Công văn 1146/CP-VX của Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Công văn 1146/CP-VX của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1146/CP-VX của Chính phủ về việc một số biện pháp liên quan đến hoạt động xuất bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1146/CP-VX của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  1146/CP­V X  n g µ y 19 th¸ng 12 n¨ m   2001  v Ò  vi Ö c m é t s è  bi Ö n   h¸p liªn u a n   Õ n  h o ¹t ® é n g  x u Ê t  ¶ n p  q ® b K Ýnh  öi: g ­C¸c  é,c¬    b   quan  ngang  é,c¬  b   quan  éc Ch Ýnh  ñ, thu   ph ­ Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng, X Ðt    ®Ò nghÞ   ña  é   c B V¨n  ho¸  Th«ng    ­  tin (c¸c C«ng    v¨n  è  s 72/TTr­ BVHTT   µy  th¸ng 7  ng 11    n¨m  2001, sè    3841/VHTT­XB   µy  th¸ng 9  ng 25    n¨m   2001)  µ    Õn  ña  é    ph¸p  v ý ki c B T (C«ng  v¨n  è  s 1035/BTP­ PLHSHC   µy    ng 13 th¸ng 8  n¨m  2001), Ban  tæ  chøc ­ C¸n bé  Ch Ýnh  phñ  (C«ng v¨n sè  188/BTCCBCP­TCBC   µy  th¸ng 7  ng 31    n¨m  2001),Bé   µi chÝnh    T  (C«ng    v¨n sè 7773  TC/TCDN   µy  th¸ng 8  ng 16    n¨m  2001),Ban    ChØ   o  ®¹ §æi  íivµ  m   ph¸t   tr Ón doanh  i  nghiÖp (C«ng    è  v¨n s 57/B§MDN   µy  th¸ng 8  ng 09    n¨m  2001) vÒ     m ét  è  Ön  s bi ph¸p  ªnquan  n   ¹t®éng  Êt b¶n,Thñ íng ChÝnh  ñ  ã  li   ®Õ ho   xu     t  ph c ý  Õn    ki nh sau: I.Sau  n¨m  Õn  µnh    15  ti h c«ng  éc  æi  íi,ho¹t®éng  Êt b¶n, in vµ  cu ® m    xu      ph¸thµnh  ∙  ã  ícph¸ttr Ón t ng  i toµn  Ön.Trong    ×nh thùc hiÖn    ® c b     i  ¬ ®è   di   qu¸ tr     chuyÓn  æi  ¬  Õ   ® c ch qu¶n  ýkinh tÕ, ngµnh  Êt b¶n, in vµ  l     xu       ph¸thµnh    s¸ch  vÉn  ÷ ® îc møc     ëng  u   Æn   gi     t¨ng tr ®Ò ® qua    c¸c n¨m. Møc   ëng  ô  Êt b¶n  h th xu   phÈ m   ×nh  ©n  u   êihµng  b qu ®Ç ng   n¨m  ªntôct¨nglªn. ¹t®éng  Êt b¶n  ∙  li         Ho   xu   ® tÝch  ùc  c tuyªntruyÒn  êng  èi chÝnh    ® l  , s¸ch cña    §¶ng,Nhµ   íc,gãp  Çn      n  ph æn ®Þnh  Ýnh  Þ,ph¸ttr Ónv¨n ho¸ vµ  ch tr     i       kinh tÕ,n©ng     cao  ©n  Ývµ  i sèng  d tr   ®ê   tinhthÇn  ña  ©n  ©n.   c nh d Tuy  Ëy, tõ khichuyÓn  v      sang  Ó  Õ   th ch kinh tÕ  Þ  êng  nh  íng      th tr ®Þ h x∙ héichñ  Üa, m«   ×nh  chøc  µ  ¬  Õ   Ýnh    ngh   h tæ  v c ch ch s¸ch cho  ¹t®éng  Êt   ho   xu   b¶n  cßn  Òu  Êt  Ëp, ho¹t®éng  Êt b¶n  ã  ÷ng  ã  nhi b c     xu   c nh kh kh¨n,th¸ch thøc      gay  ¾t; m ét  è  µ  Êt b¶n  g  s nh xu   chØ   ó    í lî Ých  ch ý t i    i kinh  Õ  n  Çn, coi t ®¬ thu     nhÑ   chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô  Ýnh  Þ,v¨n    v ch tr   ho¸;xuÊt  Ön  ét  è  Êt      hi m s xu b¶n phÈ m   ã  éi dung  cn  kh«ng  µnh  ¹nh, kh«ng  ï hîp  íitruyÒn  èng  ho¸  l m   ph   v   th v¨n  ViÖt Nam,  Þ     Ën    b d lu phª  ph¸n;m ét  é  Ën    b ph kh¸c ho¹t®éng  Ð m      k n¨ng  ng, ®é   kÐ m   Öu  hi qu¶,cßn    nÆng   Ò   v tr«ng chê    bao  Êp. N¹n    Ëu,intr¸phÐp  a  c  inl       i ch ® îc ng¨n    chÆn   µ  ö  ýkÞp  êi  Þ  êng  Êt b¶n  È m   a  îc qu¶n  ý v x l  th ; th tr xu   ph ch ®   l  chÆt  Ï;h Ö   èng    µnh  Êt b¶n  È m   µ   íc kh«ng  îc quan  ©m   ch   th ph¸th xu   ph Nh n   ®  t cñng  è  ng  c ®ó møc,  ang  ã  ® c nguy  ¬  Þ   hÑp,  Êt  µ ë  Òn  ói,vïng  c b thu  nh l   mi n  s©u, vïng xa.     II  Ó   ¾c   ôc  µ  Ên  .§ kh ph v ch chØnh  ét  íc nh÷ng  Õu  ãt, khuyÕt m b  thi s     ®iÓ m   µ  Ëp  ¹ kû  ¬ng, trËttù trong ho¹t®éng  Êt b¶n,®ång  êicã  Ön  v l l  c i         xu     th   bi ph¸p  Þp  êith¸ogì m ét  è  ã  k th       s kh kh¨n,t¹o®iÒu  Ön     ki cho  µnh  Êt b¶n, in ng xu      vµ ph¸thµnh    s¸ch  ph¸ttr Ón,æn   nh,  ng  íng,®¸p   i   ®Þ ®ó h   øng  µy  µng  èt ng c t  h¬n nhu  Çu  ña  ©n  ©n, thùc sù  µc«ng  ô  c c nh d     l  c quan  äng cña  tr   §¶ng  µ  µ   v Nh níctrªnlÜnh  ùc  ëng        cÇu    é, c¬     v tt ­ v¨n ho¸,yªu  c¸cB   quan  ngang  é, c¬  B   quan  thuéc ChÝnh  ñ  µ  û     ph v U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  ùc hiÖn  ét  è  Öc  th   m s vi sau  y: ®©
  2. 2 1. Giao  é   B V¨n  ho¸  Th«ng    ñ  × híng  Én    a   ¬ng, c¸c ­  tinch tr   d c¸c ®Þ ph    ngµnh  ã  ªnquan  chøc  c li   tæ  xem  Ðt,®¸nh    x  gi¸tæng  Õt  ×nh  ×nh  n¨m  ùc kt h 8  th   hiÖn  Ët XuÊt  Lu   b¶n  nh»m   ¼ng  nh  ÷ng  µnh  ùu,kÕt  kh ®Þ nh th t  qu¶  ∙  t® îc ® ®¹     vÒ   Êtb¶n,in,ph¸thµnh  xu        s¸ch;x¸c®Þnh  â nguyªn nh©n  µ  Ön     r    v bi ph¸p kh ¾c     phôc  ÷ng  Õu  Ð m   nh y k khuyÕt  iÓ m   ña  ¹t®éng  µy. Trªn c¬  ë    Õn  ® c ho   n    s ®ã ki nghÞ  ÷ng  Ên    Çn  öa  æi, bæ   nh v ®Ò c s®   sung  Ët XuÊt  Lu   b¶n    Ýnh  ñ  ®Ó Ch ph tr×nh Quèc  éixem   Ðt trong thêigian tí       h  x       i     . 2. Giao  é     B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ñ  ×,phèihîp víi é   Õ   ¹ch vµ  Çu  tinch tr         k ho   § B t  é  µichÝnh,Ban    ,B T     Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  µ    µnh  ã  ªnquan  b Ch ph v c¸cng c li   khÈn  ¬ng  tr nghiªn cøu  µ    Êt        v ®Ò xu c¸c gi¶iph¸p  ng  é  Ò     ×nh    ®å b v m« h tæ chøc  µ  ¬  Õ,  Ýnh  v c ch ch s¸ch cho  ¹t®éng  Êt b¶n, in vµ  ho   xu       ph¸thµnh    s¸ch  ®Ó   Ýnh  ñ  Ch ph xem   Ðt,quyÕt  nh, t¹o®iÒu  Ön  x  ®Þ    ki cho  ¹t®éng  µy  õng  ho   nt bíc æn   nh  µ    ®Þ v ph¸ttr Ón phï hîp  íic¬  Õ    i     v   ch qu¶n  ý míi.§ Ò   cÇn  ×nh l     ¸n  tr   ChÝnh  ñ  Ë m   Êt lµcuèiquý   ph ch nh       In¨m 2002.  3. ViÖc  Õp  ôc s ¾p   Õp,  æi  íi,cñng  è  µ    ti t   x ® m  c v ph¸ttr Ón c¸c doanh   i     nghiÖp  ¹t®éng  ho   trong lÜnh  ùc  Êt b¶n,in,ph¸thµnh    v xu        ph¶itheo  ng      ®ó tinh thÇn NghÞ   Õt Héi nghÞ  quy     Ban  Êp  µnh  Ch h Trung  ng  ¬ §¶ng  Çn  ba  l thø  (kho¸   IX) vµ      c¸c quy  nh  ña  µ   íc.Trong    ê  öa  æi, bæ   ®Þ c Nh n   khi ch s ®   sung  ÷ng  nh quy  nh  µ  íng dÉn  ô  Ó  Ò   ®Þ vh   c th v chuyÓn    c¸cdoanh  nghiÖp  µ  ícm µ   µ   nh n   Nh níc kh«ng  Çn  ¾ m   ÷    c n gi 100%   èn  µnh  v th c«ng      Çn,    óp    ty cæ ph ®Ó gi æn ®Þnh  chøc  µ  Ên  tæ  v ch chØnh    ¹t®éng  Êt b¶n,in,ph¸thµnh,t¹m  êi c¸cho   xu          th   thùc hiÖn      nh sau:                                                 a) ViÖc  ùc hiÖn    Çn      µ   Êt b¶n  Çn    th   cæ ph ho¸ c¸cNh xu   c ph¶icã  íng dÉn   h   cô  Ó,chÆt  Ïvµ  µm  õng bícv÷ng  ¾c. th   ch   l t     ch b) Ch a  Õn hµnh    Çn      ¬  ë    éc c¸clo¹ sau:   ti   cæ ph ho¸ c¸cc s inthu       i ­Inphôc  ô     v cho  Ünh  ùc  ninh quèc  l v an    phßng; ­IngiÊy têtuú th©n,v¨n b»ng,chøng               chØ  èc  qu gia; ­ In b¸o     §¶ng, b¸o  © n   i  ©n   ©n  µ  ÷ng  ¬  ë    µ  íc duy    Qu ®é Nh d v nh c s in nh n   nhÊt cña      c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ c) Nghiªn cøu  ùa chän    ×nh  chøc      l  m« h tæ  ph¸thµnh    s¸ch  éc  µnh  thu ng v¨n ho¸ ­ th«ng             tinë c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ theo    Çn  tinhth NghÞ   Õt  éi nghÞ  quy H   Ban  Êp  µnh  Ch h Trung  ng  ¬ §¶ng  Çn  ba  l thø  (kho¸IX).   Trícm ¾t,  ã  Ó    c th chuyÓn  doanh nghiÖp    µnh  ph¸th s¸ch nhµ  ícthµnh    n  doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  ch    ÷ng  Ý ë nh tØnh  Òn  ói,vïng s©u, vïng xa;tõng  mi n         bíctiÕn tí®a  ¹ng      ¹ h×nh  chøc  ¹t®éng    µnh       d i ho¸ c¸clo i   tæ  ho   ph¸th s¸ch. Bé  v¨n ho¸  Th«ng    Þu  ­  tinch tr¸ch nhiÖ m   ñ  ×,phèi hîp  íic¸c Bé,    ch tr     v    ngµnh  ªnquan  iÓn khai,híng dÉn  Öc  ùc hiÖn    cÇu  li   tr       vi th   c¸c yªu  trªn,   c¸o  b¸o  t×nh  ×nh  µ  Õt  h v k qu¶    ñ íng ChÝnh  ñ. lªnTh t   ph

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản