Công văn 1172/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
75
lượt xem
4
download

Công văn 1172/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1172/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy nghề

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1172/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi sè 1172/l®tbxh-tl ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2003 vÒ viÖc chÕ ®é phô cÊp u ®·i ®èi víi gi¸o viªn d¹y nghÒ KÝnh göi: Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi B×nh ThuËn Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 205/L§-TBXH ngµy 20/3/2003 cña Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi B×nh ThuËn vÒ viÖc ghi t¹i trÝch yÕu, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã ý kiÕn nh sau: 1. Theo quy ®Þnh t¹i tiÕt 1.1, ®iÓm 1, môc I, Th«ng t sè 147/1998/TT- LT-TCCP-L§TBXH-GD§T ngµy 05/3/1998 cña Liªn tÞch Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ (nay lµ Bé Néi vô) - Bé Tµi chÝnh - Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi - Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o th× “gi¸o viªn (kÓ c¶ gi¸o viªn lµ tæng phô tr¸ch ®éi, gi¸o viªn hîp ®ång, gi¸o viªn trong thêi gian tËp sù) ®ang trùc tiÕp gi¶ng d¹y thuéc biªn chÕ hoÆc hîp ®ång trong chØ tiªu biªn chÕ Nhµ n íc ë trong c¸c trung t©m d¹y nghÒ c«ng lËp ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo quy chÕ cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o” ®îc ¸p dông chÕ ®é phô cÊp u ®·i ®èi víi gi¸o viªn theo QuyÕt ®Þnh sè 973/1997/Q§-TTg ngµy 17/11/1997 cña Thñ t - íng ChÝnh phñ. Tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 1998 chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n íc vÒ d¹y nghÒ ®- îc chuyÓn sang Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi qu¶n lý theo QuyÕt ®Þnh sè 67/1998/Q§-TTg ngµy 26/3/1998 cña Thñ t íng ChÝnh phñ, do ®ã gi¸o viªn ®ang trùc tiÕp gi¶ng d¹y thuéc biªn chÕ hoÆc hîp ®ång trong chØ tiªu biªn chÕ Nhµ níc ë trong c¸c trung t©m d¹y nghÒ c«ng lËp ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo quy chÕ cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi tiÕp tôc ®îc ¸p dông chÕ ®é phô cÊp u ®·i ®èi víi gi¸o viªn theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 973/1997/Q§-TTg vµ Th«ng t sè 147/1998/TT-LT-TCCP-L§TBXH- GD§T nªu trªn. 2. §èi víi gi¸o viªn d¹y nghÒ trong c¸c Trung t©m dÞch vô viÖc lµm ® îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo Th«ng t sè 08/L§TBXH-TT ngµy 10/3/1997 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi kh«ng thuéc ®èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông chÕ ®é phô cÊp u ®·i gi¸o viªn quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 973/1997/Q§- TTg vµ Th«ng t sè 147/1998/TT-LT-TCCP-L§TBXH-GD§T nªu trªn. C¸c chÕ ®é cô thÓ ®èi víi gi¸o viªn d¹y nghÒ trong c¸c Trung t©m dÞch vô viÖc lµm thùc hiÖn theo hîp ®ång lao ®éng do hai bªn tho¶ thuËn. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tr¶ lêi ®Ó quý Së biÕt vµ thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản