Công văn 11448/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
22
lượt xem
1
download

Công văn 11448/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 11448/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng lắp đặt công trình ở nước ngoài và cho doanh nghiệp chế xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 11448/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é   µi c h Ý n h   è  11448  C/T C T  n g µy  29 th¸ng 11 n¨ m  2001  B T S T vÒ  viÖc thu Õ  G T G T  ® èi víi o¹t ® é n g  x © y   ù n g,   h d l¾p  ® Æ t  c«n g  tr×nh  N N  vµ ch o  D N   h Õ  x u Êt ë  c KÝnh     göi: C¸c    quan  ­ Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ  ­Uû    ban  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc T¦   C¨n  vµo  cø  LuËt thuÕ GTGT   NghÞ   vµ  ®Þnh  79/2000/N§­   sè  CP ngµy  29/12/2000 cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ  GTGT,  ý  kiÕn cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ    vÒ thuÕ  GTGT  ®èi    víiho¹t®éng    x©y  dùng,   l¾p  Æt  ® c«ng tr×nh ë      nícngoµivµ    cho  doanh nghiÖp  chÕ xuÊt t¹ C«ng    i  v¨n  sè 977/CP­KTTH  ngµy 30/10/2001  cña ChÝnh  phñ, Bé      Tµi chÝnh  híng dÉn  vÒ thuÕ GTGT     ¸p dông        ®èi víiho¹t®éng  x©y dùng,l¾p  Æt      ® c¸c c«ng tr×nh  ë    nícngoµivµ    cho  doanh nghiÖp  chÕ xuÊtnh    sau: 1­ VÒ     møc thuÕ  suÊtthuÕ    GTGT: C¬   kinh  së  doanh  ViÖt  ë  Nam   ho¹t®éng  cã    x©y dùng, l¾p  Æt       ® c¸c c«ng tr×nh ë      nícngoµivµ    khu chÕ xuÊt® îccoilµho¹t®éng            xuÊt khÈu  ® ­   vµ  îc¸p dông      møc thuÕ suÊtthuÕ    GTGT           lµ0% ®èi víidoanh    thu nµy. Trêng    së  hîp c¬  kinh doanh    thùc hiÖn      hîp ®ång  x©y  dùng, l¾p  Æt      ® víi chñ  ¸n theo h×nh  dù      thøc bao    thÇu      trängãibao  gåm   kh¶o    c¶  s¸t,thiÕtkÕ    th×  doanh    îc¸p dông  thu ®     thuÕ  suÊt0%       lµtæng  doanh    thu nhËn  thÇu    víichñ dù  ¸n.Trëng      së    hîp c¸c c¬  kinh doanh  hîp ®ång      ký    víichñ  ¸n  dù  riªngtheo    tõng  hîp ®ång  x©y  dùng, l¾p  Æt   hîp    ® vµ  ®ång  kh¶o    s¸t,thiÕtkÕ   møc     th×  thuÕ  suÊt 0%     chØ   dông  ¸p  ®èi    víidoanh  thu cña hîp ®ång  x©y  dùng, l¾p  Æt;    ® doanh          thu ®èi víi ®ång  hîp kh¶o    s¸t, thiÕtkÕ    thuéc ®èi t      îng kh«ng  chÞu  thuÕ  GTGT. 2­    chøng    Hå s¬  tõ ®èi    víiho¹t®éng    x©y dùng, l¾p  Æt   îc ¸p    ® ®   dông  thuÕ  suÊt0%:   C¸c  êng  tr hîp  îc ¸p  ®   dông thuÕ suÊt thuÕ    GTGT       0% trªn®©y  ph¶icã    ®ñ    s¬,chøng  c¸chå    tõ: ­ Hîp    ®ång x©y  dùng, l¾p  Æt     ® c«ng tr×nh ë      níc ngoµiký        víiníc ngoµi   hoÆc   doanh  nghiÖp  chÕ  xuÊt; ­ Ho¸    ®¬n GTGT  thanh    to¸ncho      c¸chîp ®ång  x©y  dùng,l¾p  Æt        ® víiníc ngoµihoÆc     doanh  nghiÖp chÕ xuÊt; ­Chøng      tõthanh        to¸nvíi ngoµihoÆc   níc   doanh  nghiÖp  chÕ  xuÊt. C¸c  s¬, chøng    hå    tõ nµy  së  c¬  kinh  doanh ph¶i l gi÷ t¹  së. Khi kª  u    i c¬        khai nép    thuÕ  hoÆc  hoµn  thuÕ,  së  c¬  kinh  doanh  tr¸ch nhiÖm   khai cã    kª    ®óng  ®Çy       tôc hå  vÒ   vµ  ®ñ c¸c thñ    s¬  ho¹t®éng   x©y  dùng, l¾p  Æt     ® c«ng  tr×nh,h¹ng    môc  c«ng  tr×nh ë      nícngoµivµ    khu  chÕ  xuÊtvµ    chÞu  tr¸chnhiÖm     tr   íc ph¸p    sè  luËtvÒ  liÖu kª khai.Khi c¬          quan  thuÕ  kiÓm     traph¶ixuÊt tr×nh       ®Çy  c¸chå  chøng    li   ®ñ    s¬  tõcã  ªnquan    thuÕ    tísè  i kª khai, thuÕ     sè  xinhoµn.
  2. 2 Hå  chøng    s¬  tõ híng dÉn  i   t¹ ®iÓm     nµy    ¸p dông cho  c¸chîp ®ång  c¶      x©y  dùng,h¹ng    môc  c«ng tr×nh,c«ng    tr×nh cho    doanh  nghiÖp chÕ  xuÊt®∙  tr     ký  íc ngµy 1/1/2001 vµ    thùc hiÖn    sang n¨m 2001  theo    ho¹t®éng  i t¹ C«ng      v¨n 3410  TC/TCT  ngµy 3/4/2001  cña  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  thuÕ GTGT       ®èi víidoanh  nghiÖp chws xuÊt. Møc  thuÕ suÊt 0%     ®èi      víiho¹t®éng  x©y  dùng, l¾p  Æt    ® c«ng  tr×nh ë    nícngoµivµ      doanh  nghiÖp  chÕ  xuÊt® îcthùc hiÖn          tõngµy 1/1/2001. C¨n  vµo  cø  híng dÉn  i t¹ c«ng  v¨n  nµy, c¸c c¬  kinh doanh      së    nép  thuÕ  theo ph¬ng  ph¸p  khÊu    trõthuÕ  thùc hiÖn    x©y  dùng,l¾p  Æt      ® c¸c c«ng  tr×nh  ë    níc ngoµi,cho    doanh  nghiÖp  chÕ  xuÊt thùc hiÖn      ®iÒu  chØnh  i thuÕ  l¹ sè    GTGT   ®Çu   vµo  îckhÊu    ®   trõ,thuÕ  GTGT   ph¶inép    hoÆc   thuÕ  sè  GTGT   îc®   hoµn  cña    c¸c hîp  ®ång  hoÆc   phÇn  viÖc, hoÆc     h¹ng  môc   c«ng  tr×nh  x©y  dùng  cña    hîp ®ång  x©y  dùng,l¾p  Æt  hoµn    ® ®∙  thµnh,nghiÖm       thu bµn  giao  víi quan   c¬  thuÕ  qu¶n      lýtrùctiÕp.Trêng    së    hîp c¬  x©y  dùng  l¾p  Æt  lËp ® ®∙    ho¸ ®¬n  kh«ng  tÝnh thuÕ  GTGT    ®Ó thanh  to¸n víichñ  ¸n,kh«ng      dù    lËp    l¹i ho¸ ®¬n    kh¸c.C¨n  vµo        cø  c¸c ho¸ ®¬n  lËp,c¬  lËp  ®∙    së  b¶ng    kª tæng      hîp c¸c ho¸ ®¬n, ghirâ ký          hiÖu,ho¸ ®¬n, ngµy        th¸ng,tªnc«ng      tr×nh,doanh      thu ®iÒu  chØnh   tõ kh«ng  chÞu  thuÕ  sang  doanh  thu  chÞu  thuÕ GTGT   îc ¸p  ®   dông  thuÕ  suÊt 0%,    b¶n    göi1  cho  quan  c¬  thuÕ  kiÓm      trax¸cnhËn  ®iÒu  chØnh   kª khaithuÕ,lµm  së      c¬  quyÕt to¸nthuÕ.     Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ    quan  c¸cc¬  ®¬n  vÞ  ph¶n    Bé    ¸nh vÒ  TµichÝnh  (Tæng côc  thuÕ) ®Ó       gi¶i quyÕt. 
Đồng bộ tài khoản