intTypePromotion=1

Công văn 1148/NHNN-TTr của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

0
163
lượt xem
5
download

Công văn 1148/NHNN-TTr của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1148/NHNN-TTr của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số điểm khi giải quyết khiếu nại tố cáo ở các ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1148/NHNN-TTr của Ngân hàng Nhà nước

 1. C «ng v¨n  c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  1148/N H N N­T Tr  N h S n g µ y 21  th¸ng 9 n¨ m  2001 “v Ò   Ö c h í ng d É n  m é t  è  ® i Ó m   vi s k hi gi¶i q u y Õ t k hi Õ u  n ¹i, è c¸o ë  c¸c N g © n  h µ n g"    t K Ýnh  öi:­  ñ   ëng  ô,  ôc  µ    n   Þ   ùc thuéc  ©n   µng  g   Th tr VC v c¸c ®¬ v tr   Ng h Nhµ   íc. n ­Gi¸m  c      ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è. Ng h Nh n     ph ­  ñ   Þch  éi  ng  Ch t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c    chøc  ®è c¸c tæ  tÝn   dông                 Nhµ   íc,Tæng                 n  C«ng    µng  ¹c ®¸  ý. tyv b   qu Thùc  Ön  Ët  Õu  ¹i  è  hi Lu khi n ,t c¸o  µ  v NghÞ   nh   è  ®Þ s 67/1999/N§­   CP ngµy 7/8/1999 quy  nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  Ët khiÕu  ¹i, è c¸o, ®Þ chiti   h   thih Lu   n      t ngµy  19/12/2000 Thèng  ®èc  Ng ©n  hµng  Nhµ  níc cã  ChØ  thÞ  sè  12/2000/CT­ NHNN3   Ò     êng  v t¨ng c c«ng    Õp d©n  µ    Õt  Õu  ¹i, t¸cti   v gi¶iquy khi n   tèc¸o trongc¸cNg ©n  µng.       h   §Ó       c¸cChi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  Ng h Nh n     ph tr     ¬ng (sau  y  äilµChi nh¸nh  ©n  µng  µ  íctØnh,thµnh  è),c¸c Vô,  ®© g       Ng h nh n     ph     Côc  µ  n  Þ  ùcthuéc Ng ©n   µng  µ   íc,c¸c tæ  v ®¬ v tr     h Nh n     chøc  Ýn  ông  µ   ­ td Nh n íc,Tæng     c«ng    µng  ¹c  ¸  ý  ùc  Ön  ètc¸c v¨n  ty v b ® qu th hi t     b¶n    trªntrong    qu¸ tr×nh gi¶iquyÕt  n    Õu  ¹i  è c¸o,Ng ©n  µng  µ   ícyªu cÇu  ñ  ­    ®¬ th khi n ,    t h Nh n     Th tr ëng c¸c  n   Þ   ®¬ v trong  µnh  ©n   µng  ã  Èm   ng Ng h c th quyÒn,      khi gi¶iquyÕt  khiÕu  ¹i, èc¸o l ý  ét  è  iÓ m   n      u  m s ® t sau  y: ®© I. Ö c  gi¶i u y Õ t ® ¬ n  th k hi Õ u  n ¹i, è c¸o   Vi  q  t theo p h¸p lu Ët k hi Õ u n ¹i, è c¸o:  t 1.Tr¸chnhiÖ m    Õt  n    Õu  ¹i  èc¸o vµ  Õp c«ng  ©n  ña      gi¶iquy ®¬ thkhi n ,     ti   t d c c¸cNg ©n  µng    h 1.1.T¹i§iÒu  cña     71  NghÞ   nh  è  ®Þ s 67/1999/N§­  CP quy  nh:  ®Þ "khiÕu  n¹i, èc¸o vµ  Öc    Õt khiÕu  ¹i, èc¸o trong c¸cdoanh        vi gi¶i t quy   n      t    nghiÖp  µ   íc Nh n   ® îc¸p dông     theo quy  nh  ña  Ët khiÕu  ¹i, èc¸o vµ    ®Þ c Lu   n       NghÞ   nh  µy". t ®Þ n Nh   Ëy  ©n   µng  µ   íc (bao  å m     ô   ôc, c¸c ®¬n  Þ, doanh  v Ng h Nh n   g c¸c V C     v  nghiÖp  ùcthuéc vµ    tr     Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh  µnh  è),c¸c tæ  Ng h Nh n   th ph     chøc  Ýn  ông  µ   íc(gåm  ®¬n  Þ  ùcthuéc), Ö   èng  td Nh n   c¶  v tr     th h Tæng C«ng    ty vµng  ¹c ®¸  ý  b   qu (sau  y  äichung  µc¸c ®¬n  Þ  éc ngµnh  ©n  µng) ®© g   l    v thu   Ng h   cã  Ö m  ô    Õt ®¬n    Õu  ¹i  èc¸o theo luËtkhiÕu  ¹i, èc¸o. nhi v gi¶iquy   thkhi n ,     t    n    t 1.2.C¨n  quy  nh  ¹    Òu          LuËt khiÕu  ¹i, è   cø  ®Þ t i §i 21, 24, 25, 75, 76  c¸c   n    t c¸o  µ    Òu    NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  è  v c¸c §i 51, 52  ®Þ c Ch ph s 67/1999/N§­CP, tr¸ch  nhiÖ m   Õp  ti c«ng  ©n  éc  ©n   µng  µ   íc,c¸c Chi  d thu Ng h Nh n     nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è,V¨n  n    ph   phßng  idiÖn  ña  ©n  µng  µ   ícvµ    ®¹   c Ng h Nh n   c¸c ®¬n   Þ   ù  v s nghiÖp  éc  ©n   µng  µ   íc.ë   ®¬n   Þ   µy  thu Ng h Nh n   c¸c  v n ph¶i cã   
 2. phßng  Õp c«ng  ©n  ti   d theo  ng quy  nh  ña  ®ó   ®Þ c ph¸p luËt, ñ  ëng  n  Þ     Th tr ®¬ v ph¶itrùctiÕp,tiÕp c«ng  ©n         d theo ®Þnh  ú  µ    ã    Çu  Èn  Êp.   k v khic yªu c kh c §èivíi   chøc  Ýn  ông  µ   ícvµ      tæ  c¸c td Nh n   Tæng  c«ng    µng  ¹c,®¸  ý, tyv b   qu   n Õu  ã  c c«ng  ©n  n   ôsë  ©n  µng    Õu  ¹i,   Þ, ph¶n    d ®Õ tr   ng h ®Ó khi n   ®Ò ngh   ¸nh hoÆc   è c¸o  ×  t  th ph¶i ghi nhËn  µ     v xem   Ðt    x gi¶iquyÕt theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2.  ¹m     i  îng    Ph vi,®è t gi¶iquyÕt  n    khiÕu  ¹i,tè  ®¬ th n   c¸o  c¸c Ng ©n   c¶    hµng: 2.1.Theo  Òu  LuËt  Õu  ¹i,tè c¸o,c¸c quyÕt  nh  µnh  Ýnh,   §i 1  khi n         ®Þ h ch   hµnh    µnh  Ýnh  ña  ¬  vih ch c c quan  µnh  Ýnh  µ   íc,quyÕt  nh  û  Ët h ch Nh n   ®Þ k lu   c¸n bé    c«ng  chøc  ã  Ó  Þ  Õu  ¹i. c th b khi n C¸c  n  Þ   éc  µnh  ©n   µng    ®¬ v thu ng Ng h khi xem   Ðt  n  x ®¬ ph¶i ph©n  ¹    lo i chÝnh        Õt  n  x¸c ®Ó gi¶iquy ®¬ theo  ng  ®ó quy  nh  ña  Ët  Õu  ¹i  è ®Þ c Lu khi n ,t   c¸o. 2.2.C¨n  §iÒu  NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  è    cø  71  ®Þ c Ch ph s 67/1999/N§­ CP,    c¸c ®¬n  Þ  éc ngµnh  ©n  µng  v thu   Ng h kh«ng    Õt  gi¶iquy theo  Ët khiÕu  ¹i  è c¸o Lu   n ,    t ®èi  íic¸c khiÕu  ¹ili   v    n   ªnquan  n   Öc  ùc  Ön  îp  ng    ng;    ®Õ vi th hi h ®å lao ®é c¸c khiÕu  ¹iquyÕt  nh  µnh  Ýnh  n  ®Þ h ch trong ho¹t®éng      qu¶n  ý,®iÒu  µnh  ña  l  h c cÊp    i víi Êp  íi trªn®è    c d  theo thø  Ëc  µnh  Ýnh.  bh ch 2.3.§èivíi   n          ®¬ th kh«ng  éc ®èi t ng ®iÒu  c¸c thu    î   chØnh  ña  Ët khiÕu  c Lu   n¹i,tè    c¸o   ®¬n    m µ   éi dung  nh th n  ph¶n ¸nh c¸c tranh  Êp  îp  ng    ch h ®å lao ®éng, hîp ®ång  Ýn  ông,hîp ®ång  Ën  Òn göi,c¸chîp ®ång     td    nh ti         cam   Õt  Ò   kv b¶o l∙nh,hîp  ng  Õ  Êp  µis¶n      ®å th ch t   khivay  èn..     n  Þ  éc  µnh  v . c¸c ®¬ v thu ng , Ng ©n   µng  h ph¶i c¨n  c¸c    cø  quy  nh   ®Þ ph¸p  Ët cã  ªnquan   LuËt    lu   li   nh Lao ®éng, LuËt d©n  ù..      Õt c¸c®¬n        s . gi¶i ®Ó quy     thtrªn. §èivíic¸c tæ        chøc  Ýn  ông    ã    td khic ph¸tsinh ®¬n    µ   éidung    th m n   ph¶n  ¸nh  Õu  ¹ili   khi n   ªnquan  n   ®Õ tranh chÊp    îp ®ång    c¸c h   kinh tÕ,hîp ®ång  ©n       d sù  µ  îp ®ång    ng  × tr¸chnhiÖ m   u     éc vÒ     chøc  Ýn  vh  lao ®é th     ®Ç tiªnthu   c¸c tæ  t dông ph¶icã  Üa  ô    ngh v chøng  minh,gi¶ithÝch  i víingêicã  n    µy  íi    ®è       ®¬ th n v   tc¸ch lµm ét  ñ  Ó       ch th tham   gia quan  Ö   îp ®ång  Ò   Òn  µ  Üa  ô;tr hh  v quy v ngh v   ­ êng  îp  h kh«ng  i  n   èng  Êt  ×  ã  Ó  ëikiÖn  Toµ  theo    ® ®Õ th nh th c th kh   ra  ¸n  quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   M ét  è  êng  îp Chi nh¸nh  chøc  Ýn  ông  µ   íc¸p dông  s tr h    tæ  td Nh n     ph¸p luËt    khiÕu  ¹i  è c¸o,®¬n  ¬ng  ® Æt     Ý  ét  n,    t ph ¸p  ý ch m bªn    quyÕt  nh    ®Ó ra  ®Þ gi¶i quyÕt c¸c®¬n    trªnlµkh«ng  ng  íi      thnªu      ®ó v   quy  nh  ña  c¸c ®Þ c ph¸p luËt.   3.  Ò   Èm   Òn    Õt  n    khiÕu  ¹i,tè  V th quy gi¶iquy ®¬ th n   c¸o  ña    ©n   c c¸c Ng hµng: 3.1.V Ò   Õu  ¹i:   khi n §èivíikhiÕu  ¹ilÇn  u,  Èm  Òn    Õt  éc  ñ  ëng  n      n  ®Ç th quy gi¶iquy thu Th tr ®¬ vÞ,n¬iph¸tsinh quyÕt ®Þnh  µnh  Ýnh,hµnh    µnh  Ýnh  ùctiÕp x© m            h ch   vih ch tr     h¹ití quyÒn,  î Ých  îp   i   l i h ph¸p  ña  êi khiÕu  ¹i  Õ u   êi khiÕu  ¹ikh«ng  c ng   n .N ng   n  ®ång    íiquyÕt  nh   µy, tiÕp  ôc khiÕu  ¹ith×  ñ   ëng  Êp    ùc ýv   ®Þ n  t  n  Th tr c trªntr   tiÕp cña  êi®∙    Õt ph¶igi¶i   ng   gi¶i quy       Õt. quy 3.2.V Ò   èc¸o:   t  3.2.1.C¨n  §iÒu  LuËt khiÕu  ¹i, è c¸o,®¬n  è c¸o      cø  59    n      t t   c¸c chøc danh  do  èng  c  ©n  µng  µ   ícbæ   Ö m,  Èm  Òn    Õt  éc Th ®è Ng h Nh n   nhi th quy gi¶iquy thu  
 3. Thèng  c  ©n   µng  µ   íc.C¸c  ®è Ng h Nh n   chøc danh kh¸c do    Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è,Thñ  ëng    n  Þ  ùcthuéc Ng ©n   h Nh n     ph   tr c¸c ®¬ v tr     hµng  µ   íc vµ    Êp    o  chøc  Ýn  ông  µ   íc,Tæng   Nh n   c¸c c l∙nh®¹ tæ  td Nh n   c«ng    ty vµng  ¹c ®¸  ý    Õt. b   qu gi¶i quy 3.2.2.C¨n  §iÒu  LuËt  Õu  ¹i  è c¸o,®¬n  è c¸o    µnh        cø  60  khi n ,     t t   c¸c h vivi ph¹m  ph¸p luËttrong ho¹t®éng  ©n  µng,thÈm  Òn    Õt nh        Ng h   quy gi¶i quy   sau: a. Tè      µnh      ¹m    c¸o c¸c h viviph ph¸p  Ëttrong ho¹t®éng  ©n   µng  ña  lu      Ng h c c¸n  é, nh©n    b  viªn hoÆc   è c¸o  µnh      ¹m  t  h vi vi ph ph¸p  Ët m µ   éi dung  ªn lu   n  li   quan  n   ®Õ chøc  n¨ng qu¶n  ýcña    chøc  Ýn  ông  µ   íc,Tæng  l  c¸c tæ  td Nh n   c«ng  tyVµng  ¹c ®¸  ý  × gi¶i   b   qu th     Õt nh  ∙  t¹ tiÕt3.2.1trªn®©y. quy   ® nªu      i    b. C¸c  µnh      ¹m    h viviph ph¸p  Ëttrong ho¹t®éng  ©n  µng  ña      lu      Ng h c c¸c tæ chøc  Ýn  ông  td kh¸c,c¸c tæ      chøc  kh¸c  ã  ¹t®éng  ©n   µng  Ng ©n   c ho   Ng h do  hµng  µ   ícc¸ccÊp    Õt theo ph©n  Êp  û  Òn. Cô   Ó    Nh n     gi¶iquy     c u quy   th nh sau: ­ Thèng  c  ©n   µng  µ   íc gi¶iquyÕt    n  è c¸o  µnh        ®è Ng h Nh n     c¸c ®¬ t   h vivi ph¹m  ph¸p  Ët trong  ¹t ®éng  ©n   µng  ña  ñ   ëng  lu   ho   ng h c Th tr c¸c Chi nh¸nh  Ng ©n  µng  ícngoµi,Chñ   Þch  éi ®ång  h n    t H  qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  Gi¸m  c  ©n   ®è Ng hµng  ªndoanh, C«ng    µi chÝnh    Çn,  ªndoanh, C«ng    li     ty T   cæ ph li     ty cho thuª  TµichÝnh      (c¸cc«ng    tæ  tydo  chøc  Ýn  ông  µ   ícthµnh  Ëp  ã   td Nh n   l c tc¸ch ph¸p     nh©n  éc tr¸chnhiÖm  chøc  Ýn  ông  µ   ícgi¶i thu     tæ  td Nh n     Õt), ü   Ýn  ông  quy  Qu t d nh©n  ©n  d Trung  ng. ¬ ­ Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ã  Èm   Ng h Nh n     ph c th quyÒn    Õt    n  è c¸o  µnh      ¹m  gi¶iquy c¸c ®¬ t   h viviph ph¸p  Ëttrong ho¹t®éng  lu       ng©n  µng  ña  ñ   Þch  éi  ng  h c Ch t H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   Gi¸m  c    ©n   ®è c¸c Ng hµng  ¬ng  ¹icæ   Çn, Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  th m   ph   td nh d khu  ùc,c¬  ë;Trëng    v   s  V¨n phßng  idiÖn  ña    ©n  µng  ícngoµi;®¬n  è c¸o c¸c hµnh      ¹m  ®¹   c c¸c Ng h n    t      viviph trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng  ña    chøc    v ti   v ho   Ng h c c¸ctæ  kh¸ccã  ¹t   ho   ®éng  ©n  µng; c¸c tr ng  îp  ng h     ê h kh¸c khiThèng  c  ©n   µng  µ   íc uû     ®è Ng h Nh n   quyÒn. ­ Trong  êng  îp cÇn  Õt,   Öc    Õt  n    è c¸o trªn®©y     tr h  thi  ®Ó vi gi¶iquy ®¬ th t       cã  Öu  hi qu¶, Thèng  c  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    ®è Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ã  Ó  quyÕt  nh  µnh  Ëp  µn  Nh n     ph c th ra  ®Þ th l §o thanh  tra, Óm    éidung  ô  Öc  è c¸o ®Ó   ö  ýviph¹m   ki tran   v vi t     x l     theo    c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ       thanh    Óm    i víi tra, ki tra®è     doanh  nghiÖp. 3.3.Ch¸nh    Thanh    ©n  µng  µ   ícvµ  traNg h Nh n   Ch¸nh  Thanh      traChi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  h Nh n     ph kh«ng  ã  Èm  Òn  quyÕt  nh   c th quy ra  ®Þ gi¶i   Õt ®¬n    Õu  ¹i, èc¸o. quy   thkhi n     t Theo  quy  nh  ¹    Òu      LuËt  Õu  ¹i,tè c¸o,khi ® îc ®Þ ti c¸c §i 27, 61, 62  khi n           Thèng  c  ©n   µng  µ   íc (ë  ®è Ng h Nh n   Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc lµ Gi¸m  Ng h Nh n     ®èc)  giao  Ö m   ô, Ch¸nh  nhi v  Thanh    ©n   µng  µ   íc (ë  tra Ng h Nh n   Chi  nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc lµ Ch¸nh  h Nh n     Thanh    tra Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc)cã  Ng h Nh n   tr¸chnhiÖ m   Èm        th tra,x¸c minh,kÕt  Ën,kiÕn  Þ  èng  c  ©n   µng    lu   ngh Th ®è Ng h Nhµ   íc (ë  n   Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc lµ Gi¸m  c)  quyÕt  nh    Ng h Nh n     ®è ra  ®Þ gi¶i quyÕt khiÕu  ¹iv¨n b¶n  Õt  Ën  µ  ö  ýtèc¸o.   n    k lu v x l     II. u y  tr × nh x e m  x Ð t gi¶i u y Õ t ® ¬ n  th   Q  q k hi Õ u n ¹i, è c¸o:  t
 4. 1. Khi nhËn  îc®¬n      é  µm     ®  th c¸n b l c«ng      Õt  Õu  ¹i  è c¸o  t¸cgi¶iquy khi n ,   t cã  tr¸chnhiÖ m:   a.Ph ©n  ¹ ®¬n  µ  ö  ýnh    lo   i v x l   sau: §èi víic¸c ®¬n  Õu  ¹i, è c¸o  éc  Èm   Òn    Õt  ña  ñ       khi n     thu th t quy gi¶iquy c Th tr ng  n  Þ  ×  ö  ý theo  ë ®¬ v th x l   quy  nh  ¹  Õtb, ®iÓ m   µy. §èi víic¸c ®¬n   ®Þ ti     ti n        khiÕu  ¹i  n, kh«ng  éc thÈm  Òn    Õt  ña  ñ  ëng  n  Þ  ×    thu   quy gi¶iquy c Th tr ®¬ v th tr¶ l¹  icho  êi viÕt ®¬n.  èi víic¸c ®¬n   è  ng     §     t c¸o  kh«ng  éc  Èm   thu th quyÒn    gi¶i quyÕt  ña  ñ  ëng  n  Þ  ×  c Th tr ®¬ v th chuyÓn  n   ¬  ®Õ c quan  ã  Èm   Òn    c th quy gi¶i quyÕt. b.  ¬n  Þ   § v chøc  n¨ng hoÆc  c¸n  é  îc giao  ô  ý gi¶iquyÕt  n     b®  th l     ®¬ th khiÕu  ¹i, è c¸o thuéc thÈm  Òn    Õt  ña  ñ  ëng  n  Þ  ã  n      t   quy gi¶iquy c Th tr ®¬ v c tr¸ch   nhiÖ m nghiªncøu  ü  éidung  n  µ  µm  êtr×nh Thñ  ëng    kn  ®¬ v l t     tr xem   Ðt c¸cnéi x    dung sau: ­ Nãi  â  ÷ng  cø  ¼ng  nh  n  éc  Èm   Òn    Õt   r nh c¨n  kh ®Þ ®¬ thu th quy gi¶iquy   cña  ñ  ëng  n  Þ. §èi víic¸c ®¬n  è c¸o  Th tr ®¬ v         t  kh«ng    ghi danh theo  Òu    §i 43 NghÞ   nh  è  ®Þ s 67/1999/N§­   × cÇn  ×nh râ lýdo    ñ  ëng  CP th   tr       ®Ó Th tr xem   Ðt, x  quyÕt ®Þnh;   ­Néi dung  Õu  ¹i, èc¸o;    khi n     t ­  Õn  Ki nghÞ  c¸ch    gi¶iquyÕt  ö  (c c¸n  é  b xem   Ðt,lËp  hoÆc   oµn   x  tæ  ® c«ng  . )dù  Õn  êigian xem   Ðt;chuÈn  Þ    Õt  nh  ña  ñ  ­ t¸c. .  ki th   ;   x  b c¸cquy ®Þ c Th tr ëng  n  Þ  Ò   ö  êixem  Ðt,x¸cminh  n  .. ®¬ v v c ng   x   ®¬ th . 