Công văn 1167/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
88
lượt xem
1
download

Công văn 1167/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1167/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc góp ý kiến dự án thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Evertechno Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1167/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 1167 /BXD-HĐXD ------------------------- V/v góp ý kiến dự án thành lập Công ty TNHH Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 một thành viên Evertechno Việt Nam. Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2968/SKHĐT-ĐT ngày 04/6/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý cho dự án thành lập Công ty TNHH một thành viên Evertechno Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản thì các tổ chức, cá nhân nước ngoài không được thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại. Căn cứ Hợp đồng thuê nhà được lập ngày 26/3/2009 giữa Bà Nguyễn Hồng Hải với Công ty Evertechno Co., Ltd, Hàn Quốc cho thấy Công ty Evertechno Co., Ltd thuê lại căn nhà số 218, đường điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh của Bà Nguyễn Hồng Hải đầu tư cải tạo, sửa chữa để cho thuê lại thuộc phạm vi chưa được phép hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản nêu trên. Đề nghị Quý Sở thông báo cho nhà đầu tư được biết./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ Kế hoạch và đầu tư (đ/biết); Đã ký - Bộ Tài nguyên và Môi trường (đ/biết); - Lưu VP, HĐXD (VQT – 03). Bùi Phạm Khánh
Đồng bộ tài khoản