Công văn 11761/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
26
lượt xem
2
download

Công văn 11761/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 11761/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc sử dụng hoá đơn bán hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 11761/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n c ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   s è   1 1 7 6 1   T C ­ T C T   n g µ y   1 8   t h ¸ n g   1 0   n ¨ m   2 0 0 4  vÒ viÖc sö dông hãa ®¬n b¸n hµng KÝnh göi: ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan  thuéc ChÝnh phñ ­ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc  Trung ¬ng ­   Côc   thuÕ   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung ¬ng Thêi gian qua Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc C«ng v¨n cña mét   sè ®¬n vÞ vµ Côc thuÕ ®Þa ph¬ng hái vÒ viÖc sö dông hãa   ®¬n   ®èi   víi   nhµ   kh¸ch,   kh¸ch   s¹n   cña   c¬   quan   Nhµ   níc,  ®oµn thÓ ë Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi  chÝnh cã ý kiÕn nh sau: T¹i ®iÓm 2 môc IV PhÇn B Th«ng t  sè 120/2003/TT­BTC  ngµy   12/12/2003   híng   dÉn   thi   hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè  158/2003/N§­CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi  tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) vµ LuËt  söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT quy ®Þnh:  "c¬ së kinh doanh nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp trªn  GTGT khi b¸n hµng hãa, dÞch vô ph¶i sö dông hãa ®¬n b¸n  hµng". C¨n cø vµo quy ®Þnh trªn ®©y, tõ ngµy 01/01/2005 c¸c  Nhµ kh¸ch thuéc c¬ quan Nhµ níc, ®oµn thÓ ë Trung ¬ng vµ  ®Þa ph¬ng (quy ®Þnh t¹i Th«ng t  sè 108/2000/TT­BTC ngµy  27/10/2000   cña   Bé   Tµi   chÝnh)   ph¶i   sö   dông   hãa   ®¬n   b¸n  hµng khi cung c¸p hµng hãa, dÞch vô cho kh¸ch hµng. Gi¸  b¸n hµng ho¸, dÞch vô ghi trªn hãa ®¬n b¸n hµng lµ gi¸  thanh to¸n ®∙ cã thuÕ GTGT. §èi víi c¸c kh¸ch s¹n, nhµ kh¸ch thuéc c¬ quan Nhµ n­ íc, ®oµn thÓ ë Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng ®∙ ®îc c¬ quan thuÕ  híng  dÉn  thùc   hiÖn   tÝnh   thuÕ  GTGT   theo   ph¬ng  ph¸p   trùc  tiÕp   trªn   GTGT   (nh  trêng   hîp   kh¸ch   s¹n   La   Thµnh)   còng  thèng   nhÊt   sö   dông   hãa   ®¬n   b¸n   hµng   khi   cung   cÊp   hµng  hãa, dÞch vô cho kh¸ch hµng nh ®èi víi c¸c Nhµ kh¸ch nªu  trªn. §Ò nghÞ Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng th«ng b¸o cho c¸c ®¬n vÞ biÕt, thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản