ quan./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Lưu VP, Cục HTKT. Cao Lại Quang
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2