intTypePromotion=1

Công văn 11712/TC/TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
88
lượt xem
9
download

Công văn 11712/TC/TCDN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 11712/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 11712/TC/TCDN của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n c ñ a   B é   t µ i   c h Ý n h   s è   1 1 7 1 2 / T C ­ T C D N   n g µ y   1 0   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m  2003 vÒ viÖc híng dÉn Quy tr×nh cæ phÇn hãa  doanh nghiÖp nhµ níc KÝnh göi: ­ C¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc   ChÝnh phñ ­ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ­ C¸c Tæng c«ng ty nhµ níc Thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh sè  64/2002/N§­CP ngµy 19 th¸ng 6  n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp nhµ n ­ íc thµnh C«ng ty cæ phÇn;  ®Ó  t¹o  ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho  c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn hãa, Bé Tµi chÝnh h íng  dÉn Quy tr×nh chuyÓn doanh nghiÖp nhµ  níc thµnh c«ng ty  cæ phÇn. Trªn   c¬   së   híng   dÉn   nµy,   c¸c   Bé,   ®Þa   ph¬ng   vµ   c¸c  Tæng c«ng ty nhµ  níc chØ  ®¹o c¸c doanh nghiÖp c¨n cø c¸c  v¨n b¶n híng dÉn cô  thÓ  liªn quan  ®Õn c«ng t¸c cæ phÇn  hãa doanh nghiÖp nhµ níc ®Ó thùc hiÖn. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn,   nÕu   cã   v íng   m¾c   ®Ò   nghÞ  kÞp thêi ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, bæ sung söa   ®æi nh»m tiÕp tôc hoµn chØnh.
  2. 2 q uy tr × nh chuyÓn doanh nghiÖp nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn (Ban hµnh kÌm theo C«ng v¨n sè 11712/TC­TCDN  ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Bé Tµi chÝnh) Quy tr×nh chuyÓn doanh nghiÖp nhµ  níc thµnh cæ phÇn  (gäi t¾t lµ cæ phÇn hãa) gåm c¸c bíc sau: Bíc 1.  Ra quyÕt  ®Þnh thùc hiÖn cæ phÇn hãa vµ  thµnh   lËp Ban §æi míi qu¶n lý t¹i doanh nghiÖp. 1.1.   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc   ChÝnh  phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng (sau  ®©y gäi t¾t lµ  c¬  quan quyÕt  ®Þnh cæ phÇn hãa)  c¨n cø §Ò ¸n s¾p xÕp tæng thÓ doanh nghiÖp nhµ n íc ®∙ ®îc  Thñ  tíng ChÝnh phñ  phª duyÖt, ra quyÕt  ®Þnh cæ phÇn hãa  c¸c   doanh   nghiÖp   thuéc   ph¹m   vi   qu¶n   lý,   kÓ   c¶   doanh  nghiÖp thuéc Tæng c«ng ty 91 do Thñ  t íng ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh thµnh lËp. 1.2.   C¸c   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   khi   cã   quyÕt   ®Þnh   cæ  phÇn hãa,   ®Ò  xuÊt  danh  s¸ch c¸c thµnh  viªn  Ban §æi míi  qu¶n lý  t¹i doanh  nghiÖp  b¸o c¸o c¬  quan quyÕt   ®Þnh cæ  phÇn hãa xem xÐt quyÕt  ®Þnh. Thµnh phÇn Ban §æi míi qu¶n  lý doanh nghiÖp gåm: + Gi¸m ®èc (hoÆc Phã Gi¸m ®èc) lµm Trëng ban; + KÕ  to¸n trëng hoÆc trëng phßng kÕ  to¸n lµm Uû  viªn   thêng trùc; + C¸c trëng phßng, ban kÕ ho¹ch, s¶n xuÊt kinh doanh,  tæ chøc c¸n bé, kü thuËt lµm Uû viªn; + Mêi BÝ th §¶ng ñy (hoÆc Chi bé), Chñ tÞch c«ng ®oµn  lµm Uû viªn. 1.3.   C¸c   Bé,   UBND   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung ¬ng, Héi ®ång qu¶n trÞ c¸c Tæng c«ng ty 90, 91 (nÕu  ®îc ñy quyÒn) ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban §æi míi qu¶n lý  t¹i doanh nghiÖp. Bíc 2. Tuyªn truyÒn chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cæ phÇn hãa: 2.1. C¬ quan quyÕt ®Þnh cæ phÇn hãa cã tr¸ch nhiÖm tæ   chøc phæ biÕn c¸c v¨n b¶n vÒ  cæ phÇn hãa vµ  chÝnh s¸ch  ®èi víi ngêi lao  ®éng cho Ban §æi míi qu¶n lý  t¹i doanh  nghiÖp  vµ  c¸c  c¸n  bé  chñ  chèt  t¹i  doanh  nghiÖp  cæ phÇn  hãa. 2.2.   Ban   §æi   míi   qu¶n   lý   t¹i   doanh   nghiÖp   tuyªn   truyÒn, gi¶i thÝch cho ngêi lao  ®éng trong doanh nghiÖp  nh÷ng  chñ  tr¬ng chÝnh  s¸ch  cña §¶ng vµ  ChÝnh phñ  vÒ  cæ 
  3. 3 phÇn hãa doanh nghiÖp (®Æc biÖt lµ quyÒn lîi, tr¸ch nhiÖm   cña   doanh   nghiÖp   vµ   ngêi   lao   ®éng);   c¸c   c«ng   viÖc   mµ  doanh nghiÖp ph¶i lµm vµ sù tham gia cña c¸n bé c«ng nh©n  viªn trong qu¸ tr×nh cæ phÇn hãa. Bíc 3. ChuÈn bÞ hå s¬, tµi liÖu: C¨n   cø   vµo   ngµy   cã   quyÕt   ®Þnh   cæ   phÇn   hãa   vµ   ®iÒu  kiÖn   cô   thÓ   cña   doanh   nghiÖp,   Ban   §æi   míi   qu¶n   lý   t¹i  doanh nghiÖp tiÕn hµnh: 1. Lùa chän ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp  vµ  thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp theo h íng dÉn  t¹i Th«ng t  sè  79/2002/TT­BTC ngµy 12/9/2002 cña Bé  Tµi  chÝnh b¸o c¸o c¬ quan quyÕt ®Þnh cæ phÇn hãa doanh nghiÖp   xem xÐt quyÕt ®Þnh. 2. ChuÈn bÞ c¸c tµi liÖu sau: a. C¸c Hå  s¬  ph¸p lý  khi thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ  níc; b. C¸c Hå  s¬  ph¸p lý  vÒ  quyÒn qu¶n lý  vµ  sö  dông tµi   s¶n t¹i doanh  nghiÖp  (bao  gåm  c¶ c¸c diÖn  tÝch   ®Êt  ®îc  giao hoÆc thuª); c.   Hå   s¬   vÒ   c«ng   nî   (®Æc   biÖt   lµ   c¸c   kho¶n   nî   tån  ®äng); d.   Hå   s¬   vÒ   vËt   t  hµng   hãa   ø   ®äng,   kÐm,   mÊt   phÈm  chÊt; ®.   Hå   s¬   c¸c   c«ng   tr×nh   ®Çu   t  x©y   dùng   (kÓ   c¶   c¸c  c«ng tr×nh ®∙ cã quyÕt ®Þnh ®×nh ho∙n); e. B¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp  ®Õn thêi  ®iÓm   ®Þnh gi¸; g.   LËp   danh   s¸ch   lao   ®éng   thêng   xuyªn   cña   doanh  nghiÖp t¹i thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh cæ phÇn hãa; tiÕn hµnh   ph©n lo¹i lao  ®éng theo c¸c  ®èi t îng: Hîp  ®ång kh«ng x¸c  ®Þnh thêi h¹n, cã  thêi h¹n tõ  1 ­ 3 n¨m, hîp  ®ång ng¾n  h¹n..... Dù  kiÕn danh s¸ch lao  ®éng  ®îc mua cæ phÇn  u  ®∙i vµ  cæ phÇn tr¶ chËm; h. LËp dù  to¸n chi phÝ  cæ phÇn ho¸ theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh. Bíc 4. KiÓm kª, xö lý nh÷ng vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh: C¨n cø vµo c¸c tµi liÖu ®∙ chuÈn bÞ, Ban §æi míi qu¶n  lý t¹i doanh nghiÖp tæ chøc kiÓm kª, ph©n lo¹i tµi s¶n vµ  quyÕt to¸n tµi chÝnh, quyÕt to¸n thuÕ   ®Ó  xö  lý  nh÷ng vÊn  ®Ò vÒ tµi chÝnh t¹i thêi ®iÓm ®Þnh gi¸ theo chÕ ®é nhµ n ­ íc quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  sè  76/2002/TT­BTC ngµy 9/9/2002 
  4. 4 vµ   Th«ng   t  sè   85/2002/TT­BTC   ngµy   26/9/2002   cña   Bé   Tµi  chÝnh. Bíc 5. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp: 5.1. C¨n cø vµo sè  liÖu trªn sæ s¸ch kÕ  to¸n vµ  kÕt  qu¶ kiÓm kª tµi s¶n, Ban §æi míi qu¶n lý t¹i doanh nghiÖp  tæ chøc x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  tµi s¶n mµ  doanh nghiÖp cã  nhu  cÇu sö dông sau khi chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn. Hoµn thiÖn hå  s¬  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp theo   quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 79/2002/TT­BTC ngµy 12/9/2002 cña  Bé   Tµi   chÝnh   vµ   göi   c¬   quan   quyÕt   ®Þnh   cæ   phÇn   ho¸   ®Ó  thÈm tra,  ra quyÕt   ®Þnh tæ chøc x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh  nghiÖp. 5.2.   C¬   quan   quyÕt   ®Þnh   cæ   phÇn   ho¸:   Ra   quyÕt   ®Þnh  thµnh lËp Héi ®ång x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp hoÆc lùa   chän C«ng ty kiÓm to¸n, tæ chøc kinh tÕ cã chøc n¨ng ®Þnh  gi¸ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. 5.3.   Ban   §æi   míi   qu¶n   lý   t¹i   doanh   nghiÖp   phèi   hîp  víi Héi  ®ång x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp hoÆc tæ chøc  ®îc   thuª   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp:   thùc   hiÖn   x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp, lËp Biªn b¶n x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh   nghiÖp   (theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  79/2002/TT­BTC  cña   Bé   Tµi   chÝnh).   Göi   kÕt   qu¶   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh  nghiÖp ®Õn c¬ quan quyÕt ®Þnh, cæ phÇn ho¸ ®Ó xem xÐt, ra  quyÕt ®Þnh c«ng bè gi¸ trÞ doanh nghiÖp. 5.4.   C¨n   cø   vµo   quyÕt   ®Þnh   c«ng   bè   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp, doanh nghiÖp thùc hiÖn ®iÒu chØnh sæ s¸ch kÕ to¸n   vµ   b¶ng   c©n   ®èi   theo   chÕ   ®é   kÕ   to¸n   Nhµ   níc   quy   ®Þnh,  ®ång thêi tiÕp tôc theo dâi vµ  xö  lý  c¸c kho¶n nî, tµi  s¶n lo¹i trõ  khi x¸c  ®Þnh  gi¸  trÞ  doanh  nghiÖp  cæ phÇn  ho¸, h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ  liªn quan  ®Õn viÖc thùc  hiÖn cæ phÇn ho¸. Bíc 6.  X©y dùng ph¬ng ¸n b¸n cæ phÇn  u  ®∙i vµ  ph¬ng  ¸n s¾p xÕp l¹i lao ®éng: C¨n cø vµo danh s¸ch lao  ®éng thêng xuyªn cña doanh  nghiÖp t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸, Ban §æi míi qu¶n lý l¹i  doanh nghiÖp phèi hîp víi c«ng ®oµn: 6.1. X¸c  ®Þnh danh s¸ch lao  ®éng nghÌo theo híng dÉn  cña   Bé   Lao   ®éng   ­  Th¬ng  binh   vµ  x∙   héi   t¹i   Th«ng   t  sè  15/2002/TT­BL§TBXH; X©y dùng ph¬ng ¸n b¸n cæ phÇn  u  ®∙i  cho c¸c  ®èi tîng  ®îc hëng theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  64/2002/N§­CP   ngµy   19/6/2002   cña   ChÝnh   phñ   vµ   híng   dÉn  cña   Bé   Tµi   chÝnh   t¹i   Th«ng   t  sè   76/2002/TT­BTC   ngµy  9/9/2002. 6.2. X©y dùng ph¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i lao  ®éng: dù  kiÕn  sè  lao  ®éng tiÕp tôc lµm viÖc t¹i c«ng ty cæ phÇn (trong 
