Công văn 12/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Chien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
5
download

Công văn 12/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 12/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định 06/2005/QĐ-BXD

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 12/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----------------- ð c l p - T do - H nh phúc ------------------- S : 12/BXD-KTXD Hà N i, ngày 16 tháng 1 năm 2009 V/v: Hư ng d n th c hi n Quy t ñ nh s 06/2005/Qð-BXD Kính g i: Công ty c ph n Tư v n ð u tư Phát tri n và Xây d ng (THIKEKO) Tr l i văn b n s 661/THIKEKO-KHKT ngày 30/12/2008 c a Công ty c ph n Tư v n ð u tư Phát tri n và Xây d ng (THIKEKO) ñ ngh hư ng d n áp d ng các h s tính chi phí l p Quy ho ch chi ti t Khu công nghi p, C m công nghi p theo Quy t ñ nh s 06/2005/Qð-BXD, B Xây d ng có ý ki n như sau: ð nh m c chi phí l p ñ án quy ho ch chi ti t khu công nghi p ñư c tính toán theo quy ñ nh t i Quy t ñ nh s 06/2005/Qð-BXD ngày 03/02/2005 c a B trư ng B Xây d ng ban hành ð nh m c chi phí quy ho ch xây d ng. Khi l p ñ án Quy ho ch chi ti t xây d ng C m công .vn nghi p D c H m – Cà Ná, xã Phư c Diêm, huy n Ninh Phư c, t nh Ninh Thu n thì ñ nh m c chi phí quy ho ch chi tiét ñư c áp d ng B ng 4 - ð nh m c chi phí l p ñ án quy ho ch chi ti t xây d ng ñô th c a Quy t ñ nh s 06/2005/Qð-BXD v i các h s k = 0,7 (là h s ñi u ch nh chi phí am quy ho ch chi ti t t l 1/2000), k = 0,55 (là h s ñi u ch nh chi phí quy ho ch chi ti t khu công nghi p), k = 1,25 (là h s ñi u ch nh chi phí quy ho ch theo Thông tư s 03/2008/TT-BXD ngày tn 25/1/2008 c a B Xây d ng; mà không ph i áp d ng các h s ñánh giá m c ñ nh hư ng ñ n ie môi trư ng c a ñ án quy ho ch và chi phí thi t k ñô th . tV Công ty c ph n Tư v n ð u tư Phát tri n và Xây d ng (THIKEKO) căn c ý ki n trên, t ch c th c hi n theo quy ñ nh./. .Lua ww Ni nh n : TL. B TRƯ NG - Như trên; KT. V TRƯ NG V KINH T XÂY D NG - Lưu VP, V KTXD(Th6). PHÓ V TRƯ NG w ð Thái Lưu
Đồng bộ tài khoản