2. Thêigian xem   Ðt m ét  n    Õu  ¹i, è c¸o ph¶itu©n  ñ c¸c quy        x  ®¬ th khi n       t   th     ®Þnh  ¹ LuËt khiÕu  ¹i, èc¸o.Cô   Ó    t i   n       th nh sau: t a. Thêigian xö  ý®¬n  éc thÈm  Òn  ùc hiÖn  ng        l  thu   quy th   ®ó quy  nh  ¹  ®Þ ti c¸c§iÒu      LuËt khiÕu  ¹i  èc¸o.   34,41,66    n ,  t b. Thêi gian  ô  ý®Ó     Õt  n    îc quy  nh  ¹    Òu        th l   gi¶iquy ®¬ th ®   ®Þ t i §i 36, c¸c 43,67  Ët khiÕu  ¹i  èc¸o.Trong    ×nh thô lý®¬n    Çn  ó  :cã  ét    Lu   n ,    t qu¸ tr       th c ch ý   m sè Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  cø  µo  êigian    Ng h Nh n     ph c¨n  v th   quy ®Þnh  ¹  ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 61/1998/N§­CP,  µy  8­ ng 15­ 1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v thanh    Óm    i víi tra,ki tra®è    doanh nghiÖp    ô lý®¬n    Õu  ¹i, è c¸o lµ ®Ó th     th khi n         t kh«ng  ïhîp víi ph       quy  nh  ña  Ët khiÕu  ¹i, èc¸o. ®Þ c Lu   n    t 3.H×nh    thøc ra v¨n b¶n    Õt ®¬n  Õu  ¹i  èc¸o:      gi¶iquy   khi n ,   t thiÕu trang   4.2.K Õt  Ën  Èm        lu th tra,x¸c minh  n    Õu  ¹i  è c¸o lµ m ét  µiliÖu ®¬ th khi n ,       t t    dïng    ®Ó b¸o  ngêi cã  Èm   Òn  quyÕt  nh  Èm       c¸o    th quy ra  ®Þ th tra,x¸c minh; lµ    c¨n  ®Ó   ñ   ëng  n   Þ   ©n   µng  cø  Th tr ®¬ v Ng h ban  µnh  h c¸c  quyÕt  nh     ®Þ gi¶i quyÕt hoÆc   ö  ý ngêi vi ph¹m.  x l     C¸c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è  ph kh«ng  îcdïng  Õt  Ën  µy  ®  k lu n thay thÕ    cho  Õt  Ën  k lu thanh    ña trac Thanh    trachuyªn ngµnh  ©n  µng    éc  n  Þ    Ng h ®Ó bu ®¬ v ph¶ichÊp  µnh.   h IV. h Õ  ® é  b¸o c¸o  C
 5. 1. § Ó   èng  c  ©n   µng  µ   íckÞp  êib¸o    ñ íng Ch Ýnh    Th ®è Ng h Nh n   th   c¸o Th t   phñ  Ò   v c«ng      Õt  Õu  ¹i  è c¸o  t¸cgi¶iquy khi n ,t   trong ngµnh  ©n   µng  ng    Ng h ®ó thêigian    quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti§i 62  ®Þ s 67/1999/N§­ CP,    n  Þ  c¸c ®¬ v thuéc  ©n   µng  µ   íc,Chi  Ng h Nh n   Nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph trùcthuéc Trung  ng, tæ      ¬   chøc  Ýn  ông  µ   íc,Tæng  td Nh n   C«ng    µng  ¹c ®¸  tyv b  quý  öib¸o    Ò   ©n   µng  µ   íc(qua  g   c¸o v Ng h Nh n   Thanh    ©n   µng  µ   íc) traNg h Nh n   theo thêigian quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc         ®Þ t i 21,m VIITh«ng   ña  ©n  µng  µ   ­ tc Ng h Nh n ícsè    04/2000/TT­ NHNN3   µy  3­ ng 28­ 2000  íng dÉn  ùc hiÖn  h  th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 91/1999/N§­   µy  9­ CP ng 4­ 1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  c Ch ph v tæ  v ho   c Thanh    ©n  µng. traNg h 2. BiÓu  É u   Ò     m v c«ng      Õt  Õu  ¹i  è c¸o cã  ô  Óu  nh   t¸cgi¶iquy khi n ,     ph bi ®Ý t kÌm. Tõ    Ên    íng dÉn    y,  èng  c  ©n   µng  µ   íc yªu c¸c v ®Ò h   trªn®© Th ®è Ng h Nh n     cÇu  ñ   ëng  Th tr c¸c  n   Þ   ùc thuéc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    ®¬ v tr   Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng; Chñ   Þch  ¬  t Héi  ng  ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c    chøc  Ýn  ông  µ   íc,Tæng   ®è c¸c tæ  td Nh n   c«ng    µng  ¹c ®¸  ý  tyV b   qu nghiªncøu  ©u  éng,tæ    s r   chøc  äc  Ëp  h t trong ®¬n  Þ    v ®Ó   ùc  Ön  Öc    Õt  n    Õu  ¹i, è c¸o  ng  th hi vi gi¶iquy ®¬ th khi n     t ®ó quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Ët. lu
 6. D a n h  m ô c Bi Ó u  m É u  v Ò  c « n g  t¸c Ð t k hi Õ u  t è  x 1.M É u   è      Õp d©n  Õu  ¹i  èc¸o.   s 1:Sæ ti   khi n ,     t 2.M É u   è      Ën    s 2:Sæ nh chuyÓn  n  Õu  ¹i  èc¸o. ®¬ khi n ,   t 3.  É u   è  Sæ   M s 3:  theo  âi gi¶i quyÕt  Õu  ¹i,tè  d    khi n   c¸o  éc  Èm   thu th quyÒn. 4.M É u   è    íng dÉn  êikhiÕu  ¹i(®èivíi n  Õu  ¹ikh«ng  éc   s 4:H   ng   n     ®¬ khi n   thu   thÈm  Òn). quy 5. M É u   è      s 5: ChuyÓn  n  èc¸o ®Õ n     n  Þ, c¬  ®¬ t     c¸c®¬ v   quan  trong ngµnh    Ng ©n  µng  ã  Èm  Òn    Õt. h c th quy gi¶iquy 6. M É u   è      s 6: B¸o    tincho  êi tè c¸o  Õt vÒ   Öc  ng     bi   vi chuyÓn  hoÆc   ô  ý th l   ®¬n  èc¸o (chØ      t    b¸o tincho  êitèc¸o khihä    Çu). ng         yªu c 7.M É u   è      s 7:Quy Õt  nh  ö  êithÈm      ®Þ c ng   tra, minh. x¸c 8.M É u   è    Êy  êi.   s 8:Gi m 9.M É u   è        s 9:Biªnb¶n  µm  Öc l vi 10. M É u   è    Êy    s 10: Gi biªn nhËn    µiliÖu  ngêi khiÕu  ¹i,tè      c¸c t   do    n   c¸o cung  Êp. c 11.M É u   è      s 11:B¸o    Õt  c¸o k qu¶    x¸cminh  Õu  ¹i khi n 12.M É u   è      s 12:B¸o    Õt  c¸o k qu¶    x¸cminh  èc¸o. t  13.M É u   è      s 13:Quy Õt  nh    Õt khiÕu  ¹i ®Þ gi¶iquy   n. 14.M É u   è      s 14:V¨n  b¶n  Ò   Öc    Õt tèc¸o. v vi gi¶i quy     15. M É u   è    Óu  èng    éidung    ô  Öc  ∙    Õt  éc    s 15: Bi th kª n   c¸c v vi ® gi¶iquy thu thÈm  Òn  quy trong kú  c¸o.   b¸o  16. M É u   è    Óu  èng  t×nh  ×nh      s 16: Bi th kª  h gi¶iquyÕt  Õu  ¹i,tè c¸o  khi n     theo ®Þnh  ú.   k
 7. S æ  ti Õ p d © n  k hi Õ u  n ¹i, è c¸o  t M Éu  è: 01/STD­KNTC s  STT Ngµy  Hä    tªn Hä     Ghi ký  tªn,   Tã m   ¾t t   §¬n  hoÆc   C¬   quan  Néi dung    th¸ngn¨m  c¸n bé      ®Þa  chØ   hiÖu    KN néidung  b»ng    chøng  µinµo  ∙   gi¶i t  ® gi¶i   Õt quy vµo sæ tiÕp   ngêiKN­ hay    TC khiÕu  ¹i, liÖu kÌm  n    theo quyÕt KN­TC d ©n TC tèc¸o   1 2 3 4 5 6 7 8 9 1,5  2 cm 4,5 cm   4,5 cm   1,5 cm   10,5 cm   3 cm 4 cm 4 cm cm Khæ   cm   34  27  x  cm Dµy  100  trang
