intTypePromotion=1

Công văn 122/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
1
download

Công văn 122/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 122/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện chế độ thu đối với trung tâm dịch vụ việc làm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 122/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n cña  æ n g   ôc thu Õ   t c sè 122 T C T/ N V 4  n g µ y 08 th¸ng 1 n¨ m  2002  vÒ  viÖc thùc hi Ö n  ch Õ  ® é  thu ® èi víi   trung t© m  d Þ c h  vô  viÖc  mlµ KÝnh    göi:Côc  ThuÕ   tØnh  B×nh  Phíc Tr¶    lêiC«ng    697/CT­   v¨n sè  KH cña Côc  ThuÕ   tØnh B×nh PhícvÒ    viÖc  thùc hiÖn    chÕ  thu ®èi víiTrung  ®é        t©m  dÞch  viÖc  vô  lµm, Tæng    côc ThuÕ   cã  kiÕn  sau: ý  nh  C¨n  LuËt thuÕ          cø    gi¸trÞ gia t¨ng(GTGT)  LuËt thuÕ    vµ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  (TNDN)  hiÖn hµnh. C¨n  Th«ng   40  cø  tsè  TC/HCSN   ngµy 27/6/1997 cña  TµichÝnh    Bé    híng  dÉn  qu¶n      lý tµichÝnh  ®èi      víic¸c trung t©m  dÞch  viÖc  vô  lµm theo NghÞ  ®Þnh  72/CP  sè  ngµy  31/10/1995 cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh      híng chitiÕtvµ    dÉn    thihµnh  mét  ®iÒu  sè  cña  luËtLao  Bé    ®éng  viÖc  vÒ  lµm  c¸c Trung  th×    t©m  dÞch  viÖc  vô  lµm ph¶ithùc hiÖn      nép thuÕ  c¸c kho¶n  kh¸c theo  vµ    thu    quy ®Þnh      t¹ c¸cLuËt thuÕ  i   hiÖn hµnh. Theo  ®ã, Trung  t©m  dÞch  viÖc  vô  lµm tØnh B×nh  Phíc,cã    ph¸tsinh     kho¶n  thu tiÒn dËy  nghÒ  cho ngêi lao    ®éng  kho¶n  vµ  thu tiÒn   vÊn,    t giíi thiÖu viÖc lµm, cung    øng    lao ®éng ®èi    víingêilao ®éng  ph¶icã      th×    nghÜa  vô    kª khai,  nép thuÕ  GTGT     (trõdÞch  thuéc diÖn  vô    kh«ng chÞu thuÕ  GTGT)  vµ thuÕ TNDN   theo luËt®Þnh.     §Ò   nghÞ  Côc ThuÕ  tØnh B×nh Phíchíng dÉn      Trung  t©m dÞch  viÖc  vô  lµm  tØnh  B×nh Phícthùc hiÖn      theo c¸cquy      ®Þnh hiÖn  hµnh. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2