Công văn 1116/BKH-PLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
46
lượt xem
2
download

Công văn 1116/BKH-PLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1116/BKH-PLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp các loại giấy phép do các Bộ, ngành, các địa phương ban hành liên quan đến đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1116/BKH-PLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t Sè 1116/BKH-PL§T ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 2002 vÒ viÖc Cung cÊp c¸c lo¹i giÊy phÐp do c¸c Bé, ngµnh, c¸c ®Þa ph ¬ng ban hµnh liªn quan ®Õn ®Çu t níc ngoµi KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, C¬ quan trùc thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thùc hiÖn nghÞ quyÕt 09/2001/NQ-CP ngµy 28/8/2001 cña ChÝnh phñ vÒ t¨ng cêng thu hót vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t níc ngoµi giai ®o¹n 2001- 2005, Thñ tíng ChÝnh phñ ®· giao Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t thµnh lËp Tæ rµ so¸t liªn ngµnh gåm thµnh viªn cña c¸c Bé ngµnh liªn quan ®Ó rµ so¸t c¸c v¨n b¶n ph¸p quy vµ c¸c lo¹i giÊy phÐp do Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng ban hµnh liªn quan ®Õn qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi. Theo kÕ ho¹ch, bíc ®Çu (®Õn 31/12/2001) tæ chøc rµ so¸t liªn ngµnh tËp trung xö lý c¸c vÊn ®Ò ph¸p lý chång chÐo; bíc hai (®Õn 31/5/2002) tËp trung xö lý lo¹i bá c¸c lo¹i giÊy phÐp hoÆc quy ®Þnh nh giÊy phÐp mµ kh«ng cÇn thiÕt liªn quan ®Õn qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi. §Ó triÓn khai bíc 1, ngµy 10/12/2001 Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®· göi c«ng v¨n sè 8368/BKH/PL§T tíi c¸c Bé, ngµnh liªn quan ®Ò nghÞ cung cÊp c¸c v¨n b¶n ph¸p quy do Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng ban hµnh liªn quan ®Õn qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi. Bíc ®Çu ®· cã 19 Bé, ngµnh vµ gÇn 40 TØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng göi danh môc v¨n b¶n ph¸p quy, trong ®ã cã 8 Bé, ngµnh vµ 22 ®Þa ph¬ng göi ®Çy ®ñ v¨n b¶n ph¸p quy kÌm theo. Trªn c¬ cë ®ã Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®· tæng hîp vµ th«ng qua t¹i cuéc häp chung cña Tæ rµ so¸t liªn ngµnh (ngµy 12/12/2001 vµ 31/1/2002) vµ ®· cã b¸o c¸o b íc ®Çu tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ (sè 899/BKH-PL§T ngµy 7/2/2002) vÒ viÖc rµ so¸t c¸c v¨n b¶n ph¸p quy liªn quan ®Õn qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi. §Ó cã c¬ cë cho Tæ rµ so¸t liªn ngµnh tiÕp tôc hoµn chØnh c¸c c«ng viÖc cña bíc 1 vµ triÓn khai c¸c c«ng viÖc cña bíc 2 vÒ viÖc rµ so¸t c¸c lo¹i giÊy phÐp hoÆc quy ®Þnh nh giÊy phÐp liªn quan ®Õn qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ò nghÞ: 1. TiÕp tôc cung cÊp danh môc kÌm theo b¶n sao c¸c v¨n b¶n do Quý c¬ quan ban hµnh (bao gåm c¸c v¨n b¶n do cÊp Bé, ngµnh UBND cÊp tØnh, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé, ngµnh UBND cÊp tØnh ban hµnh) liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi, mµ trong thêi gian qua Quý C¬ quan cung cÊp cßn thiÕu hoÆc cha ®Çy ®ñ (mÉu sè 1 kÌm theo). 2. Cung cÊp danh môc c¸c lo¹i giÊy phÐp hoÆc quy ®Þnh nh giÊy phÐp, kÌm theo b¶n sao c¸c v¨n b¶n ph¸p lý do Quý C¬ quan ban hµnh lµm c¬ cë ph¸p lý cho viÖc cÊp c¸c lo¹i giÊy phÐp ®ã (bao gåm c¸c v¨n b¶n do cÊp Bé, ngµnh, UBND cÊp TØnh, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé, ngµnh UBND cÊp TØnh ban hµnh) liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi (MÉu sè 2 kÌm theo). §Ò nghÞ Quý C¬ quan göi c¸c tµi liÖu nªu trªn vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tríc ngµy 10/3/2002.
  2. 2 RÊt mong ®îc sù céng t¸c cña Quý C¬ quan. MÉu sè 1 (MÉu rµ so¸t c¸c vÊn ®Ò ph¸p lý chång chÐo) Tªn Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng:................................. Tªn vµ ®Þa chØ ngêi liªn hÖ:................................ Sè ®iÖn tho¹i/Fax:................................................ STT Tªn, sè, ngµy C¬ quan Thêi gian Néi dung KiÕn nghÞ ban hµnh v¨n ban hµnh ban hµnh chång chÐo híng xö lý b¶n
  3. 3 MÉu sè 2 (MÉu rµ so¸t c¸c lo¹i GiÊy phÐp hµnh nghÒ, GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc v¨n b¶n t¬ng tù nh gi¸y phÐp). Tªn Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng:............................... Tªn vµ ®Þa chØ ngêi liªn hÖ:.............................. Sè ®iÖn tho¹i/Fax:.............................................. STT Tªn giÊy phÐp C¨n cø C¬ quan vµ Néi dung KiÕn nghÞ h- hoÆc t¬ng tù ph¸p lý thêi gian c¸p cÊp phÐp íng xö lý (gi÷ nh giÊy phÐp ®Ó cÊp phÐp hoÆc huû bá) phÐp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản