Công văn 1195/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
28
lượt xem
1
download

Công văn 1195/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1195/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về thẩm quyền ra quyết định hoàn thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1195/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n  cña Bé Tµi chÝnh ­ tæng côc h¶i quan sè 1195 tchq/kttt  ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2004 vÒ viÖc thÈm quyÒn  ra quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Theo   híng   dÉn   t¹i   C«ng   v¨n   3417TCHQ/KTTT   ngµy  19/7/2002   cña   Tæng   côc   H¶i   quan   vÒ   viÖc   quy   ®Þnh   thÈm  quyÒn   ký   "c¸c   mÉu   chøng   tõ   trong   chÕ   ®é   kÕ   to¸n   theo  QuyÕt   ®Þnh   sè   559/Q§­KTTT   ngµy   15/11/2000   cña   Tæng   côc  H¶i quan th× Côc trëng Côc H¶i quan cã thÓ trùc tiÕp hoÆc  ñy quyÒn cho cÊp Chi côc H¶i quan  ký".  Trong qu¸ tr×nh  thùc hiÖn, mét sè ®¬n vÞ ®∙ ñy quyÒn ®Ó cÊp Chi côc ký  c¸c quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ, nhng cha ®óng thñ tôc ph¸p lý,  nªn   Bé   Tµi   chÝnh   cha   thùc   hiÖn   hoµn   tr¶   tiÒn   thuÕ   cho  doanh nghiÖp. C¨n cø Th«ng t sè 172/1998/TT/BTC ngµy 22/12/1998 cña  Bé Tµi chÝnh; ChÕ ®é KÕ to¸n theo quyÕt ®Þnh sè 559/Q§­ KTTT   ngµy  15/11/2000   cña   Tæng  côc  H¶i  quan;   Th«ng  t  sè  68/2001/TT­BTC ngµy 24/8/2001 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc h­ íng dÉn hoµn tr¶ c¸c kho¶n thu ®∙ nép Ng©n s¸ch nhµ níc,  th× c¸c quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ cña ®èi tîng nép thuÕ ph¶i  ®îc Côc trëng Côc H¶i quan ký, nÕu Côc trëng ñy quyÒn cho  cÊp   díi   ký   th×   quyÕt   ®Þnh   ph¶i   ký   thõa   ñy   quyÒn   vµ   sö  dông dÊu cña Côc H¶i quan. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh,  thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn,  nÕu cã víng m¾c b¸o c¸o vÒ Tæng côc H¶i quan ®Ó cã híng  dÉn tiÕp. §èi víi c¸c hå s¬ hoµn thuÕ ®∙ göi Bé Tµi chÝnh  (Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc) ®Ó lµm thñ tôc tho¸i tr¶ cho doanh  nghiÖp nhng cha ®óng thñ tôc nªu trªn, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ  ra quyÕt ®Þnh  hoµn  thuÕ theo ®óng  quy  ®Þnh  ®Ó thay  thÕ  c¸c quyÕt ®Þnh ®∙ ký.
Đồng bộ tài khoản