intTypePromotion=1

Công văn 1220/CV-KT-TC2 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
96
lượt xem
2
download

Công văn 1220/CV-KT-TC2 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1220/CV-KT-TC2 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn nội dung quyết toán năm 1998

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1220/CV-KT-TC2 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc S è  1220/CV­K T­T C 2   N h n g µ y 12  th¸ng 11 n¨ m   1998 v Ò  vi Ö c  í ng d É n   éi d u n g H n Q u y Õ t to¸n  m  1998  n¨ KÝnh  öi:­C¸c    g    chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Ng h Nh n     ph ; ­Së    giao dÞch  ©n  µng  µ   íc   Ng h Nh n   ­Côc    qu¶n  ÞNg ©n  µng  µ   íc tr   h Nh n   ­Côc    c«ng  Ö     äc  ©n  µng  ngh tinh Ng h ­V¨n    phßng  idiÖn  ©n  µng  µ   íct¹ TP  ®¹   Ng h Nh n     HCM i ­Ban    qu¶n  ýc¸cdù    ©n  µng  l     ¸n Ng h §Ó  c«ng    Õt  t¸cquy to¸n n¨m    1998  ña  ©n   µng  µ   íc ®¹t ® îc c¸c  c Ng h Nh n       yªu  Çu, néidung  µ  Êt l ng theo  ng  Õ     Õt    µng  c    v ch  î   ®ó ch ®é quy to¸nh n¨m    ban hµnh  theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 300/Q§­ NH2   µy  ng 29/11/1994, vµ    ¹o ®iÒu     ®Ó t   kiÖn cho  Öc  iÓn khaithùc hiÖn  ètc¸c c¬  Õ,    Õ   vi tr       t     ch quich ban  µnh  h theo    2 Bé  ËtNg ©n  µng,® Æc   Ötlµtr Ónkhaithùc hiÖn    ¬  Õ, chÕ     Õ   lu   h   bi     i       c¸cc ch   ®é k to¸n­ thanh         to¸n­ qu¶n  ýtµichÝnh  íiban  µnh,Ng ©n  µng  µ   ícTW   ­ l    m  h   h Nh n   h íng dÉn  ét  è  éidung  ñ  Õu  Çn  Ëp    m sn  ch y c t trung gi¶iquyÕt     trong quyÕt    to¸n  n¨m 1998    nh sau: I/  Yªu c Ç u  v µ  m ô c  tiªu: 1/ Ph¶i b¸m        s¸tyªu  Çu  µ  éi dung  Õt  c vn  quy to¸n theo    Quy Õt  nh   è  ®Þ s 300/Q§­ NH2   µ  cÇu  ña  Öc  iÓn khaic¸c c¬  Õ   íitõ n¨m  v yªu  c vi tr       ch m     1999    ®Ó tæ chøc  ùc  Ön  th hi c«ng    Õt  t¸cquy to¸n m ét    c¸ch chu  ¸o  ® chÆt  Ï vµ  Öu  ch   hi qu¶  Êt,® Æc   Öt lµ t×m    Ön  nh   bi     c¸c bi ph¸p  ã  Öu  c hi qu¶      Õt  ét  ®Ó gi¶iquy m c¸ch tÝch  ùc  µ  iÖt®Ó     ån t¹  ang  ån  ng  õ tr c ®Õ n     c v tr   c¸c t   i® t ®ä t  í  nay      trªnsæ s¸ch kÕ     ña  n  Þ.   to¸nc ®¬ v 2/ Tæ     chøc  µ so¸tl¹ toµn  é  è  Öu kÕ   r      i b s li   to¸n,®èi chiÕu    ¬  Õ        c¸c c ch ®Ó ph¸thiÖn  µ  ã  Õ   ¹ch  ö  ý,®iÒu    v c k ho s l  chØnh    c¸c kho¶n  ¹ch    a  