Công văn 1151/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
1
download

Công văn 1151/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1151/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc báo cáo công tác an toàn lao động 6 tháng đầu năm 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1151/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1151/BXD-HĐXD Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2008 V/v: Báo cáo công tác an toàn lao động 6 tháng đầu năm 2008 - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Kính gửi: ương - Các Tổng Công ty, Công ty Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/2008/CT-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/2008/CT-BXD ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, Bộ Xây dựng yêu cầu: - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động đối với các công trình dân dụng, công nghiệp trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2008. - Các Tổng Công ty, Công ty Xây dựng thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động đối với các công trình do mình thực hiện thi công xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2008. Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Quản lý Hoạt động xây dựng) trước ngày 30/6/2008./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu: VP, TCCB, HĐXD. (đã ký) Cao Lại Quang
Đồng bộ tài khoản