 8. S æ  n h Ë n  c h u y Ó n  ® ¬ n  k hi Õ u  n ¹i è c¸o  t M É u   è: 2/SN§ s  NhËn  n ®¬ Chuy Ón  n ®¬ STT Ngµy  Ký  Öu    N¬i chuyÓn  Hä     a   Tã m   ¾tnéi hi KN   tªn,®Þ t   Ngµy th¸ng  Lý    Hä     êi,®¬n  Ghi chó do tªnng     th¸ngn¨m  hoÆc     TC ®Õ n chØ  ña  êi dung  Õu  ¹i, n¨m  c ng   khi n   chuyÓn  chuyÓn  vÞ  Ën  n nh ®¬ vµo sæ khiÕu  ¹i  è n ,  t tèc¸o   ®¬n ®i c¸o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,5 cm   3 cm 2 cm 4 cm 6cm 13 cm 4 cm 4 cm 5  cm 7 cm Khæ   cm   34    27  x  cm Dµy  100  trang
 9. S æ  theo d â i gi¶i u y Õ t K N ­T C  thu é c th È m  q u y Ò n    q M É u   è  s 03/SGQ­KNTC STT Ngµy  Ký  Öu  Hä     hi tªn, Hä     Tã m   ¾t tªn, t  K Õt  qu¶    Õt khiÕu  ¹i  èc¸o gi¶iquy   n , t Ghi  th¸ngn¨m  KN   ®Þa    chØ   ®Þa  chØ   néidung    chó vµo sæ hoÆc   ngêiKN­   ngêibÞ  khiÕu  ¹i    n, TC TC KN­TC tèc¸o   Hä     Hä       TiÕn  K Õt  tªn, tªnc¸n qu¶    Theo  âithùc gi¶i d    chøc  ô  bé  ô lý ®é   v th     quyÕt theo     hiÖn Quy Õt  ngêiQ§   xem  Ðt xem   Quy Õt  nh... ®Þnh  ∙      x  ®Þ ® gi¶i thô lý   xÐt quyÕt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 10. Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   Tªn  n  Þ ®¬ v ho x∙h   ngh Vi   Sè:…../CV   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  l    do   ph "V/viÖc:gi¶i     Õt ®¬n  " quy   th                 µy…                 ng th¸ng…  n¨m  200 (§Þa  danh  tØnh,thµnh  è             ph            trùcthuéc Trung  ng)     ¬ M É u   è  s 04/HD P hi Õ u  h í ng d É n   KÝnh  öi:   g  (tªnc«ng  ©n, tæ  d   chøc  Õu  ¹i,   Þ, ph¶n  khi n   ngh   ®Ò ¸nh) §Þa  chØ:  . . ................................................ .. . ................................................. (tªn®¬n  Þ  Ën  n)  Ën  îc ®¬n    µy.. .  ña      v nh ®¬ nh ®  ®Ò ng . .c (tªnc«ng  ©n, . d   tæ   chøc   khiÕu   n¹i   ®Ò   nghÞ,   ph¶n   ¸nh);   néi ,   dung:.. . ...............................   . . ............................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... C¨n  §iÒu.. . ..LuËt  Õu  ¹i  è  cø  . . .  . khi n ,t c¸o; néi dung     «ng, bµ     (hoÆc     tæ chøc) khiÕu  ¹ikh«ng  éc  ¹m    iÒu    n  thu ph vi® chØnh  ña  Ët khiÕu  ¹i, è c¸o  c Lu   n   t ¤ng, bµ    (hoÆc   chøc) cã  Ó  öi ®¬n  n   ¬  tæ    th g   ®Õ (c quan, tæ    chøc  ã  Èm   c th quyÒn    Õt khiÕu  ¹i)     Õt theo quy  nh  ña  gi¶iquy   n   gi¶i ®Ó quy     ®Þ c ph¸p luËt.   Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v (kýtªn, ng  Êu)    ®ã d N¬i nhËn:     ­Nh     trªn;                         ­Lu.                                                                         
 11. Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   Tªn  n  Þ ®¬ v ho x∙h   ngh Vi   Sè:…../CV   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  l    do   ph "V/viÖc:gi¶i     Õt tèc¸o” quy                     µy…                 ng th¸ng…  n¨m  200 (§Þa  danh  tØnh,thµnh  è             ph            trùcthuéc Trung  ng)     ¬ M É u   è  s 05/C§ P hi Õ u  c h u y Ó n  ® ¬ n   KÝnh  öi: . . ............................................... g   . ............................................... .. .. . ....................................................... . . ....................................................... (Tªn ®¬n  Þ  Ën  n)  Ën  îc ®¬n    v nh ®¬ nh ®  (hoÆc  éidung) tè c¸o  ña  n      c «ng,   bµ  (nÕu  lµ ®¬n  nÆc  danh, m¹o  danh  ph¶i ghi râ); éi dung:.. .  n .. … … … … … … … … … … ..   .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... C¨n  quy  nh  ¹  Òu.. . .. Ët KhiÕu  ¹i, è c¸o,(tªn®¬n  Þ  Ën  cø  ®Þ ti§i . . ..  Lu   n        t v nh ®¬n) chuyÓn  ®¬n  (hoÆc  néi dung) tè c¸o ®Õ n: .. . ................. . . ................ … … …. .. . ....................................................... . . ....................................................... xem   Ðt gi¶i x     Õt theo thÈm  Òn, b¸o c¸o kÕt  quy     quy     qu¶    Õt vÒ … …. gi¶iquy   .. . ....................................................... . . ....................................................... theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v N¬i nhËn:     ­Nh     trªn;                         ­Lu.     Ghi  ó: Sö   ông  É u   µy  ch   d m n chuyÓn  n   n   n   Þ   ®¬ ®Õ ®¬ v trong  µnh  ng Ng ©n  µng  Èm  Òn    Õt. h th quy gi¶i quy
 12. Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   Tªn  n  Þ ®¬ v ho x∙h   ngh Vi   Sè:…../CV   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  l    do   ph                 µy…                 ng th¸ng…  n¨m  200 (§Þa  danh  tØnh,thµnh  è             ph            trùcthuéc Trung  ng)     ¬ M É u   è  s 06/CV gi Ê y b¸o tin  KÝnh  öi: . ................................................ g . . ............................................... §Þa  chØ:.. . ................................................ . . ................................................ .. . ....................................................... . . ....................................................... (tªn ®¬n   Þ   Ën  n)  Ën  îc ®¬n   ña    v nh ®¬ nh ®  c «ng, bµ     µy.. . .....   ®Ò ng . . .... … ….   néidung:. . ..........................................   . . ..........................................……… .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ....................................................... . . ....................................................... C¨n  §iÒu.. .…… … … … .   Ët khiÕu  ¹i  è c¸o (tªn®¬n  Þ  Ën  n)  cø  . Lu   n,      t v nh ®¬ chuyÓn   ®¬n  trªn  ®Õ n... . ...................................... . . ..................................... ……… … …     .. . ....................................................... . . .....................................................  . lµc¬    quan  ã  Èm  Òn    Õt.¤ng,bµ  ã  Ó  ùctiÕp li   Ö   íi c th quy gi¶iquy     c th tr     ªnh v   c¬ quan  ãitrªnlµc¬  n       quan  ã  Èm  Òn    Õt (hoÆc  i víi   êng  c th quy gi¶iquy   ®è     tr c¸c hîp thô lýtheo  Èm  Òn    µ:§¬n  ña       th quy ghil   c «ng, bµ  ang  îcchóng     ® ®  t«ixem   xÐt,gi¶i     Õt). quy N¬i nhËn:                                 ñ  ëng  n  Þ                                    Th tr ®¬ v ­Nh     trªn;                         ­Lu.     (Chó  :chØ      ý  b¸o tincho  êitèc¸o cã    Çu). ng       yªu c
 13.   Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   Tªn  ¬  c quan  n  Þ ®¬ v ho x∙h   ngh Vi   Gi¶iquyÕt khiÕu  ¹i, èc¸o     n   t §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  l    do   ph                 µy…                 ng th¸ng…  n¨m  200 (§Þa danh tØnh,thµnh  è             ph            trùcthuéc Trung  ng)     ¬ M É u   è  s 07/Q§­XMKNTC Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a.... V Ò   Öc  minh  n  Õu  ¹i, è c¸o. vi x¸c  ®¬ khi n    t (tªnc¬    quan    Õt ®Þnh). ra quy   ­C¨n  LuËt khiÕu  ¹i, èc¸o ngµy    cø    n      t 02/12/1997 ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 67/1999/N§­ CP... . . ­ C¨n  (v¨nb¶n    cø    ph¸p  Ëtquy  nh  Ò   chøc,chøc  lu   ®Þ v tæ    n¨ng,nhiÖ m   ô,   v  quyÒn  ¹n cña  ¬  h  c quan    Õt ®Þnh); ra quy   ­C¨n  (v¨nb¶n    cø    ph¸p luËtli       ªnquan  n   éidung  Õu  ¹i, èc¸o); ®Õ n   khi n    t ­Theo    Þ  ña.. .   ®Ò ngh c . Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u    µnh  Ëp  (hoÆc  oµn)  1. Th l tæ  ® c«ng    t¸c(hoÆc  ö    é...     c c¸n b .®Ó ) thÈm      tra, minh  éidung  n  Õu  ¹i, èc¸o..  å m:.. . x¸c n  ®¬ khi n     t .g ; . §i Ò u 2. Nªu  Ö m   ô  ña  (hoÆc  oµn)  nhi v c tæ  ® c«ng    t¸c,hoÆc   bé  c¸n  ® îccö  i  Èm        ® th tra, minh. x¸c §i Ò u      â thêigian thÈm      3. (Ghir       tra, minh). x¸c §i Ò u    4. Quy  nh  chøc  ùc hiÖn  i  íiThñ  ëng    ¬  ®Þ tæ  th   ®è v   tr c¸c c quan  li   ªnquan,c¸nh©n  Ò      v tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh.   thih quy   N¬i nhËn:     Thñ  tr ng  c¬  ë quan  ­Ng êihoÆc   chøc     tæ      ýtªn, ng  Êu)   (k     ®ã d  
 14. bÞ  Õu  ¹i, èc¸o; khi n     t ­C¸c  ¬    c quan  ã  ªnquan;           c li               ­Lu.   Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   Tªn  n  Þ ®¬ v ho x∙h   ngh Vi   Sè:…../GM   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  l    do   ph                 µy…                 ng th¸ng…  n¨m  200 (§Þa  danh  tØnh,thµnh  è             ph            trùcthuéc Trung  ng)     ¬ M É u   è  s 08/GM­XKT Gi Ê y m ê i K Ýnh  öi: ¤ng,bµ:.. . ................................... g        . . ................................... §Þa  chØ:  . . ............................................ .. . ............................................ .. . ................................................... . . ................................................... §óng  . . ....  ê.. . .. µy.. . ..th¸ng.. . .. 200  . . ... .. . .....gi   . . . ..  ng . . .  . .   . ..  n¨m  .. . .... .. . ................................................... . . ................................................... .. . ................................................... . . ................................................... Yªu  Çu  c «ng,bµ  n   ng  êvµ    ®Õ ®ó gi   mang  theo giÊy m êi  µy.. . .....     n . . ..... GiÊy  êi  Çn  .. . ..................................... m l thø  . . .................................... N¬inhËn:                         Thñ  ëng  n  Þ                            tr ®¬ v  ­Nh      trªn;  ­Lu.      
