Công văn 1188/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Công văn 1188/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1188/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1188/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 1188 T C/T C T   g µy  04 thÊn g  2 n¨ m   c n 2002  vÒ  viÖc h o µ n  th Õ  G T G T  ® èi   p h © n   ã n, thuèc b¶ o   Ö   víi b v thùc v Ët n h Ë p  k h È u KÝnh     göi: C¸c    quan  ­ Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ, ­ Uû    ban  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ­ ¬ng  Thùc  hiÖn C«ng    976/CP­ v¨n sè  KTTH  ngµy  10­ 29­ 2001  cña  ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc  iÓn khai thùc  tr     hiÖn  QuyÕt  ®Þnh  908/Q§­ sè  TTg ngµy  7­ 26­ 2001  cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ   vÒ c¸c biÖn  ph¸p ®Èy  m¹nh xuÊt khÈu, qu¶n    lý nhËp  khÈu  trong 6    th¸ng cuèin¨m      2001, Bé      Tµi chÝnh  híng dÉn  viÖc hoµn  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng (GTGT)    ®èi      së  víic¸c c¬  kinh  doanh nhËp  khÈu  Æt   m hµng  ph©n  bãn,thuèc b¶o  thùc vËtnh      vÖ      sau: ­ C¬  kinh doanh    së    nép thuÕ thuÕ          gi¸trÞgiat¨ngtheo ph¬ng    ph¸p khÊu    trõthuÕ  nhËp    cã  khÈu  ph©n bãn,thuèc b¶o  thùc vËt (kÓ  tr     vÖ      c¶  êng    hîp uû  th¸cnhËp    khÈu),trong th¸ng ®∙        nép  thuÕ          kh©u  gi¸trÞ gia t¨ng ë  nhËp  khÈu  ®èi víi Æt       m hµng nµy,nÕu    hµng    ra chËm,    ho¸ b¸n    tån kho    së    lín,c¬  ph¸tsinh   sè thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng®Çu   vµo    lính¬n  thuÕ          sè  gi¸trÞgiat¨ng®Çu       ra th× c¬  së kinh doanh    nhËp khÈu  îcxÐt hoµn  ®     thuÕ          gi¸trÞgiat¨ngtheo th¸ng®èi víi         sè thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng®Çu   vµo cha  îckhÊu  ®   trõ.  Trêng  c¬  kinh doanh  hîp  së    nhËp  khÈu  ph©n  bãn, thuèc    b¶o  thùc vÖ    vËt,®ång      thêinhËp  khÈu  kinh doanh    Æt   vµ    c¸c m hµng  kh¸c,th×  së    c¬  kinh   doanh  îckª khaibïtrõgi÷a sè  ®             thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng®Çu       thuÕ      ra víisè  gi¸trÞ gia t¨ng ®Çu       vµo cña    i c¸c lo¹  hµng    ho¸.NÕu   trong th¸ng ®∙      nép  thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng ë      kh©u  nhËp khÈu  cña  Æt   m hµng ph©n  bãn, thuèc b¶o  thùc vËt     vÖ      vµ  sè  cã  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng ®Çu     vµo cha  îc khÊu      ®   trõ lính¬n  200  iÖu tr   ®ång, th× ® îcxÐt hoµn          thuÕ          gi¸trÞgiat¨ngtheo th¸ng.   C¸c  êng  tr hîp hoµn thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng kh¸c vÉn      thùc hiÖn theo híng  dÉn  i t¹ Môc    I,PhÇn   Th«ng   122/2000/TT­ D,  t sè  BTC  ngµy  12­ 29­ 2000  cña  Bé    Tµi chÝnh  híng dÉn      thihµnh NghÞ  ®Þnh  79/2000/N§­   sè  CP ngµy  12­ 29­ 2000 cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng. ­ Hå   hoµn    s¬  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng thùc hiÖn      theo quy  ®Þnh  i t¹ Môc  , II  PhÇn  ThÈm   D;  quyÒn  tr×nh tù gi¶iquyÕt  vµ        hoµn  thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng thùc  hiÖn  theo    c¸c quy ®Þnh   iMôc     t¹  IV, PhÇn     D Th«ng   sè  t 122/2000/TT­ BTC   (nªu trªn)    ph¶igi¶itr×nh râ    xin hoµn    . së  C¬       lýdo    thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng,trong     ®ã  nªu  thuÕ      râ  gi¸trÞ gia t¨ng ®Çu       ra,thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng ®Çu     vµo  îc ®   khÊu    trõ,thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng cha  îc khÊu        ®   trõxin hoµn  cña toµn  hµng  bé  ho¸ kinh doanh      trong th¸ngvµ      doanh  mua  sè  (nhËp  khÈu),doanh  b¸n       sè  ,tån kho cuèikú,thuÕ              gi¸trÞ gia t¨ng®Çu    ra,thuÕ          nép  kh©u  gi¸trÞ gia t¨ng®∙  ë  nhËp  khÈu  cña  Æt   m hµng  ph©n  bãn,thuèc b¶o  thùc vËt.     vÖ    ViÖc hoµn thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng theo híng dÉn  i t¹ c«ng    v¨n nµy  dông  ¸p  cho  viÖc    kª khaihoµn    thuÕ    tõth¸ng1/2002.  
  2. 2 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu   víng  ¾c,    cã  m ®Ò nghÞ c¸c  quan, c¬    ®¬n  ph¶n    Bé    vÞ  ¸nh vÒ  TµichÝnh  (Tæng  côc  ThuÕ)      ®Ó gi¶iquyÕt.
Đồng bộ tài khoản