Công văn 1197/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: My Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
5
download

Công văn 1197/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1197/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao chưa hoàn thành đầu tư xây dựng và kinh phí thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1197/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1197/VPCP-ĐP V/v xây dựng trung tâm cụm xã Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008 miền núi, vùng cao chưa hoàn thành đầu tư xây dựng và kinh phí thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg Kính - Ủy ban Dân tộc; gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại văn bản số 39/UBDT-CSDT ngày 21 tháng 01 năm 2008 về việc Báo cáo kết quả Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình trung tâm cụm xã và sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Đồng ý với đề nghị của Ủy ban Dân tộc về việc tiếp tục đầu tư xây dựng các trung tâm cụm xã trọng điểm vùng cao, biên giới thuộc Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao chưa hoàn thành các công trình so với dự án đã được phê duyệt. Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư, nguồn vốn kinh phí bố trí cho các địa phương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nguồn vốn trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung cho các địa phương còn thiếu kinh phí để thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 và số 198/2007QĐ- TTg ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: TH, KTTH, VX, IV, TTBC; Nguyễn Quốc Huy - Lưu: VT, ĐP (5).Cg (30).
Đồng bộ tài khoản