 15. Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   (Tªnc¬    quan    Õt) gi¶iquy ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  l    do   ph                 µy…                 ng th¸ng…  n¨m  200 M É u   è  s 09/BBLV Biªn b ¶ n  l µ m  vi Ö c      V Ò... . ............................................... . . .............................................. H«m   nay  µo  åi   giê    µy  th¸ng  n¨m  . . .......... v h         ng        .. . .......... T¹i. . ................................................ . . ............................................... Chóng    å m: t«ig 1.Hä,    . . ............chøc  ô  . . ..................   tªn: . ............  .. . . v .. . ................... 2.Hä,    . . ............chøc  ô  . . ..................   tªn: . ............  .. . . v .. . ................... Lµ m   Öc  íi êikhiÕu  ¹i(tèc¸o), êibÞ  Õu  ¹i(bÞ  èc¸o): vi v   ng   n     ng   khi n   t  1.Hä,    . . ............chøc  ô  . . ...................   tªn: . ............  .. . . v .. . ................... 2.Hä,    . . ............chøc  ô  . . ...................   tªn: . ............  .. . . v .. . ................... vÒ     éidung  c¸cn   sau: .. . ................................................... . . .................................................. .. . ................................................... . . .................................................. .. . ................................................... . . .................................................. .. . ................................................... . . .................................................. .. . .................................................... . . ................................................... .. . .................................................... . . ................................................... Buæi  µm  Öc  Õt  óc vµo  åi.   ê cïng  µy,®∙  c  ¹ cho      l vi k th   h .gi   . ng   ®ä l   i c¸c bªn cïng nghe  µ  ïng ký    v c   tªn. Ng êi® îcm êi    Ng êichñ  ×   tr Ng êilËp    biªn b¶n   (kýtªn)   (kýtªn)   (kýtªn)   ­Nh÷ng  êi® îcm êi  ýtªn)vµ  ã  Ó      ng     (k     c th ghithªm    Õn  ý ki b¶o u. l ­ N Õu     kh«ng  ng    íic¸c néi dung  µm  Öc  ×  ý    Ën  ∙  ã  ®å ýv       l vi th k x¸c nh ®c tham  ù  d buæi  µm  Öc. l vi
 16. ­ N Õ u   µ biªnb¶n    l    tæng  îp th«ng  kÕt  h  b¸o  qu¶    x¸c minh  íc®¬n  Þ  × tr   v th   ph¶icã  Êu  ÷  ý  ña  n  Þ.   d ch k c ®¬ v Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   (Tªn c¬  quan  tiÕp nhËn  ho x∙h   ngh Vi   ®¬n) §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc              l    do   ph               M É u   è  s 10/GBN­TL  Gi Ê y biªn n h Ë n   c¸c  µiliÖu  êikhiÕu  ¹i, è c¸o  t  ng   n     cung  Êp t c Tªn  n  Þ    a  iÓ m   Õp nhËn). ®¬ v (tªn®Þ ® ti   §∙nhËn  ña    c «ng  µ).. . ................................. (b   . . ................................. §Þa  chØ:  . . ............................................ .. . ............................................ C¸c  µi Öu sau  y: t   li ®© 1.§¬n  Õu  ¹i  èc¸o ®Ò   µy.. .    khi n ,     ng t . .th¸ng.. . .n¨m  . . ..  . 200…  cã.. .    . .trang. . 2. Quy Õt  nh  Þ   Õu  ¹isè.. . .ngµy.. .    ®Þ b khi n   . . . . .th¸ng..  . .n¨m  . 200..  cã ….  .  trang. 3.TµiliÖu kh¸cgå m:                 sè                           trang  .. . ..................................................... . . .................................................... .. . ................................................... . . ...................................................… Biªnb¶n  µm  µnh  b¶n,m çi bªn  ÷1    l th 2      gi   b¶n.                   LËp  ¹ .. . . µy  . .                     t   . .  i . ng .. . .. th¸ng.. . . n     . . . ¨m200... Ng êigiao   Ng êinhËn   (ký) (ký) (NÕu  µtæ  l   chøc   ®¹idiÖn  n   ghi    ®¬ vÞ)  Chó   : n Õu   µ b¶n  ý  l  sao chØ   Ën  µiliÖu  îc c«ng  nh t  ®  chøng hoÆc     x¸c nhËn  ña  Ýnh  Òn  a   ¬ng  ¬i c«ng  ©n    óhoÆc   chøc  Æt   c ch quy ®Þ ph n  d c tr   tæ  ® trôsë.  
 17. Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   Tªn  ¬  c quan  n  Þ  ®¬ v ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  l    do   ph Gi¶iquyÕt khiÕu  ¹i     n                 µy…                 ng th¸ng…  n¨m  200 (§¹i  danh  tØnh,   TP.  ùc  éc TW) Tr thu   M É u   è  s 11/BC  KQX M K N B¸o c¸o k Õ t q u ¶  x¸c m i n h  k hi Õ u  n ¹i               Cña                 «ng  µ). .hoÆc   chøc.. . (b .  . tæ  . 1.Tã m   ¾tth©n  ©n  ña  êikhiÕu  ¹i   t  nh c ng   n: ­Hä     . . ............... tuæi.. . ....................   tªn: . ................  .. ..   . . ................... ­Ngh Ò     nghiÖp:.. . ......................................   . . ...................................... ­§Þa    chØ:  . . .......................................... .. . ........................................... ­Qu¸  ×nh c«ng    µn    tr   t¸c,ho c¶nh  (nªutãm  ¾t)   t    Õu  µtæ  (N l   chøc  Õu  ¹ith× ghitªn,®Þa  khi n         chØ  ña  chøc  Õu  ¹i  c tæ  khi n ; hä    ña  êilµ®¹idiÖn  Ò   tªnc ng       v ph¸p lýcña  chøc  Õu  ¹i)    tæ  khi n . 2.Néi dung  Õu  ¹iyªu cÇu  ña  êi(hoÆc  chøc)khiÕu  ¹i:    khi n     c ng   tæ    n 2.1.   2.2.   2.3. +  . .. +  . .. .. . .... . . .... 3.K Õt    qu¶  Èm      th tra, minh: x¸c ­ Qu¸  ×nh x¸c minh  i  íibªn  Õu  ¹i,   tr     ®è v   khi n   bªn  Þ   Õu  ¹i,   b khi n   bªn  ã  c¸c c li   ªnquan  kh¸c (theo  éi dung    n  biªn b¶n  µm  Öc) trong      l vi   ®ã ph¶i nªu  â      r qu¸ tr×nh gi¶iquyÕt  ña    ¬     c c¸cc quan  íc®ã;  tr   ph¶n  m ét  ¸nh  c¸ch râ rµng  ÷ng  µi    nh t  liÖu, chøng  cña    cø  c¸c bªn  cung  Êp  µ  Õt  c v k qu¶  Èm     ¼ng  nh   th tra;kh ®Þ nh÷ng  chøng  cã  Ýnh  cø  t ph¸p lýlµm  ¬  ë  Õt  Ën     c s k lu b¶n  Êt cña  Öc  Õu  ch   vi khi n¹ivµ  Õt ®Þnh  µnh  Ýnh,hµnh    µnh  Ýnh,bÞ  Õu  ¹i.   quy   h ch   vih ch   khi n ­§èichiÕu  íi        v   v¨n b¶n  c¸c ph¸p luËtli       ªnquan    i  n   Õt  Ën; ®Ó ® ®Õ k lu ­ C¸c  cÇu  ña  êikhiÕu  ¹i®óng    yªu  c ng   n  hay  kh«ng  ng, m ét  Çn    ®ó   ph hay toµn  é; b ­ Quy Õt  nh  µnh  Ýnh, hµnh    µnh  Ýnh  ña    ®Þ h ch   vih ch c bªn  Þ   Õu  ¹i b khi n   ®óng  hay  kh«ng  ng, m ét  Çn  ®ó   ph hoÆc   µn  Çn. to ph 4.K Õt  Ën  ña  êithÈm        lu c ng   tra, minh; x¸c 5.KiÕn  Þ  ña  êithÈm        ngh c ng   tra, minh; x¸c * Chó  :   ý TríckhilËp      b¸o    Ýnh  c¸o ch thøc,ngêithÇ m           tra,x¸c minh  ph¶ith«ng      b¸o cho  êi khiÕu  ¹i  êi bÞ   Õu  ¹ikÕt  ng   n, ng   khi n   qu¶  Èm       th tra,x¸c minh, kÕt  Ën,   lu   kÌm    biªn b¶n  µm  Öc  l vi hoÆc     ×nh  ña  ä  i  íikÕt  gi¶itr c h ®è v   qu¶  Èm       th tra,x¸c minh,kÕt  Ën    lu trªn. Ng êix¸cminh   
 18. (kýtªn)   Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   Tªn  ¬  c quan  n  Þ  ®¬ v ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  l    do   ph Gi¶iquyÕt tèc¸o                      µy…                 ng th¸ng…  n¨m  200 (§¹i  danh  tØnh,   TP.  ùc  éc TW) Tr thu   M É u   è  s 12/BC  KQX M   è c¸o t  B¸o c¸o  k Õ t qu¶ x¸c minh  è c¸o t Cña  «ng  µ). .  Õu  êitèc¸o kh«ng    Çu  ÷bÝ  Ët    a  (b . .(n ng       . yªu c gi   m tªn,®Þ chØ) 1.Néi dung  èc¸o:    t  1.1.  éi dung    ãm  ¾t):  N   (ghit t 1.2.Yªu  Çu  ña  êitèc¸o:   c c ng     a.  b. .. . ..... . . .... 2.K Õt    qu¶  Èm      th tra, minh: x¸c ­ Qu¸  ×nh x¸cminh  i víi   tr     ®è     tèc¸o,bªn  Þ  èc¸o c¸cbªn  ã  ªnquan  bªn      b t       c li   kh¸c (theo néidung  ÷ng         nh biªnb¶n  µm  Öc)trong ®ã   l vi     ph¶inªu  â qu¸ tr×nh   r      gi¶iquyÕt  ña    ¬    c c¸c c quan  íc ®ã   Õu  ∙  ã  éi dung  è c¸o  Ò   Ên    tr   (n ®cn  t  vv ®Ò nµy),ph¶n    ¸nh  ét  m c¸ch  â  µng  ÷ng  µiliÖu,chøng  cña    rr nh t    cø  c¸c bªn cung  cÊp  µ  Õt  v k qu¶  Èm    ¼ng  nh  ÷ng  th tra;kh ®Þ nh chøng  cã  Ýnh  cø  t ph¸p  ýlµm  l  c¬  ë  Õt  Ën  s k lu b¶n  Êt cña  Öc  è c¸o vµ  Õt  nh  Öc  µm  ña  bÞ   ch   vi t     quy ®Þ vi l c bªn  tèc¸o.    3.§èichiÕu  íi        v   v¨n b¶n  c¸c ph¸p luËtli       ªnquan    Õt  Ën: ®Ó k lu ­ Quy Õt  nh,  Öc  µm  ña    ®Þ vi l c bªn  Þ   è c¸o ®óng  b t    hay kh«ng  ng; m ét  ®ó   phÇn hoÆc   µn  é  éidung  èc¸o ®óng  to b n   t    hay  kh«ng  ng. ®ó ­Néi dung  êitèc¸o ®óng     ng       hay  sai. 4.KiÕn  Þ  ña  êikiÓm        ngh c ng   tra, minh: x¸c Ng êix¸cminh      ýtªn) (k   * Chó  :   ý TríckhilËp      b¸o    Ýnh  c¸o ch thøc,ngêithÈm          tra,x¸c minh ph¶ith«ng      b¸o cho  êi tè c¸o  Õu  ä  ng     (n h yªu  Çu)  êi bÞ   è c¸o,®¬n  Þ  Þ   è c¸o  Ò   Õt  c ng   t     v b t  vk qu¶  Èm       th tra,x¸c minh, kÕt  Ën.Khi b¸o    lu     c¸o  íingêi ra  Õt  nh  Èm   v    quy ®Þ th
 19. tra,x¸c minh     ph¶i göi biªn b¶n  µm  Öc  íingêi,®¬n  Þ  Þ   è c¸o       l vi v     v b t  hoÆc     ý kiÕn    ×nh cña  ä  Ìm  gi¶itr   h k theo b¸o c¸o nµy.     Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   Tªn  ¬  c quan  n  Þ  ®¬ v ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  l    do   ph Gi¶iquyÕt khiÕu  ¹i     n                 µy…                 ng th¸ng…  n¨m  200 Sè:      /Q§­ . .. . (§Þa  danh  tØnh  TP.  ùcthuéc TW) tr     M É u   è  s 13/Q§­GQKN Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a....... V Ò   Ö c gi¶i vi  quy Õ t khi Õ u n ¹i C ña  «ng  µ). .  Æc   chøc...  a  (b . .ho . tæ  .®Þ chØ . (Tªn c¬    quan    Õt ®Þnh) ra quy   ­C¨n  LuËt KhiÕu  ¹i, èc¸o     cø    n      2/12/1997; t ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 67/1999/N§­ CP.... ­C¨n  (v¨nb¶n    cø    ph¸p luËtquy  nh  Ò   chøc,chøc     ®Þ v tæ    n¨ng,nhiÖ m  ô,   v  quyÒn  ¹n cña  ¬  h  c quan    Õt ®Þnh); ra quy   ­C¨n  (v¨nb¶n    cø    ph¸p luËtli       ªnquan  n   éidung  Õu  ¹i) ®Õ n   khi n   ; ­X Ðt  éidung  Õu  ¹icña    êikhiÕu  ¹i .  a    n  khi n   (tªnng   n . .®Þ chØ... . . .) ­K Õt    qu¶  Èm      th trax¸cminh: Ph Çn  µy  n ph¶n  toµn  é  Õt  ¸nh  b k qu¶  Èm      th trax¸c minh    ¬  ë    µi trªnc s c¸c t   liÖu,chøng  c¸c bªn  ªnquan    cø    li   cung  Êp, trong ®ã   ã    ×nh gi¶iquyÕt  c    c qu¸ tr     cña    ¬  c¸c c quan  Èm   Òn  íc ®ã,  Õt  th quy tr   k qu¶  Ën  nh  ña    ¬  nh ®Þ c c¸c c quan  h÷u quan,kÓ   héinghÞ   Ên  Õu  ã).   c¶    tv (n c §èichiÕu  íiph¸p  Ëtcã  ªnquan  n   Öc  Õu  ¹ivµ  Õt  nh     v  lu   li   ®Õ vi khi n   quy ®Þ hµnh  Ýnh, hµnh    µnh  Ýnh  Þ   Õu  ¹i®Ó   ¼ng  nh   éi dung  ch   vi h ch b khi n   kh ®Þ n  khiÕu  ¹i®óng  n  hay    ét phÇn  sai (m   hay  µn  é),quyÕt  nh  Þ   Õu  ¹i to b   ®Þ b khi n   ®óng hay    étphÇn  sai(m   hay  µn  é). to b Tõ  ÷ng    trªn.               nh c¨n cø                     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1:­C«ng  Ën  nh hay  kh«ng c«ng  Ën  ét phÇn  nh (m   hay  µn  é) to b   quyÕt  nh  Þ  Õu  ¹ihoÆc   µnh    µnh  Ýnh  Þ  Õu  ¹i; ét phÇn  ®Þ b khi n   h vih ch b khi n   (m   hay  µn  é) néidung  Õu  ¹icña  ¬ng  ù. to b     khi n   ® s
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2