Công văn 11885/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phuong Truc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
20
lượt xem
1
download

Công văn 11885/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 11885/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế GTGT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 11885/BTC-TCT của Bộ Tài chính

  1. C¤NG V¡N CñA Bé TµI CHÝNH Sè 11885/BTC­TCT NGµY 21 TH¸NG 9 N¡M 2005 VÒ  VIÖC THUÕ SUÊT THUÕ GTGT Kinh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Võa qua, Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc c«ng v¨n cña mét sè ®¬n vÞ  hái vÒ thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) cña c¸c mÆt hµng  dÇu vá ®iÒu, gç rõng trång (b¹ch ®µn, keo l¸ chµm, c¸c lo¹i gç  kh¸c); dÞch vô gi¸m ®Þnh, khö trïng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vµ  dÞch vô thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¬ lý ®Êt, ®¸, nÒn  mãng, vËt liÖu x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. VÒ vÊn ®Ò  nµy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: 1. §èi víi mÆt hµng dÇu vá ®iÒu: Th«ng t sè 122/2000/TT­BTC ngµy 29/12/2000 (nay lµ Th«ng  t  sè   120/2003/TT­BTC   ngµy   12/12/2003)   vµ   Th«ng   t  sè  62/2004/TT­BTC ngµy 24/6/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc  hiÖn thuÕ suÊt thuÕ GTGT theo Danh môc biÓu thuÕ nhËp khÈu  u  ®∙i ®∙ quy ®Þnh s¶n phÈm "mì vµ dÇu thùc vËt" (Nhãm hµng 1518,  m∙ sè 15180013)¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 10%. Do ®ã,  mÆt hµng dÇu vá ®iÒu b¸n ra ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ  10%. 2. §èi víi gç rõng trång (b¹ch ®µn, keo l¸ chµm) vµ c¸c  lo¹i gç kh¸c: T¹i   Ch¬ng   44   ­   BiÓu   thuÕ   suÊt   thuÕ   GTGT   theo   Danh   môc  BiÓu thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo Th«ng t  sè 62/2004/TT­ BTC ngµy 24/6/2004 cña Bé Tµi chÝnh ®∙ quy ®Þnh møc thuÕ suÊt  thuÕ GTGT lµ 10% ®èi víi gç vµ c¸c mÆt hµng b»ng gç, than tõ  gç (trõ v¸n d¨m vµ c¸c lo¹i v¸n t¬ng tù; v¸n sîi b»ng gç hoÆc  b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu cã chÊt gç kh¸c, ®∙ hoÆc cha ghÐp l¹i  b»ng keo hoÆc b»ng c¸c chÊt kÕt dÝnh h÷u c¬ kh¸c cã thuÕ suÊt  thuÕ GTGT lµ 5%). Nh  vËy, c¸c ®¬n vÞ kinh doanh mua gç rõng  trång (b¹ch ®µn, keo l¸ chµm) vµ c¸c lo¹i gç kh¸c vÒ b¸n ra ¸p  dông møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 10%. 3. Theo quy ®Þnh t¹i §iÓm 3.27 ­ Môc II ­ PhÇn B ­ Th«ng  t sè 120/2003/TT­BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh th× dÞch  vô gi¸m ®Þnh, khö trïng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô thÝ  nghiÖm x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¬ lý ®Êt, ®¸, nÒn mãng, vËt liÖu 
  2. x©y   dùng   cho   c¸c   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   ¸p   dông   møc   thuÕ   suÊt  thuÕ GTGT lµ 10%. Trêng hîp tríc ngµy ký v¨n b¶n nµy mµ c¸c ®¬n vÞ ®∙ ¸p  dông møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi c¸c mÆt hµng dÇu vá ®iÒu,  gç rõng trång (b¹ch ®µn, keo l¸ chµm, c¸c lo¹i gç kh¸c); dÞch  vô gi¸m ®Þnh, khö trïng vµ dÞch vô thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh c¸c chØ  tiªu c¬ lý ®Êt, ®¸, nÒn mãng, vËt liÖu x©y dùng cho c¸c c«ng  tr×nh x©y dùng kh¸c víi híng dÉn trªn ®©y, bªn b¸n ®∙ kª khai  nép thuÕ th× kh«ng thùc hiÖn truy thu, truy hoµn thuÕ GTGT. Yªu cÇu Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng  thùc hiÖn phæ biÕn chÝnh s¸ch thuÕ cho doanh nghiÖp, kiÓm tra  viÖc kª khai nép thuÕ GTGT cña c¸c doanh nghiÖp theo ®óng Quy  tr×nh qu¶n lý thuÕ ®Ó ®¶m b¶o c¸c doanh nghiÖp ¸p dông ®óng  møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT quy ®Þnh, ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi  c¸c trêng hîp ¸p dông sai møc thuÕ suÊt quy ®Þnh. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng   biÕt   vµ   híng   dÉn   c¸c   ®¬n   vÞ   thùc   hiÖn  thèng nhÊt./.
Đồng bộ tài khoản