intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 11406/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

97
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 11406/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu tiền thuê đất trong khi chưa có văn bản quy định thi hành Luật Đất đai năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 11406/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C «ng v¨n   C ñ a   B é   t µ i   c h Ý n h   s è   1 1 4 0 6   T C / T C T   n g µ y   6   t h ¸ n g   1 0   n ¨ m   2 0 0 4  vÒ viÖc híng dÉn thu tiÒn thuª ®Êt trong khi cha cã  v¨n b¶n quy ®Þnh thi hµnh luËt ®Êt ®ai n¨m 2003 KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng Võa qua, Bé  Tµi chÝnh nhËn  ®îc nhiÒu  ý  kiÕn ph¶n ¸nh   cña c¸c ®Þa ph¬ng vÒ c¸c khã kh¨n khi thùc hiÖn c¸c chÝnh   s¸ch   vÒ   tiÒn   thuª   ®Êt   theo   LuËt   §Êt   ®ai     n¨m   2003.   §Ó   gi¶i quyÕt víng m¾c cho c¸c  ®Þa ph¬ng trong  khi cha cã   NghÞ   ®Þnh quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh cña ChÝnh phñ; Bé   Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung viÖc nép tiÒn thuª ®Êt ®èi víi   c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong níc nh sau: 1. VÒ thùc hiÖn nép tiÒn thuª ®Êt mét lÇn cho c¶ thêi  gian thuª ®Êt: C¨n   cø   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   1   §iÒu   35   LuËt   §Êt   ®ai,  kh«ng ¸p dông viÖc thu tiÒn thuª  ®Êt mét lÇn cho c¶ thêi  gian thuª  ®èi víi c¸c hîp  ®ång thuª  ®Êt cña c¸c tæ chøc  lµ  doanh nghiÖp trong níc, c¸ nh©n mµ   ®Õn ngµy 1/7/2004  cha thùc hiÖn nép tiÒn thuª  ®Êt cho nhµ  níc (kh«ng ph©n  biÖt   hîp   ®ång  thuª   ®Êt   tríc   ngµy  1/7/2004   hay   sau   ngµy  1/7/2004). Trêng hîp  c¸c hîp   ®ång  thuª  ®Êt  nhµ  níc  ®∙ ký  tríc  ngµy   1/7/2004  vµ   doanh   nghiÖp   ®∙   tr¶   tiÒn  thuª   ®Êt   mét   lÇn cho c¶ thêi gian thuª hoÆc tr¶ tríc cho mét sè  n¨m  (kÓ  c¶  ®îc miÔn tiÒn thuª  ®Êt do  ®îc  u  ®∙i  ®Çu t) tríc  ngµy   1/7/2004   th×   vÉn   tiÕp   tôc   thùc   hiÖn   nh  hiÖn   hµnh  (kh«ng chuyÓn ®æi h×nh thøc tr¶ tiÒn thuª ®Êt cho ®Õn hÕt   thêi gian ®∙ tr¶ tiÒn thuª ®Êt). 2. VÒ gi¸ tÝnh tiÒn thuª ®Êt: ­ Trêng hîp  thuª  ®Êt t¹i  c¸c  ®Þa  ph¬ng mµ   gi¸ tÝnh  tiÒn thuª  ®Êt  ®ang ¸p dông lµ  gi¸ do UBND tØnh ban hµnh  c¨n cø vµo QuyÕt  ®Þnh sè  1357 TC/Q§­TCT ngµy 30 /12/1995  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh khung gi¸ cho thuª ®Êt  ®èi víi c¸c tæ chøc trong níc  ®îc nhµ  níc cho thuª  ®Êt  th×  tiÕp tôc ¸p dông møc gi¸  ®∙ ký  theo hîp  ®ång nÕu ch a  qu¸ thêi h¹n 5 n¨m hoÆc ¸p dông theo gi¸  ®iÒu chØnh theo  quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 1357 TC/Q§­TCT ngµy 30/12/1995  (kh«ng qu¸ 15%) nÕu hîp ®ång ®∙ qu¸ thêi h¹n 5 n¨m.
  2. 2 ­  Trêng hîp  thuª  ®Êt t¹i  c¸c  ®Þa  ph¬ng mµ   gi¸ tÝnh  tiÒn thuª  ®Êt  ®ang ¸p dông lµ  gi¸  ®Êt míi do UBND tØnh  ban hµnh sau khi cã LuËt §Êt ®ai th×: + §èi víi nh÷ng hîp  ®ång thuª  ®Êt mµ  chñ   ®Êt  ®∙ nép  tríc tiÒn thuª  ®Êt cho mét sè  n¨m th×  tiÕp tôc thùc hiÖn  theo gi¸ ®∙ ký theo hîp ®ång cho hÕt thêi gian cßn l¹i ®∙   nép tiÒn thuª   ®Êt.  Khi hÕt thêi h¹n th×  ph¶i tÝnh  theo  gi¸ ®Êt míi do UBND tØnh c«ng bè hµng n¨m (kh«ng giíi h¹n  15% vµ kh«ng ¸p dông thêi h¹n nép tiÒn thuª ®Êt cho nhiÒu  n¨m n÷a) + §èi víi c¸c hîp  ®ång thuª  ®Êt tõ  ngµy 1/7/2004 th×  ¸p dông gi¸ thuª  ®Êt theo gi¸  ®Êt míi do UBND tØnh ban  hµnh vµ  trong hîp  ®ång cÇn ghi râ  gi¸ thuª  ®Êt  ®îc  ®iÒu  chØnh theo gi¸ do UBND tØnh c«ng bè hµng n¨m. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c   ®Ò   nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2