intTypePromotion=1

Công văn 1211/CP-ĐMDN của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
69
lượt xem
1
download

Công văn 1211/CP-ĐMDN của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1211/CP-ĐMDN của Chính phủ về việc ưu đãi đối với doanh nghiệp kinh tế Đảng thực hiện cổ phần hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1211/CP-ĐMDN của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  1211/CP­§ M D N  n g µ y 10 th¸ng  n¨ m  2003  9  v Ò   Ö c u  ® ∙i ® è i víi o a n h  n g hi Ö p  kinh t Õ  §¶n g   vi  d th ù c hi Ö n  c æ  p h Ç n  h o¸ KÝnh  öi: û   g   ban  ©n  ©n    U nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng   ph tr     ¬ X Ðt    Þ  ña  é   µichÝnh  ¹  ®Ò ngh c B T   tiC«ng    è  v¨n s 5832/TC­TCDN   µy    ng 4 th¸ng 6    n¨m  2003  Ò   ®∙i®èi  íidoanh  v u    v  nghiÖp kinh tÕ    §¶ng  ùc hiÖn    th   cæ phÇn    ñ íng Ch Ýnh  ñ  ã    Õn    ho¸,Th t   ph c ý ki nh sau: C¸c doanh nghiÖp kinh tÕ §¶ng ®ang  ho¹t ®éng  theo LuËt Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    îc¸p dông  Ýnh  nh n     cæ ph ho¸ ®     ch s¸ch u  ∙i(kÓ  ­  ®  c¶  u  ∙ivÒ   Õ) nh  i víi ®   thu   ®è     doanh nghiÖp  µ  ícquy  nh  nh n   ®Þ trong NghÞ   nh     ®Þ sè 64/2002/N§­   µy  th¸ng6  CP ng 19    n¨m 2002  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2