Công văn 116/2004/KHXX của Toà án nhân dân tối cao

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
195
lượt xem
25
download

Công văn 116/2004/KHXX của Toà án nhân dân tối cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 116/2004/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thực hiện thẩm quyền của Toà án nhân dân theo quy định của Luật Đất đai năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 116/2004/KHXX của Toà án nhân dân tối cao

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao sè 116/2004/KHXX  n g µ y   2 2   t h ¸ n g   7   n ¨ m   2 0 0 4   v Ò   v i Ö c   t h ù c   h i Ö n   t h È m   q u y Ò n   c ñ a  Tßa ¸n nh©n d©n theo quy ®Þnh cña LuËt ®¹i ®ai n¨m 2003 KÝnh göi:   ­ C¸c Tßa ¸n nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x∙,   thµnh phè thuéc tØnh             ­ C¸c Tßa ¸n nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc   thuéc Trung ¬ng             ­ C¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc Tßa ¸n nh©n d©n   tèi cao LuËt  ®Êt  ®ai n¨m 2003 cã  hiÖu lùc thi hµnh tõ  ngµy   01­7­2004. Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao cïng Bé  Tµi nguyªn vµ   M«i trêng, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao ®ang khÈn tr ¬ng   hoµn thiÖn Th«ng t liªn tÞch híng dÉn vÒ thÈm quyÒn trong   viÖc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp quyÒn sö dông ®Êt theo quy   ®Þnh cña LuËt §Êt  ®ai n¨m 2003. Trong khi chê  v¨n b¶n h­ íng dÉn cña liªn ngµnh, Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao lu  ý  Tßa   ¸n nh©n d©n c¸c ®Þa ph¬ng thùc hiÖn mét sè ®iÓm sau ®©y: 1. VÒ ®èi tîng ®Êt mµ tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt  thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Tßa ¸n nh©n d©n. Theo  quy  ®Þnh t¹i  kho¶n  3 §iÒu  38 LuËt  §Êt  ®ai  n¨m  1993, c¸c tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt mµ ngêi sö dông  ®Êt   ®∙   cã   giÊy   chøng   nhËn   cña   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm  quyÒn vµ tranh chÊp vÒ tµi s¶n g¾n liÒn víi quyÒn sö dông  ®Êt ®ã th× do Tßa ¸n gi¶i quyÕt. Quy ®Þnh nµy ®∙ ® îc híng  dÉn   thi   hµnh   t¹i   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè  01/2002/TTLT/TANDTC­VKSNDTC ­TC§C ngµy 03­01­2002 cña Tßa  ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Tæng  côc §Þa chÝnh "Híng dÉn vÒ thÈm quyÒn cña Tßa ¸n nh©n d©n  trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp liªn quan  ®Õn quyÒn  sö dông ®Êt". Tuy   nhiªn,   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   136   LuËt  §Êt  ®ai n¨m 2003, th×  Tßa ¸n nh©n d©n cã  thÈm quyÒn gi¶i  quyÕt tranh chÊp vÒ  quyÒn sö  dông  ®Êt mµ   ®¬ng sù  cã  giÊy  chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt hoÆc cã  mét trong c¸c lo¹i  giÊy tê quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 5 §iÒu 50 cña LuËt  nµy vµ tranh chÊp vÒ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt. Nh  vËy, so  víi quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 38 LuËt §Êt ®ai n¨m 1993 vÒ   thÈm quyÒn cña Tßa ¸n nh©n d©n gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ  quyÒn   sö   dông   ®Êt,   th×   thÈm   quyÒn   cña   Tßa   ¸n   nh©n   d©n  gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ  quyÒn sö  dông  ®Êt quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 1 §iÒu 136 LuËt §Êt  ®ai n¨m 2003  ®îc më  réng h¬n  nhiÒu; do  ®ã, kÓ  tõ  ngµy 01­7­2004 trë   ®i, sau khi nhËn  ®îc  ®¬n khëi kiÖn cña  ®¬ng sù  Tßa ¸n ph¶i c¨n cø vµo quy  
  2. 2 ®Þnh t¹i §iÒu 136, c¸c kho¶n 1, 2 vµ  5 §iÒu 50 LuËt §Êt  ®ai n¨m 2003 nh»m x¸c ®Þnh ®óng thÈm quyÒn vµ thô lý gi¶i  quyÕt tranh chÊp quyÒn sö dông ®Êt theo thñ tôc chung. 2. Theo tinh thÇn quy  ®Þnh t¹i §iÒu 135 vµ  §iÒu 136  LuËt §Êt  ®ai n¨m 2003 th×  tranh chÊp  ®Êt  ®ai nhÊt thiÕt  ph¶i qua hßa gi¶i t¹i Uû ban nh©n d©n x∙, phêng, thÞ trÊn  n¬i cã ®Êt tranh chÊp. Tranh chÊp ®Êt ®ai ®∙ ®îc hßa gi¶i  t¹i Uû  ban nh©n d©n x∙, phêng, thÞ  trÊn (sau  ®©y gäi t¾t  lµ   UBND   cÊp   x∙)   mµ   mét   bªn   hoÆc   c¸c   bªn   ®¬ng   sù   kh«ng  nhÊt trÝ, th×  hä  cã  quyÒn khëi kiÖn  ®Õn Tßa ¸n nh©n d©n  cã thÈm quyÒn ®Ó yªu cÇu gi¶i quyÕt (nÕu tranh chÊp thuéc   thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Tßa ¸n nh©n d©n theo quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 136). Khi ¸p dông quy  ®Þnh t¹i §iÒu 135 vµ  §iÒu  136 LuËt §Êt ®ai n¨m 2003, Tßa ¸n cÇn chó ý: a.   KÓ   tõ   ngµy   01­7­2004   trë   ®i   Tßa   ¸n   chØ   thô   lý,  gi¶i quyÕt tranh chÊp  ®Êt  ®ai, nÕu tranh chÊp  ®Êt  ®ai  ®∙  ®îc hßa gi¶i t¹i UBND cÊp x∙ mµ mét bªn hoÆc c¸c bªn ® ¬ng  sù  kh«ng nhÊt  trÝ  vµ  khëi  kiÖn   ®Õn Tßa ¸n. Trong trêng  hîp ®¬ng sù nép ®¬n khëi kiÖn yªu cÇu Tßa ¸n thô lý, gi¶i   quyÕt   tranh   chÊp   ®Êt   ®ai   mµ   tranh   chÊp   ®ã   cha   qua   hßa  gi¶i t¹i UBND cÊp x∙, th×  Tßa ¸n tr¶ l¹i  ®¬n khëi kiÖn  cho  ®¬ng sù  theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 36 Ph¸p lÖnh  Thñ  tôc gi¶i quyÕt c¸c vô  ¸n d©n sù  vµ  híng dÉn cho hä  thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 135 vµ §iÒu 136 LuËt §Êt  ®ai n¨m 2003. b. §èi víi tranh chÊp ®Êt ®ai mµ Tßa ¸n ®∙ thô lý tr ­ íc ngµy 01­7­2004 th× Tßa ¸n tiÕp tôc gi¶i quyÕt mµ kh«ng   tr¶ l¹i  ®¬n kiÖn cho  ®¬ng sù   ®Ó  tiÕn hµnh viÖc hßa gi¶i  t¹i UBND cÊp x∙. 3.  Theo quy   ®Þnh  t¹i kho¶n  2 §iÒu  136 LuËt  §Êt  ®ai  n¨m 2003, th×  tranh chÊp vÒ  quyÒn sö  dông  ®Êt mµ   ®¬ng sù  kh«ng cã  giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt hoÆc kh«ng cã  mét trong c¸c lo¹i giÊy tê quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ   5 §iÒu 50 cña LuËt nµy ®îc gi¶i quyÕt nh sau: a.   Trêng   hîp   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   huyÖn,   quËn,   thÞ  x∙, thµnh  phè  thuéc  tØnh gi¶i  quyÕt  lÇn  ®Çu mµ  mét  bªn hoÆc c¸c bªn ®¬ng sù kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh gi¶i  quyÕt th× cã quyÒn khiÕu n¹i ®Õn Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n  tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   trung  ¬ng   gi¶i   quyÕt;   quyÕt  ®Þnh cña Chñ  tÞch  Uû  ban nh©n  d©n  tØnh,  thµnh  phè  trùc  thuéc trung ¬ng lµ quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt cuèi cïng. b. Trêng hîp Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè   trùc thuéc Trung  ¬ng gi¶i quyÕt lÇn  ®Çu mµ  mét bªn hoÆc  c¸c bªn  ®¬ng  sù  kh«ng   ®ång  ý  víi  quyÕt   ®Þnh gi¶i  quyÕt  th×  cã  thÓ  khiÕu n¹i  ®Õn Bé  trëng Bé  Tµi nguyªn vµ  m«i  trêng, quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ m«i trêng  lµ quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt cuèi cïng.
  3. 3 C¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh nªu trªn th× sau khi cã quyÕt  ®Þnh gi¶i  quyÕt  cuèi cïng  cña  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n  d©n  tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng hoÆc cña Bé trëng Bé  Tµi   nguyªn   vµ   m«i   trêng,   ®¬ng   sù   kh«ng   cã   quyÒn   khiÕu  kiÖn ®èi víi quyÕt ®Þnh ®ã t¹i Tßa ¸n nh©n d©n, trong tr­ êng hîp nµy nÕu  ®¬ng sù  göi  ®¬n  ®Õn tßa ¸n, th×  tßa ¸n  c¨n cø vµo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 136, kho¶n 2 §iÒu  138 LuËt §Êt  ®ai n¨m 2003, kho¶n 6 §iÒu 31 Ph¸p lÖnh Thñ  tôc gi¶i quyÕt c¸c vô  ¸n hµnh chÝnh tr¶ l¹i  ®¬n cho  ®¬ng  sù. 4.   ViÖc   gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i   quyÕt   ®Þnh   hµnh   chÝnh   hoÆc hµnh vi hµnh chÝnh vÒ  qu¶n lý   ®Êt  ®ai  ®îc quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 138 LuËt §Êt ®ai n¨m 2003 cÇn chó ý nh sau: a. KhiÕu n¹i quyÕt  ®Þnh hµnh chÝnh hoÆc hµnh vi hµnh  chÝnh   vÒ   qu¶n   lý   ®Êt   ®ai   thuéc   trêng   hîp   quy   ®Þnh   t¹i  ®iÓm a vµ   ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu 138 LuËt §Êt  ®ai n¨m 2003  b¾t buéc ph¶i  ®îc Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n huyÖn, quËn,  thÞ x∙, thµnh phè thuéc tØnh (sau ®©y gäi t¾t lµ Chñ tÞch  UBND cÊp huyÖn) hoÆc Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh,  thµnh  phè  trùc  thuéc Trung  ¬ng (sau  ®©y gäi t¾t lµ  Chñ  tÞch   UBND   cÊp   tØnh)   gi¶i   quyÕt.   Sau   khi   cã   quyÕt   ®Þnh  gi¶i quyÕt lÇn  ®Çu cña Chñ  tÞch UBND cÊp huyÖn hoÆc cña  Chñ tÞch UBND cÊp tØnh mµ ngêi khiÕu n¹i kh«ng ®ång ý víi  quyÕt ®Þnh ®ã th× cã quyÒn khëi kiÖn t¹i Tßa ¸n nh©n d©n;  do ®ã, ®èi víi trêng hîp ®¬ng sù göi ®¬n khiÕu kiÖn quyÕt  ®Þnh hµnh  chÝnh  hoÆc hµnh  vi hµnh  chÝnh  vÒ  qu¶n lý   ®Êt  ®ai  ®Õn Tßa ¸n mµ  khiÕu kiÖn  ®ã  cha cã  quyÕt  ®Þnh gi¶i  quyÕt lÇn  ®Çu cña ngêi cã  thÈm quyÒn quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a  vµ   ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu 138 LuËt §Êt  ®ai n¨m 2003 th×  Tßa   ¸n kh«ng thô lý. b.   Thêi   hiÖu   KhiÕu   n¹i   quyÕt   ®Þnh   hµnh   chÝnh,   hoÆc   hµnh vi hµnh chÝnh vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai, thêi h¹n khiÕu n¹i  tiÕp theo   ®Õn  c¬  quan  cã  thÈm  quyÒn  hoÆc khëi  kiÖn  t¹i  Tßa ¸n nh©n d©n  ®îc quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm c kho¶n 2 §iÒu 138   LuËt   §Êt   ®ai   n¨m   2003.   C¸c   thêi   h¹n   nµy   kh¸c   víi   thêi  hiÖu khëi kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 30 Ph¸p lÖnh Thñ  tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n hµnh chÝnh; do ®ã, cÇn thùc hiÖn  quy ®Þnh vÒ thêi hiÖu, thêi h¹n quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n  2 §iÒu 138 LuËt §Êt ®ai n¨m 2003. 5.   CÇn   lu   ý   lµ   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   3   §iÒu   138  LuËt §Êt  ®ai n¨m 2003 th×  tõ  nay trë   ®i viÖc gi¶i quyÕt  khiÕu n¹i vÒ   ®Êt  ®ai quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2  ®iÒu nµy kh«ng  bao   gåm   trêng   hîp   khiÕu   n¹i   vÒ   quyÕt   ®Þnh   gi¶i   quyÕt   tranh chÊp ®Êt ®ai quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 136 LuËt §Êt  ®ai n¨m 2003. Theo tinh thÇn quy  ®Þnh nµy  ®èi víi quyÕt  ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ ®Êt ®ai quy ®Þnh t¹i kho¶n 2  §iÒu   136 LuËt §Êt  ®ai n¨m 2003,  ®¬ng sù  kh«ng cã  quyÒn  khëi kiÖn t¹i tßa ¸n.
  4. 4 6. Khi gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ   ®Êt  ®ai, tßa ¸n cÇn  nghiªn cøu kü néi dung híng dÉn t¹i Môc 1 PhÇn I C«ng v¨n   sè  2162/BTNMT­§§ ngµy 02/7/2004 cña Bé  Tµi nguyªn vµ  m«i  trêng vÒ  thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp  ®Êt  ®ai, gi¶i  quyÕt khiÕu n¹i vÒ ®Êt ®ai ®Ó thùc hiÖn cho ®óng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản