intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Công văn 1211/CP-ĐMDN của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
1
download

Công văn 1211/CP-ĐMDN của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1211/CP-ĐMDN của Chính phủ về việc ưu đãi đối với doanh nghiệp kinh tế Đảng thực hiện cổ phần hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1211/CP-ĐMDN của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  1211/CP­§ M D N  n g µ y 10 th¸ng  n¨ m  2003  9  v Ò   Ö c u  ® ∙i ® è i víi o a n h  n g hi Ö p  kinh t Õ  §¶n g   vi  d th ù c hi Ö n  c æ  p h Ç n  h o¸ KÝnh  öi: û   g   ban  ©n  ©n    U nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng   ph tr     ¬ X Ðt    Þ  ña  é   µichÝnh  ¹  ®Ò ngh c B T   tiC«ng    è  v¨n s 5832/TC­TCDN   µy    ng 4 th¸ng 6    n¨m  2003  Ò   ®∙i®èi  íidoanh  v u    v  nghiÖp kinh tÕ    §¶ng  ùc hiÖn    th   cæ phÇn    ñ íng Ch Ýnh  ñ  ã    Õn    ho¸,Th t   ph c ý ki nh sau: C¸c doanh nghiÖp kinh tÕ §¶ng ®ang  ho¹t ®éng  theo LuËt Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    îc¸p dông  Ýnh  nh n     cæ ph ho¸ ®     ch s¸ch u  ∙i(kÓ  ­  ®  c¶  u  ∙ivÒ   Õ) nh  i víi ®   thu   ®è     doanh nghiÖp  µ  ícquy  nh  nh n   ®Þ trong NghÞ   nh     ®Þ sè 64/2002/N§­   µy  th¸ng6  CP ng 19    n¨m 2002  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản