intTypePromotion=1

Công văn 1140/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
205
lượt xem
21
download

Công văn 1140/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1140/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước về việc áp dụng lãi suất nợ quá hạn và thời điểm tính lãi nợ quá hạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1140/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t n a m   è  1140/N H N N­C S T T   n N s n g µ y 29  th¸ng 9 n¨ m  2003 v Ò  vi Ö c ¸p d ô n g    su Ê t  l∙i n î q u¸ h ¹ n v µ  th êi ® i Ó m  t Ý nh l∙i î q u¸  ¹ n    n h K Ý nh   öi: g  ­C¸c  © n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc   Ng h th m  n ­   C¸c  © n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Ç n Ng h th m   ph ­C¸c  © n   µng      Ng h liªndoanh ­C¸c      chi nh¸nh  © n   µng  ícngoµi Ng h n  ­Qu ü   Ýn  ông  © n   © n     td nh d Trung  ng ¬ ­C¸c  ü   Ýn  ông  © n   © n   ¬  ë   qu t d nh d cs ­C¸c    C«ng    µichÝnh ty t   ­C¸c    C«ng    ty cho  thuªtµichÝnh    Theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 994/Q§­ NHNN   µy  ng 28/8/2003  ña  èng  c   c Th ®è Ng ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc    Öt kÕ   ¹ch chØnh  öa      h Nh n   vi phª duy   ho   s c¸cv¨n b¶n  ph¸p  quy  dông  ¸p  cho    Óu  ù  cña    ©n   µng  ¬ng  ¹i thuéc  ù    c¸c Ti d ¸n  c¸c Ng h th m  d ¸n hiÖn  i hãa  µ  ®¹   v theo    Þ   ña  ét  è  ®Ò ngh c m s Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è,tæ    ph   chøc  Ýn  ông;Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   íng dÉn   td   h Nh n     h  viÖc    ông    Êt®èi víi îqu¸ h¹n do  ¸p d l∙su             kh¸ch hµng  i n   vay  kh«ng    îcl∙vèn  tr¶®    i vay  ng  ¹n vµ  êi®iÓ m   Ýnh    îqu¸ h¹n ®èi víi   ®ó h   th   t l∙n           kho¶n  îgèc    ¹n  i c¸c n  qu¸ h theo quy ®Þnh  t¹ Quy  chÕ  cho vay ban  hµnh  theo Quy Õt ®Þnh  sè  i 1627/2001/Q§­ NHNN   µy  ng 31/12/2001 nh    sau: 1.V Ò     ông    Êt®èi víi îgèc    ¹n  kh¸ch hµng    ¸p d l∙su         i n qu¸ h do    vay  kh«ng    tr¶ ® îcl∙vèn    i vay  ng  ¹n: ®ó h Tæ  chøc  Ýn  ông  td kh«ng    ông    Êt nî qu¸ h¹n  i víisè    î gèc  ¸p d l∙ su       i ®è     d n   cha  n   ¹n    î  ng  ®Õ h tr¶ n nh ph¶i chuyÓn    sang  î  n qu¸  ¹n  kh¸ch  µng    h do  h vay kh«ng      èn  tr¶l∙v vay  ng  ¹n.Tæ   i ®ó h   chøc  Ýn  ông  ã  Ó  td c th th¶o thuËn  íi   v  kh¸ch  hµng vay trong hîp ®ång  Ýn  ông  Ò   Öc    ông  ¹tviph¹m  êih¹n         td v vi ¸p d ph     th   tr¶l∙ i vèn vay theo  íng  Én  ¹  h d tiC«ng  v¨n  è  s 242/CV­ NHNN1   µy  ng 25/3/1999  ña  c Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam. h Nh n     2. V Ò   êi®iÓ m   Ýnh    î qu¸ h¹n  i víid  î gèc    th   t l∙ n     i ®è     n   chuyÓn sang  î qu¸ n    h¹n trongkho¶ng  êigian vîtqu¸ kú  ¹n tr¶nîtèi a  µ10  µy  µm  Öc:     th         h         l   ng l vi ® Tæ  chøc  Ýn  ông  áa  Ën  íikh¸ch  µng  td th thu v   h vay trong  îp  ång  Ýn  hd t dông  Ò   êi®iÓ m   Ýnh    î qu¸ h¹n  i víi   î gèc  v th   t l∙n     ®è     n   i d chuyÓn  sang  î qu¸ h¹n  n    lµ ngµy    chuyÓn  sang  î  n qu¸  ¹n  h hoÆc   µy  Õ   Õp  ng k ti theo  ngay  sau  µy  ng kho¶n  vay    n   ¹n    î.§èi víihîp  ng  Ýn  ông  ®ã ®Õ h tr¶ n       ®å td kh«ng  áa  Ën  th thu thêi®iÓ m   Ýnh    î qu¸ h¹n,th×  êi®iÓ m   Ýnh    î qu¸ h¹n  µ ngµy    t l∙ n       th   i t l∙n     i l  kho¶n  vay    ®ã chuyÓn  sang  îqu¸ h¹n. n   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2