intTypePromotion=1

Công văn 1217/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
104
lượt xem
1
download

Công văn 1217/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1217/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền liên quan đến đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1217/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña tæng côc thuÕ - Bé tµi chÝnh Sè 1217 TCT/NV7 ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2002 vÒ viÖc ChÝnh s¸ch thu liªn quan tíi ®Êt ®ai KÝnh göi: Côc thuÕ tØnh L©m §ång Tr¶ lêi c«ng v¨n sè 70/CT-TB ngµy 25/01/2002 cña Côc thuÕ tØnh L©m §ång vÒ viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch thu liªn quan tíi ®Êt ®ai, Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: 1/ Theo qui ®Þnh t¹i §iÒu 8, LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt (CQSD§) ®· b·i bá thuÕ suÊt thuÕ CQSD§ cïng víi chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt vµ cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/01/2000. V× vËy c¨n cø qui ®Þnh nªu trªn th×: - Trêng hîp tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®- îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt th× tríc hÕt nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, nÕu sau ®ã tiÕp tôc ®îc phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt th× ph¶i nép tiÒn chuyÓn môc ®Ých theo ®óng qui ®Þnh cña ph¸p luËt. - Trêng hîp tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®- îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt thµnh ®Êt ë th× ph¶i nép tiÒn chuyÓn môc ®Ých theo qui ®Þnh, nÕu sau ®ã l¹i tiÕp tôc ®îc cho phÐp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt th× ph¶i nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. 2/ Theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 12, §iÒu 1, NghÞ ®Þnh sè 66/2001/N§-CP ngµy 28/9/2001 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 04/2000/N§-CP ngµy 11/02/2000 vÒ thi hµnh luËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai th×: - Trêng hîp tæ chøc kinh tÕ nhËn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt nu«i trång thuû s¶n, ®Êt lµm muèi mµ tiÒn nhËn chuyÓn nhîng ®ã kh«ng cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch nhµ níc, khi ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn sang sö dông vµo môc ®Ých chuyªn dïng ®Ó s¶n suÊt kinh doanh, dÞch vô th× kh«ng ph¶i chuyÓn sang thuª ®Êt nhng ph¶i nép tiÒn chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. NÕu kh«ng nép tiÒn chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt th× ph¶i chuyÓn sang thuª ®Êt. - Trêng hîp tæ chøc kinh tÕ nhËn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt nu«i trång thuû s¶n, ®Êt lµm muèi mµ tiÒn nhËn chuyÓn nhîng ®ã cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch nhµ níc, khi ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn sang sö dông vµo môc ®Ých chuyªn dïng ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô th× ph¶i chuyÓn sang thuª ®Êt. 3/ Theo qui ®Þnh t¹i §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè 38/2000/N§-CP ngµy 23/8/2000 cña ChÝnh phñ vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt th× ngêi ®ang sö dông ®Êt mµ kh«ng cã giÊy tê hîp lÖ vÒ quyÒn sö dông ®Êt nhng phï hîp víi quy
  2. 2 ho¹ch, kh«ng cã tranh chÊp, khi ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (®èi víi ®Êt ®« thÞ) th× kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt trong trêng hîp sö dông ®Êt ë æn ®Þnh tríc ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 1980 (ngµy ban hµnh HiÕn ph¸p n¨m 1980). - Theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 4, §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 19/2000/N§-CP ngµy 8 th¸ng 6 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ LuËt söa ®æi, bæ xung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt th× trêng hîp thõa kÕ quyÒn sö dông ®Êt theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt th× kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. C¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh nªu trªn, trêng hîp nhµ ë do cha mÑ t¹o lËp ®- îc sö dông æn ®Þnh tõ n¨m 1954 nÕu kh«ng cã ®ñ giÊy tê hîp lÖ nhng phï hîp víi quy ho¹ch, kh«ng cã tranh chÊp; nay cha ®· chÕt, mÑ chia thõa kÕt theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thõa kÕ cho c¸c con hiÖn ®ang cã cïng hé khÈu cïng sinh sèng trªn l« ®Êt ®ã; c¸c con ®øng ra xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ vµ quyÒn sö dông ®Êt ë th× kh«ng thuéc diÖn ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi ®Êt ë trong h¹n møc qui ®Þnh vµ thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. §Ò nghÞ Côc thuÕ tØnh L©m §ång phèi hîp víi c¸c ngµnh cã liªn quan ë ®Þa ph¬ng kiÓm tra xem xÐt kü hå s¬ vµ thùc hiÖn theo ®óng qui ®Þnh cña ph¸p luËt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2