intTypePromotion=1

Công văn 1213/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
39
lượt xem
2
download

Công văn 1213/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1213/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng giá thóc khi quyết toán thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1213/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña tæng côc thuÕ - Bé tµi chÝnh Sè 1213 TCT/NV7 ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2002 vÒ viÖc ¸p dông gi¸ thãc khi quyÕt to¸n thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, thuÕ nhµ ®Êt n¨m 2001 KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng Võa qua mét sè Côc thuÕ cã ®Ò nghÞ Tæng côc thuÕ híng dÉn vÒ gi¸ thu nî thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp (SD§NN), thuÕ nhµ ®Êt n¨m 2001, Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: §iÓm 4, Th«ng t sè 95/2001/TT-BTC ngµy 23/11/2001 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc miÔn, gi¶m thuÕ SD§NN n¨m 2001 theo NghÞ quyÕt sè 05/2001/NQ-CP quy ®Þnh: “ §Ó thuËn tiÖn cho viÖc ghi chÐp vµ theo dâi sè thuÕ SD§NN hoÆc thuÕ nhµ ®Êt ®· nép thõa hoÆc thiÕu trong n¨m; tõ n¨m 2001 trë ®i, ¸p dông thèng nhÊt viÖc theo dâi sè thuÕ nép thõa hoÆc thiÕu b»ng tiÒn theo gi¸ thãc t¹i thêi ®iÓm thu thuÕ.”. Theo quy ®Þnh trªn th× sè tiÒn thuÕ SD§NN, thuÕ nhµ ®Êt thu thiÕu hoÆc thõa cña n¨m 2001 chuyÓn sang n¨m sau (bao gåm c¶ sè thuÕ thu thiÕu hoÆc thõa cña c¸c n¨m tríc chuyÓn sang n¨m 2001) ®îc ghi chÐp vµ theo dâi t¹i quyÕt to¸n thuÕ n¨m 2001 theo gi¸ thãc thuÕ do UBND cÊp tØnh quyÕt ®Þnh t¹i thêi ®iÓm thu thuÕ (gi¸ thãc thuÕ cña n¨m 2001). N¨m 2002 khi thu nî thuÕ cña n¨m tríc (n¨m 2001) chuyÓn sang sÏ thùc hiÖn thu theo sè tiÒn thuÕ ®· ghi chÐp vµ theo dâi t¹i quyÕt to¸n thuÕ n¨m 2001. Tæng côc thuÕ th«ng b¸o ®Ó c¸c Côc thuÕ biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2