intTypePromotion=1

Công văn 1147/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
118
lượt xem
32
download

Công văn 1147/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1147/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn bù giá vật liệu xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1147/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 1147/BXD-KTXD ------------------------ V/v: Hướng dẫn bù giá vật liệu xây Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009 dựng và điều chỉnh chi phí nhân công Kính gửi: Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 199 CV/BQL ngày 27/5/2009 của Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 đề nghị hướng dẫn bù giá vật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT- BXD ngày 17/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo nội dung văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD, đối với trường hợp khi tạm ứng hai bên xác định số tiền tạm ứng để mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng hoặc tạm ứng đặc cách để mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng trước khi có biến động giá thì không điều chỉnh giá cho khối lượng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng đã mua tương ứng với số tiền đã tạm ứng này. Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu : VP, Vụ KTXD. T06. Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2