intTypePromotion=1

Công văn 1183/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
87
lượt xem
6
download

Công văn 1183/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1183/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1183/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 1183/T M­X N K  n g µy  04 th¸ng 6 n¨ m  2003 v Ò  viÖc  h¹n  g¹ch h µ n g  d Öt, m a y  xu Êt kh È u  san g  H o a  K ú n KÝnh  göi: C¸c    th¬ng nh©n  xuÊt khÈu  hµng dÖt may  sang Hoa   Kú §ång  kÝnh  göi:C¸c    Phßng  qu¶n    lýXuÊt  nhËp  khÈu  khu  vùc C¨n cø Th«ng t  Liªn tÞch sè 02/2003/TTLT/BTM­BKH§T­BCN  ngµy  27/5/2003 cña Liªn tÞch  Th¬ng    KÕ     Bé  m¹i,Bé  ho¹ch  §Çu   Bé  vµ  t vµ  C«ng  nghiÖp híng dÉn    viÖc  giao vµ    thùc hiÖn  ng¹ch    h¹n  hµng dÖt  may  xuÊt khÈu    vµo  tr thÞ  êng Hoa  n¨m  Kú  2003. §Ó   iÓn khai viÖc  tr     thùc  hiÖn  HiÖp ®Þnh  bu«n b¸n hµng dÖt  may  vµ  Tho¶  thuËn VISA  hµng  dÖt may   gi÷a ChÝnh  phñ ViÖt Nam   Hîp    vµ  chñng  quèc Hoa     Kú tiÕp theo  c¸c v¨n b¶n  0962/TM­XNK   sè  ngµy 28/4/2003  vµ  1024/TM­XNK   ngµy  7/5/2003,Bé    Th¬ng    m¹i híng dÉn viÖc xuÊt khÈu    hµng  dÖt  may  sang  tr thÞ  êng Hoa  nh  Kú  sau: 1. KÓ       tõ ngµy  th¸ng 6  16    n¨m  2003  ®Õn   30/6/2003,hå  xincÊp    s¬    GiÊy  chøng nhËn  xuÊt khÈu    (E/C)cho        c¸c l« hµng xuÊt khÈu    sang thÞ  êng  tr Hoa  Kú thuéc c¸cchñng  i     lo¹ hµng    (Cat.)     dông  ng¹ch ph¶icã  ¸p h¹n      thªm    c¸cchøng  tõ: 1.1.Th«ng    b¸o giao h¹n    ng¹ch  xuÊt khÈu    hµng dÖt may sang thÞ  êng  tr Hoa  n¨m  Kú  2003  Bé  do  Th¬ng    m¹icÊp cho  ¬ng  th nh©n. 1.2.B¸o  qu¸    c¸o  tr×nh s¶n    xuÊt,gia c«ng      cña nhµ s¶n xuÊt (theo mÉu       sè  1). 1.3.Tê    khainhËp    khÈu nguyªn phô  liÖu ®∙    thanh  kho¶n cña    H¶i quan  vµ/hoÆc    ho¸ ®¬n    tµichÝnh mua  nguyªn phô    liÖu trong níc(b¶n        sao  dÊu  cã  "Sao  b¶n  y  chÝnh" do    ngêi®øng    ®Çu  doanh  nghiÖp  ký). GiÊy chøng nhËn xuÊt khÈu (E/C) ® îc cÊp  íc ngµy      tr   lµm thñ      tôc H¶i quan    lµ3  tèi®a    ngµy lµm  viÖc  hÕt  vµ  hiÖu    lùctrong vßng  ngµy    5  lµm viÖc. 2.        ¬ng  §èi víic¸c th nh©n ®Õn   ngµy 16/6/2003 cha  îc ph©n    ®   bæ h¹n  ng¹ch theo    quy ®Þnh  cña  Th«ng   ªntÞch  02/2003  c¸c th tli   sè  vµ    ¬ng  nh©n  cã  sè îng  l h¹n  ng¹ch  îc giao  ®   nhá h¬n  l cã  sè îng  nhu  cÇu  xuÊt khÈu    tõ ngµy  16/6 ®Õn     ngµy  20/6 ph¶icã      c«ng  ®Ò   v¨n  nghÞ  (theo mÉu   II)göi vÒ     sè      Bé  Th¬ng    XuÊt nhËp  m¹i,Vô    khÈu  ícngµy  tr   20/6/2003 ®Ó   îcxem     ®   xÐt. 3. Sè îng    l h¹n  ng¹ch trong Th«ng    b¸o giao h¹n ng¹ch cña  Th¬ng    Bé  m¹i lµ sè îng  trõ sè  ¬ng    l ®∙    th nh©n  xuÊt khÈu  ngµy  tõ  01/5/2003  ®Õn  ngµy  30/5/2003 (ngµy cÊp  E/C),cÊp    Phßng  Qu¶n    lýXNK   khu vùc  tr¸chnhiÖm  cã    trõ lï sè îng    i l   h¹n ng¹ch  ¬ng  th nh©n   xuÊt  ®∙  khÈu  ngµy  tõ  1/6/2003 ®Õn   15/6/2003.Trong  êng  th   tr hîp  ¬ng  nh©n  xuÊt khÈu  ®∙    nhiÒu  h¬n  l h¹n sè îng    ng¹ch ® îccÊp,c¸cPhßng          qu¶n    lýXNK  khu  vùc  thèng      Bé. kª b¸o vÒ  4. TÊt  c¸cl«hµng    c¶      dÖt  may ViÖt Nam     xuÊt khÈu    vµo  Hoa  tõ ngµy  Kú    1/7/2003 (ngµy tµu    rêic¶ng) ®Òu     ph¶i cã   do      visa c¸c Phßng Qu¶n    lý XNK  
  2. 2 khu  vùc  cÊp. ViÖc  cÊp  Visa ® îc thùc hiÖn  theo QuyÕt  ®Þnh  sè  0665/2003/Q§­ BTM  ngµy 04/6/2003 cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    Th«ng   Bé  m¹i vµ  t sè 03/2003/TT­BTM   ngµy 05/6/2003. Visa  îc cÊp    ®   sau    ¬ng  khi th nh©n ®∙  hoµn thµnh viÖc  xuÊtkhÈu.   5. Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn    ¬ng      c¸c th nh©n  víng m ¾c   ®Ò   cã    g×  nghÞ  göiv¨n b¶n  Bé      vÒ  Th¬ng    XuÊt nhËp  m¹i,Vô    khÈu    îcgi¶i ®Ó ®     ®¸p. Bé  Th¬ng    m¹ith«ng      ¬ng  b¸o c¸cth nh©n  biÕt®Ó     thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2