  5. 5 ®ã   sè  lao   ®éng   cÇn   ®µo   t¹o   l¹i   ®Ó  bè   trÝ   viÖc  lµm  míi  trong c«ng ty cæ phÇn), sè lao ®éng d«i d. Ph©n lo¹i vµ lËp ph¬ng ¸n xö lý lao ®éng d«i d vµ ph­ ¬ng ¸n hç trî kinh phÝ ®µo t¹o l¹i theo quy ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh   sè   64/2002/N§­CP,   NghÞ   ®Þnh   sè   41/2002/N§­CP   vµ  QuyÕt  ®Þnh sè  174/2002/Q§­TTg cña Thñ  tíng ChÝnh phñ   ®Ó  tr×nh c¬ quan quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ xÐt duyÖt; 6.3. Niªm yÕt c«ng khai vµ  th«ng b¸o Ph ¬ng ¸n b¸n cæ  phÇn  u   ®∙i   vµ   ph¬ng   ¸n   s¾p   xÕp   l¹i   lao   ®éng   t¹i   doanh  nghiÖp. Bíc 7.  LËp  ph¬ng  ¸n  cæ phÇn   ho¸  doanh  nghiÖp  vµ   dù  th¶o §iÒu lÖ tæ chøc, ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn: C¨n cø vµo kÕt qu¶ x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp vµ  ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao  ®éng  ®∙  ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn  phª duyÖt; c¨n cø vµo tiªu chÝ ph©n lo¹i doanh nghiÖp nhµ   níc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 58/2002/Q§­TTg, ChØ thÞ sè  01/2003/CT­TTg cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ  c¸c chÝnh s¸ch,  chÕ ®é cã liªn quan ®Õn cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc,  Ban §æi míi qu¶n lý t¹i doanh nghiÖp tiÕn hµnh: 7.1. LËp ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp víi nh÷ng  néi dung c¬ b¶n sau: a.   Giíi   thiÖu   vÒ   doanh   nghiÖp,   trong   ®ã   m«   t¶   kh¸i  qu¸t vÒ  qu¸ tr×nh  thµnh  lËp doanh  nghiÖp  vµ  m« h×nh tæ  chøc cña doanh nghiÖp; T×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n   xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong 3 ­ 5 n¨m liÒn kÒ  tríc khi cæ phÇn ho¸. b. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp  ë  thêi  ®iÓm   x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp, bao gåm: ­ Thùc tr¹ng vÒ  vèn vµ  tµi s¶n (bao gåm c¶ diÖn tÝch  ®Êt ®îc giao vµ cho thuª); ­ Thùc tr¹ng vÒ lao ®éng; ­ Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn tiÕp tôc xem xÐt vµ xö lý. c. Ph¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i lao ®éng, trong ®ã nªu râ: ­ Sè lîng lao ®éng cã tªn trong danh s¸ch thêng xuyªn  ë thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸; ­ Sè lîng lao ®éng ®îc tiÕp tôc tuyÓn dông; ­ Sè  lîng lao  ®éng d«i d vµ  ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt theo  tõng  ®èi tîng (bao gåm c¶ ph¬ng ¸n  ®µo t¹o l¹i lao  ®éng  d«i d ®Ó bè trÝ viÖc lµm míi trong c«ng ty cæ phÇn). d. Ph¬ng ¸n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong 3 ­ 5  n¨m tiÕp theo, trong ®ã nªu râ: ­ Ph¬ng ¸n ®Çu t  ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao n¨ng lùc  s¶n xuÊt kinh doanh (nÕu cã);
