Công văn 1137/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
71
lượt xem
3
download

Công văn 1137/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1137/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc một số cơ chế áp dụng cho Dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1137/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1137/TTg-CN V/v Một số cơ chế áp dụng Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2007 cho Dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Kính - Bộ Xây dựng; gửi: - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1345/BXD-XL ngày 22 tháng 6 năm 2007; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5294/BKH-KCHT&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2007, của Bộ Tài chính tại văn bản số 9789/BTC-ĐT ngày 23 tháng 7 năm 2007, của Bộ Văn hóa - Thông tin tại văn bản số 2354/BVHTT-KHTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 về một số cơ chế áp dụng cho Dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Về nguyên tắc đồng ý áp dụng hình thức chỉ định thầu và ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ định thầu các gói thầu thẩm tra thiết kế, dự toán và xây dựng các công trình tạm thuộc Dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. 2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm mức lương tối thiểu là 1,5 lần đối với cán bộ công nhân viên Ban Quản lý Dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, không làm tăng thêm chi phí quản lý của Ban Quản lý Dự án./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG - Như trên; - Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - UBND TP Hà Nội; (Đã ký) - Các thành viên Ban Chỉ đạo XD Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; Nguyễn Sinh Hùng - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: VX, KTTH, ĐP, TH; - Website Chính phủ; - Lưu: CN (3), VT.38
Đồng bộ tài khoản