  6. 6 ­  KÕ   ho¹ch  s¶n xuÊt  kinh  doanh  cña c¸c  n¨m kÕ  tiÕp  (kÕ  ho¹ch s¶n phÈm, s¶n lîng, thÞ  trêng....) vµ  c¸c gi¶i  ph¸p vÒ vèn, vÒ nguyªn liÖu, vÒ thÞ trêng, vÒ tæ chøc s¶n  xuÊt lao ®éng tiÒn l¬ng.... ®. Ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc: ­ Dù  kiÕn h×nh thøc cæ phÇn ho¸ vµ  vèn  ®iÒu lÖ  theo  yªu   cÇu   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   cña   c«ng   ty   cæ  phÇn; ­ X¸c ®Þnh c¬ cÊu vèn ®iÒu lÖ bao gåm: sè cæ phÇn cña   nhµ  níc dù  kiÕn n¾m gi÷; sè  cæ phÇn dù  kiÕn b¸n cho ng êi  lao  ®éng trong doanh nghiÖp (trong  ®ã: chi tiÕt vÒ  sè  l ­ îng, gi¸ trÞ cña cæ phÇn b¸n theo gi¸ u ®∙i vµ chËm tr¶);  sè  cæ phÇn dù  kiÕn b¸n cho c¸c  ®èi tîng bªn ngoµi doanh  nghiÖp. ­ C¸c lo¹i cæ phiÕu ph¸t hµnh vµ ph¬ng thøc ph¸t hµnh  cæ phiÕu (do doanh nghiÖp thùc hiÖn hay qua tæ chøc trung   gian) 7.2. Dù th¶o §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty  cæ phÇn theo c¸c quy  ®Þnh  cña  LuËt  Doanh nghiÖp  vµ  c¸c  v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh. 7.3. Tæ chøc Héi nghÞ c«ng nh©n viªn chøc (bÊt th êng)  ®Ó lÊy ý kiÕn hoµn thiÖn ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸. §Ó §¹i héi  ®¹t kÕt qu¶ tèt, tríc khi tæ chøc §¹i héi, Ban §æi míi  qu¶n lý  t¹i doanh nghiÖp cÇn göi dù  th¶o cho c¸c bé  phËn  trong doanh nghiÖp th¶o luËn vµ  tæng hîp c¸c vÊn  ®Ò  cÇn  xin ý kiÕn. 7.4. C¨n cø vµo  ý  kiÕn tham gia t¹i Héi nghÞ  §¹i héi  c«ng nh©n viªn chøc, Ban §æi míi qu¶n lý t¹i doanh nghiÖp   hoµn   thiÖn   ph¬ng   ¸n   cæ   phÇn   ho¸   ®Ó   tr×nh   lªn   c¬   quan  quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ xÐt duyÖt. Bíc 8. ThÈm ®Þnh vµ phª duyÖt ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸: 8.1. §èi víi c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn cña c¸c Tæng   c«ng ty nhµ níc: Héi  ®ång qu¶n trÞ  cña c¸c Tæng c«ng ty nhµ  níc thÈm  ®Þnh   vµ   chØ   ®¹o   c¸c   doanh  nghiÖp   thµnh   viªn   hoµn   thiÖn   ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ tríc khi tr×nh Bé, UBND tØnh, thµnh   phè phª duyÖt. 8.2. Khi nhËn  ®îc ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ cña c¸c doanh   nghiÖp   göi   lªn,   Ban   §æi   míi   vµ   ph¸t   triÓn  doanh   nghiÖp   c¸c   Bé,   UBND   tØnh,   thµnh   phè   tæ   chøc   häp   thÈm   ®Þnh   vµ  tr×nh  Bé   trëng,   Chñ   tÞch   UBND   tØnh,   thµnh   phè   ra   quyÕt   ®Þnh phª duyÖt theo ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é nhµ níc. Tr­ êng hîp doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ thuéc  ®èi tîng Nhµ  níc  gi÷  cæ phÇn  ®Æc biÖt th×  ph¶i b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh phñ  xem xÐt, quyÕt ®Þnh.
  7. 7 Bíc 9. Thùc hiÖn ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸: C¨n cø vµo ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸  ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm  quyÒn   phª   duyÖt,   Ban   §æi   míi   qu¶n   lý   t¹i   doanh   nghiÖp  thùc hiÖn: 9.1. Më sæ ®¨ng ký mua cæ phÇn cña c¸c cæ ®«ng. 9.2.   Th«ng   b¸o   c«ng   khai   t×nh   h×nh   tµi   chÝnh   cña   doanh nghiÖp t¹i thêi  ®iÓm cæ phÇn ho¸ vµ  c¸c th«ng tin  vÒ viÖc b¸n cæ phÇn cña doanh nghiÖp theo ®óng chÕ ®é Nhµ  níc ®∙ quy ®Þnh. 9.3. Tæ chøc b¸n cæ phÇn cho c¸c  ®èi tîng  ®∙  ®¨ng ký  mua (riªng  ®èi víi sè  cæ phÇn b¸n ra ngoµi doanh nghiÖp  ph¶i thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  sè  80/2002/TT­ BTC ngµy 12/9/2002 cña Bé  Tµi chÝnh vµ  v¨n b¶n híng dÉn  bæ sung cña Bé Tµi chÝnh). 9.4. B¸o c¸o kÕt qu¶ b¸n cæ phÇn vµ danh s¸ch cö ngêi  dù kiÕn trùc tiÕp qu¶n lý phÇn vèn nhµ níc t¹i c«ng ty cæ  phÇn (®èi víi trêng hîp Nhµ  níc tham gia gãp vèn) vÒ  c¬  quan quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ ®Ó cã ý kiÕn chÝnh thøc. 9.5. C¨n cø vµo ý kiÕn chØ ®¹o cña c¬ quan quyÕt ®Þnh  cæ   phÇn   ho¸   vµ   danh   s¸ch   c¸c   nhµ   ®Çu   t  gãp   vèn   mua   cæ  phÇn, Ban §æi míi qu¶n lý  t¹i doanh nghiÖp tiÕn hµnh §¹i  héi cæ  ®«ng lÇn thø nhÊt  ®Ó  th«ng qua §iÒu lÖ  tæ chøc vµ   ho¹t   ®éng   cña   c«ng   ty   cæ   phÇn,   ph¬ng   ¸n   s¶n   xuÊt   kinh  doanh  cña  c«ng  ty cæ phÇn  trong  nh÷ng  n¨m  kÕ  tiÕp,  bÇu  Héi  ®ång qu¶n trÞ, Ban KiÓm so¸t vµ  bé  m¸y  ®iÒu hµnh cña  c«ng ty cæ phÇn. Bíc 10. Ra m¾t c«ng ty cæ phÇn vµ ®¨ng ký kinh doanh: 10.1. Héi  ®ång qu¶n trÞ  c«ng ty cæ phÇn chØ  ®¹o thùc  hiÖn ®¨ng ký kinh doanh t¹i Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t , nép con  dÊu cña doanh nghiÖp nhµ  níc vµ  xin kh¾c dÊu cña c«ng ty  cæ phÇn. 10.2. LËp b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i thêi  ®iÓm c«ng ty cæ  phÇn  ®îc cÊp giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh vµ  thùc  hiÖn quyÕt to¸n thuÕ  víi c¬  quan thuÕ  göi c¬  quan quyÕt  ®Þnh cæ phÇn ho¸ ®Ó x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn   nhµ  níc vµ  thùc hiÖn bµn giao gi÷a doanh nghiÖp nhµ  níc  víi c«ng ty cæ phÇn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 76/2002/ TT­BTC cña Bé Tµi chÝnh. 10.3. Lµm thñ  tôc mua hoÆc in cæ phiÕu tr¾ng theo h ­ íng dÉn cña Bé  Tµi chÝnh vÒ  mÉu tê  cæ phiÕu  ®Ó  ph¸t cho  c¸c cæ ®«ng (Th«ng t sè 86/2003/TT­BTC ngµy 11/9/2003). 10.4. Tæ chøc ra m¾t c«ng ty cæ phÇn vµ  thùc hiÖn bè  c¸o trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng theo quy ®Þnh.
  8. 8 ViÖc ph©n bíc qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ mét doanh nghiÖp  nh  trªn lµ  t¬ng  ®èi, c¬  quan quyÕt  ®Þnh cæ phÇn ho¸ vµ  Ban   §æi   míi   qu¶n   lý   t¹i   doanh   nghiÖp   cã   thÓ   tiÕn   hµnh  ®ång thêi nhiÒu bíc mét lóc ®Ó hoµn thµnh tiÕn ®é cæ phÇn  ho¸.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2