ng, h to¸n ch ®ó   c¸c kho¶n    cßn  ån ®äng, ®ång  êi®«n  c    åivµ    Õt    t    th   ®è thu h   gi¶iquy c¸c kho¶n  t¹m øng, c¸c kho¶n     ph¶i thu    ph¶i tr¶,c¸c kho¶n  î nÇn,        n  c¸c kho¶n  Êt    m m¸t, tæn  Êtnh»m   µm  th   l cho  ×nh  ×nh  µichÝnh  îclµnh m¹nh  â rµng  ¬n  t h t  ®    r  h. 3/ Sè  Öu trªnc¸cb¸o    Õt      li       c¸o quy to¸nph¶ichÝnh    â rµng,trung thùc   x¸c,r         theo  ng  ×nh  ×nh  ùc tÕ  ¹  n  Þ  ng  êiph¶ithùc hiÖn  Ëp  µ  öi ®ó t h th   t i®¬ v ®å th       l vg  b¸o c¸o ®óng      nh.    c¸cqui®Þ II/ é i d u n g  c Ç n  t Ë p trung gi¶i u y Õ t trong   N  q q u y Õ t to¸n n¨ m  1 9 98:
  2. 2 XuÊt ph¸ttõ    yªu  Çu  µ  nh   íng  iÓn  c v ®Þ h tr khai c¸c c¬  Õ   íi tõ      ch m   n¨m  1999  ë®i,quyÕt to¸nn¨m  tr        1998  ph¶igi¶i     Õt m ét  è  Ên    quy   s v ®Ò sau  y:®© ­ Xö   ýc¸c tµikho¶n      l      ph¸tsinh tr ckhicã    í     Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc l Ng h Nh n   ®ang  ån  ng    ét  è  µikho¶n  n   t ®ä trªn m s t  ®Õ nay kh«ng cßn  ï hîp  íiluËt ph   v    Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n ­ Xö  ýgi¶m  n     l  ®Õ møc  Êp  Êt c¸ckho¶n  th nh     ph¶ithu,c¸ckho¶n  ¹m       t øng,  c¸ckho¶n  ithanh    ®î   to¸n. ­ TiÕp  ôc rµ    ¹ vÒ   ¹ch to¸nvµng,ngo¹itÖ,tiÒn m Æt,  ©n  Õu    t   so¸tl   h     i        ng phi thanh      Ên  to¸n®Ó ch chØnh  bíc vÒ   1    qu¶n  ý,h¹ch    ¶m   l  to¸n® b¶o  toµn  µi an  t  s¶n . ­  Õp  ôc rµ    ¹  ×nh  ×nh  Ti t   so¸tl i t h qu¶n  ý tµis¶n, chi tiªutµichÝnh    l          ®Ó chÊn  chØnh c«ng    t¸cqu¶n  ýsö  ông  µi l  d t  s¶n  µ      v chitiªuqu¶n  ýtµichÝnh. l    ­ Rµ     ¹ c¸c kho¶n  î nÇn  c¸ nh©n,    so¸tl i     n  do    c«ng    ty,doanh  nghiÖp kinh  doanh, HTX   Ýn  ông, NSNN     Êp  ang    td   c¸c c ® cßn  î Ng ©n   µng  µ   íc ®Ó   n  h Nh n   cã  Ön  bi ph¸p xö  ý,   l  nh»m   µnh m¹nh    l  ho¸ c«ng    t¸cqu¶n  ýtµichÝnh  ña  ©n   l    c Ng hµng  µ   íctrong t×nh  ×nh  íi. Nh n     h m D íi y  µc¸cnéidung  µ  Ön   ®© l       v bi ph¸p xö  ýcô  Ó:   l   th 1/V Ò   ë   µ  ö  ông  µi   m vsd t  kho¶n: H Ö   èng  µikho¶n  Õ   th t  k to¸n Ng ©n   µng  µ   íc ® îc ¸p  ông  õ      h Nh n     d t n¨m 1999  ë®i  tr   ph¶ithÓ  Ön  ng    hi ®ó theo  Ët Ng ©n   µng  µ   íccòng    Lu   h Nh n   nh theo  qui®Þnh  ña    Þ  nh, do  Ëy  Ïph¶igi¶i   c c¸cngh ®Þ   v s      Õt: quy a­ Ph¶itÊtto¸nm ét  è  µikho¶n  ña    n  Þ         s t  c c¸c®¬ v kh«ng  îcm ë   ¹ Ng ©n   ®   ti   hµng  µ   íc (nh   Òn  öi vµ  Òn  Nh n   : Ti g   ti vay  ña    c c¸c kh¸ch  µng  h kh«ng ph¶i lµ    TCTD   hay KBNN   Ön  ang  Ó  Ön      µikho¶n  hi ® th hi trªnc¸c t   ph¶ithu ph¶itr¶vµ        tµikho¶n  Òn gØ   Òn vay  ña      ti   ti   c c¸cC«ng    µng  ¹c ®¸  Ý  . tyV b   qu .. ) ­ C¸c      chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Ng h Nh n     ph ph¶i®èi chiÕu  è     s liÖu víi    kh¸ch hµng    cßn  Òn göihoÆc   ti     cßn  î NHNH       Çu    n  Þ, n  ®Ó yªu c c¸c®¬ v   c¸ nh©n    î h Õt    tr¶n   cho  ©n   µng  µ   íc hoÆc   µm  ñ tôc x¸c nhËn, lµm  Ng h Nh n   l th         thñ tôcm ë   µikho¶n  Òn göit¹ c¸cNg ©n  µng  ¬ng  ¹ivµ      t  ti     i     h Th m   chØ  chuyÓn  è  s d cßn  ¹  n   èi ngµy  li ®Õ cu   31/12/1998 sang    ©n   µng  ¬ng  ¹i (chØ  c¸c Ng h Th m  chuyÓn  è   tiÒn  öi hoÆc   è  î cßn  a    îc c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  sd g  s n  ch thu,®     h Th m¹i). Trêng  îp  n  Þ  ∙    Ó  ×  h ®¬ v ® gi¶ith th ph¶ichuyÓn    sang    µikho¶n  c¸c t   ph¶i   thu,ph¶itr¶cho       kh¸ch hµng    Õp tôcxö  ý.   ®Ó ti     l   Riªng tiÒn vay  ña        c c¸cC«ng    µng  ¹c ®¸  Ý, c¸c®¬n  Þ  ©n  µng  tyv b   qu     v Ng h Nhµ   íc xö  ý theo  ng  n   l  ®ó C«ng v¨n 886/CV­NHNH14   µy  ng 24/09/1988  ng  nh ph¶icã  ù  i chiÕu    Ën  î vµ  ö  ýh Õt  è    Òn vay  µ       s ®è   x¸c nh n   s l   s l∙ ti   i m c¸c C«ng   ty vµng  ¹c  a    íc ngµy  b ch tr¶tr   31/12/1998.Trêng  ¬p  a    h ch thu  îc th×  ¹ch    ®  h to¸n vµo  µi t  kho¶n  941 . b­ §èivíi   µikho¶n  ªnquan  n     chøc  Ýn  ông        t  c¸c li   ®Õ c¸c tæ  td hoÆc   éc  thu c¸cnghiÖp  ô  ña  ©n  µng  µ   íchiÖn    v c Ng h Nh n   nay  ã  ng    c nh khichuyÓn  sang    ¸p dông  Ö   èng  µikho¶n  íivµo  h th t  m  n¨m  1999  Ïkh«ng  ã  s  c. ­ C¸c  n  Þ  ©n   µng  µ   íc cÇn    ®¬ v Ng h Nh n   ph¶irµ    ¹ sè  Öu ®¶m       so¸tl   li   i b¶o chÝnh    íic¸c Tæ   x¸c v     chøc  Ýn  ông  ªnquan  µ    td li   v khi chuyÓn  è  Öu  õ tµi s li t    
  3. 3 kho¶n  ò  c sang  µikho¶n  íith× ph¶ib¸o c¸o cho    t  m        Tæ chøc  Ýn  ông  ªnquan  td li   biÕt®Ó     giao dÞch  õ    t  n¨m 1999  ë®i  tr   . Sau    khikho¸ sæ   Õt    quy to¸n vµ  Ëp      l c¸c b¸o  c¸o  Õt  quy to¸n,c¸c ®¬n  Þ     v Ng ©n   µng  µ   íc thùc  Ön  Öc  h Nh n   hi vi chuyÓn  è   tõ  µikho¶n  ò  sd t  c sang  µi t  kho¶n  íitheo ®óng  íng dÉn  m    h  chuyÓn  µikho¶n  ña  ©n  µng  µ   ícTW   t  c Ng h Nh n   mµ  kh«ng  Çn  c ph¶ilËp chøng  õ®Ó   Êtto¸nsè      µikho¶n  ò     t   t     d trªnt   c. c­ Ph¶i tiÕn  µnh  öi giÊy      h g  b¸o  è   vµ  sd yªu  Çu    Ën  è   c¸c tµi c x¸c nh sd    kho¶n  Òn göicña    ti     Tæ chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   ícvµ  µikho¶n  Òn vay  td   b  n   t  ti   ®èi  íic¸c Tæ   v    chøc  Ýn  ông    td c¸c kho¶n  î ph¶ithu  i  íic¸c c¸ nh©n,  n   n    ®è v       ®¬ vÞ cßn  îcha    Õt  n  tr¶h cho  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n d­ Ph¶ikiÓm    è  Öu h¹ch to¸n®Ó   ¶m       tras li      ® b¶o  ù  íp ®óng  ÷a hiÖn  s kh   gi   vËt víi       s¸ch (tµi sæ    s¶n,tiÒn m Æt,  ©n  Õu      ng phi thanh  to¸n,vµng,ngo¹itÖ  .       ..  ) hoÆc   ÷a sè  Öu sao      Õtvíi è  Öu tæng  îp (giÊyb¸o li   µng,khÕ   gi   li   kª chiti     li   s h      ªnh   íc vay  Òn,c¸c kho¶n  Òn  öi,c¸c kho¶n  î ..   íc khikho¸ sæ   µm    ti     ti g     n   . tr     )   l b¸o    c¸o quyÕt to¸n.   2/ TËp    trung gi¶iquyÕt       c¸c kho¶n  ¹m  t øng, ph¶ithu,ph¶itr¶®Ó           gi¶m  sè    èng  d xu møc  Êp  Êt : th nh   a­ Xö  ýc¸ckho¶n  ¹m    l    t øng : ­ Rµ     ¹ néi dung      so¸tl i     c¸c kho¶n  ¹m  t øng    ©n  ¹  µ  ö  ýcho  ï ®Ó ph lo i x l   v ph   hîp;®èi víinh÷ng       kho¶n  ¹ch      h to¸nsaiph¶i®iÒu    chØnh  íckhixö  ý;tr ckhi tr     l   í     lËp  c¸o quyÕt    b¸o    to¸nn¨m    n  Þ  c¸c ®¬ v ph¶igi¶iquyÕt  Õt  è      µikho¶n     h s d c¸c t   t¹m  øng  sau: +  ¹m  T øng    ©y  ùng  á,mua  ¾ m   Ët liÖu v¨n phßng,tµis¶n  ¹m  ®Ó x d nh   s v         t øng, söa  ÷a    ch b¶o  ìng  µis¶n  ®èi víic¸c c«ng  ×nh  ∙  µn  µnh  d t  (      tr ® ho th ph¶i  quyÕt to¸nxong).    + C¸c  kho¶n  ¹m  t øng  cho QTDND,  QTD   khu  ùc  Ò   n  v v Ê chØ,  mua  Ðt ..  k  . yªu cÇu    ph¶ithanh      iÓ m     to¸ndøt ® trong n¨m  íckhikho¸sæ   Õt to¸n.   tr       quy     + C¸c  kho¶n  ¹m  t øng  µnh  Ýnh  h ch qu¶n  Þ kh¸c (t¹m  tr     øng  cho  éinghÞ, h    lÔ  ©n  µ    t v c¸ckho¶n  thanh    to¸nkh¸c). + C¸c kho¶n  ¹m  t øng cho CBCNV   i  äc, ®i  ® h   c«ng      ∙  ë vÒ   ¬  t¸ckhi® tr   c quan  c«ng t¸c. §èivíic¸c kho¶n  ¹m       t øng  µnh  Ýnh  h ch qu¶n  Þ ®∙  ©u  µy,c«ng  Öc  tr   l ng   vi ®∙  Õt  óc,m µ   êinhËn  ¹m  k th   ng   t øng  kh«ng thanh    Õt  to¸nh trong n¨m  ×    th ph¶i   chuyÓn  sang    c¸c kho¶n ph¶ithu  ë    Õttheo    êi ®ang  î)tr c khi   (m chiti   tªn ng   n   í    kho¸sæ   Õt to¸n®Ó   ùc hiÖn      quy     th   thu b»ng  c¸ch   õvµo  Òn l ng,tiÒn th ng   tr   ti  ¬    ë . b/ Xö   ý c¸c kho¶n    l    ph¶i thu:ph¶i cã  Ön       bi ph¸p  «n  c  µ  ö  ý thËt ® ®è v x l     tr Öt     i   ®Ó thanh    Õt  è        ®Ó to¸nh s d trªnc¸ckho¶n  ph¶ithu,cô  Ó      th : ­ §èivíic¸c kho¶n  î vÒ   Òn         n   ti thuªnhµ  , tiÒn  în ®Ó   ©y  µ  , tiÒn   ë  m  x nh ë     vay  µm  µ  Õu  l nh (n cßn  î),   n  Þ  n   ®¬ v ph¶itÝch  ùc    åitr ckhikho¸ sæ   c¸c   c thu h   í       quyÕt to¸n.   ­  èi víic¸c kho¶n  §     tham    Õu  Êt  µis¶n  ®∙ hoÆc   a  ö  ý)c¸c «, thi m t  (  ch x l     ®¬n  Þ   v ph¶i kiªn quyÕt     thu  åi hoÆc   lµm  Öc  íic¸c c¬  h    vi v     quan  chøc tr¸ch   (c«ng    µ ¸n,®éi thi µnh      ê    é. an,to         h ¸n)®Ó nh thu h
  4. 4 ­ §èivíi         kho¶n  î cho    c¸c n  c¸c c«ng    ty,doanh  nghiÖp  hoÆc     ©n  c¸ nh vay,  c¸c kho¶n  ãp  èn  ªndoanh  íic¸c tæ    g v li   v     chøc  kinh  Õ  íc khi cã  t tr     Ph¸p  Önh l Ng ©n   µng, c¸c    h   chi nh¸nh ph¶i t×m  äi  Ön    m bi ph¸p  thu  åi h Õt  î  íc khi h  n tr     quyÕt    gèc  µ  iN Õ u   ∙  Ých  ùc  åim µ   Én  to¸nc¶  v l∙  . ®t c r   v kh«ng    îc do  n   thu ®   ®¬ vÞ vay  ∙    Ó,c¸c chinh¸nh  ® gi¶ith       ph¶isao  µ  öitoµn  é  å  ¬  èc  Ò   ©n     vg  b h s g v Ng hµng  µ   íc Trung  ng  ô  Õ     Tµi chÝnh) tr c ngµy  Nh n   ¬ (V K to¸n­     í  05/12/1998)®Ó     cã  Ön  bi ph¸p xö  ý.  l Trong    ×nh xö  ýcã  ×  íng m ¾ c     n  Þ  Çn  èihîp víi     qu¸ tr   l   g v   c¸c®¬ v c ph       tæ c¸c chøc  oµn  Ó  ® th trong ®¬n  Þ      Õt.   v ®Ó gi¶i quy ­  èi víic¸c  §   kho¶n  î  îc khoanh  n®   theo c¸c quy  nh   ña  èng  c  ®Þ c Th ®è hoÆc     c¸c kho¶n  î ®∙  a   íi n   ® lªnl   thanh    î giai®o¹n    ×    n  Þ  Çn  to¸nn     IIth c¸c ®¬ v c rµ    Ên  so¸tch chØnh  ¹ c¸c hå  ¬  l i   s khoanh  î,®¶m     n  b¶o  ã      å  ¬  c ®ñ c¸c h s theo  quy  nh  µ u  ÷®Ó     ã  ñ  ¬ng  ö  ýsÏgi¶i ®Þ v l gi   khic ch tr x l       Õt. quy ­ §èivíi         kho¶n  c¸c cho  ©n  Ng s¸ch vay    î gèc  µ  i®Ó       (c¶ n   v l∙   ) tr¶b¶o  Ó m   hi x∙ héi,®Ó   ©n  i  ©n     c ®è ng s¸ch (tØnh, thµnh  è, quËn...   ×  n  Þ    ph   ) th ®¬ v ph¶i ,   lµm  Öc  íiSë   µi chÝnh, Kho  ¹c Nhµ   íc,Uû   vi v   T     b  n   ban  ©n  ©n  tØnh,thµnh  nh d     phè      åi.Trêng  îp kh«ng  Ó    åi® îcth×     Þ  ë  µichÝnh  ®Ó thu h   h  th thu h      ®Ò ngh S T   x¸c nhËn  î,®Ò   Êt kiÕn  Þ,    n  xu   ngh trong    ×nh  µy  â:néi dung  ö  ông  ®ã tr b r    sd kho¶n  vay, nguyªn  ©n    nh kh«ng    îc,ý  Õn  ña  tr¶®   ki c UBND   tØnh, thµnh  è    ph ®Ò   Êt xö  ýgöivÒ   ©n  µng  µ   ícTrung  ng  ô  Õ   xu   l     Ng h Nh n   ¬ (V K to¸n­ µichÝnh) T    ®Ó  tæng  îp tr×nh ban    o  h    l∙nh®¹ NHNN   xem  Ðt xö  ý. x l ­ §èivíi         kho¶n    a    îc®anhg  ¹ch to¸ntrªnc¸ctµikho¶n  ¹i c¸c l∙ch thu ®   i h          ngo   b¶ng,yªu cÇu    n  Þ     c¸c®¬ v ph¶irµ so¸tvµ  ö  ý:      xl        +  èivíi   n  Þ  ang  ¹t®éng  ×nh  êng  × tiÕp tôc thu        §     ®¬ v ® c¸c ho   b th th       håil∙ ;  i           +  èivíinh÷ng  n  Þ  ∙    Ó  ×  Ëp        §     ®¬ v ® gi¶ith th l b¶ng    Ìm  kª k theo   b¸o c¸o gi¶itr×nh cã    Ën  ña  Ýnh  Òn  a   ¬ng  göivÒ   ©n   µng       x¸c nh c ch quy ®Þ ph     Ng h Nhµ   íc Trung  ng  ô  Õ   n  ¬ (V K to¸n Tµi chÝnh)  íc ngµy     tr   05/12/1998    ×nh ®Ó tr   Thèng  c  ®è xem   Ðt  ö  ý®èi  íic¸c kho¶n  ©n   x x l  v    Ng s¸ch  î l∙ ®ang  n    i treo ë  µi  t  kho¶n  941  µ   èc  ∙  h Õt  òng  ö  ýnh    n  Þ  î l∙ ®∙    Ó  ãi m g ® thu  c x l   c¸c ®¬ v n     gi¶ith n   i trªn. §èivíi ÷ng       nh chinh¸nh  ã    c ph¸tsinh c¸c kho¶n     ph¶ithu vÒ   iÒu    ® chuyÓn  tiÒn m Æt,  ©n  Õu    Ng phi thanh    µo  ÷ng  µy  èin¨m  µ   to¸nv nh ng cu   m cßn  è  ,chi s d    nh¸nh  ngay  ô   Õ     Tµi chÝnh    ô  b¸o  V K to¸n­   ®Ó v thanh  to¸n,nh»m   Êtto¸nsè      t    d tr ckhikho¸sæ   Õt to¸n. í      quy     ­ §èivíi         kho¶n  c¸c ph¶ithu tån ®äng  ©u  µy  Ò  Ðc    µnh    è      l ng (v s ph¸th qu¸ s d,c¸c kho¶n  Þ   îdông... m µ        b l  i   c¸c bªn  ) ph¶itr¶kh«ng     cßn  ÷a  ®∙gi¶ithÓ  . n (    ..   ) c¸c ®¬n  Þ    v ph¶i b¸o    c¸o  ô  Ó  Ò   ©n   µng  µ   íc Trung  ng  ô  Õ   c th v Ng h Nh n   ¬ (V K to¸n­ µichÝnh) ®Ó   ö  ýtrong n¨m  T    x l    1998. c­Xö  ýtµis¶n  ÷hé:   l    gi   ­ §èivíingo¹itÖ  µ         v chøng  õ cã    Þ ngo¹itÖ  Ën  ÷ hé  t   gi¸tr     nh gi   hoÆc     thu hé  ang  ¹ch  ® h to¸n trªntµikho¶n  ¹ib¶ng  Çn       ngo   c ph¶ix¸c ®Þnh  â  ¹  ¹i    r lo ingo   tÖ, cßn    Þ sö  ông  ÷a    gi¸tr   d n hay  kh«ng, cña    kh¸ch  µng  µo, nguån  èc  µ  h n  gv nguyªn nh©n  Ën  ÷®Ó   ã    xö  ýcho  ïhîp:   nh gi   c c¨n cø  l   ph   +  Õ u   N kh¸ch hµng  ùctiÕp göivµo  c¸nh hîp ph¸p th× tr¶l¹ cho kh¸ch    tr      1            i   hµng.
  5. 5 +  Õ u   c¸c c¬  N do    quan ph¸p  Ëtgöitõ t¹m    ¹m  ÷,tÞch    ×    lu       thu,t gi   thu th yªu cÇu    n  Þ  ªnquan  ã  Õt  nh  Ò   ö  ýhoÆc   ép  c¸c ®¬ v li   c quy ®Þ v x l  n NSNN   hoÆc   ®Ó     ¹kh¸ch hµng. tr¶l   i   ­ §èi víikim  ¹  ý, ®¸  ý  ÷ hé  ang       lo iqu   qu gi   ® theo  âi trªntµikho¶n  ¹i d     ngo   b¶ng:       N Õ u         +  kh¸ch hµng  öilµKho  ¹c Nhµ   ícth× gi÷nguyªn kh«ng    g    b  n        xö  ý. l  +  Õ u   c¸c c¬  N do    quan  C«ng    µ    Ön  Óm     ¹m  öith×    an, To ¸n,Vi ki so¸tt g   yªu cÇu  chuyÓn  sang  öiKho  ¹c Nhµ   íc. g  b  n  +  Õ u   c¸cc¸nh©n  N do      kh¸cgöith× yªu cÇu       kh¸ch hµng  Êt tr×nh hå  ¬    xu    s ph¸p lý®Ó   Ën  ¹tµis¶n    µ  íng dÉn      nh l     i trªnv h   kh¸ch hµng  öivµo    g  NHTM. ­  èi víic¸c "c¸c chøng  õ  ã    Þ kh¸c ®ang  §       t c gi¸tr     b¶o qu¶n"  ña      c c¸c c¸ nh©n,      c¸c Tæ chøc  kh«ng ph¶i TCTD   öi vµ  ang    g  ® theo  âi trªn tµikho¶n  d     ngo¹ib¶ng  × còng  ö  ýnh  µis¶n  ÷hé  ãitrªn.   th   x l  t   gi   n   d­ V Ò       c¸ckho¶n  ph¶itr¶:    ­ §èivíi è  Òn thu vÒ         ti     cho    µ    ang  ¹ch      µikho¶n  s thuªnh ë ® ho to¸në t   "C¸c  kho¶n  ph¶itr¶:th×      ph¶ichuyÓn  ép  Ò   ©n   µng  µ   íc Trung  ng  ô    n v Ng h Nh n   ¬ (V K Õ     Tµi chÝnh) 60%   è  Òn    îctrong n¨m  to¸n­     s ti thu ®     1998  cho  do  thuªnhµ  ,   ë  sè  Òn 40%   ti   cßn  ¹ ® îcsö  ông    öa  ÷a  µ    l    d i ®Ó s ch nh ë cho  CBCNV   Õu  a  ö  n ch s dông  Õt    n  Þ  îc gi÷ l¹ vµ  ¹ch    µo  µikho¶n  h c¸c ®¬ v ®     i h   to¸n v t   6378 "C¸c kho¶n    ph¶itr¶"(më  µikho¶n    Õt"TiÒn     t  chiti   cho    µ    îc®Ó   ¹ ®Ó   öa  ÷a  thuªnh ë ®   l i s ch c¸cnhµ      ë cho thuª"). ­ §èi víic¸c chinh¸nh  ã  vÒ   µ           c thu  nh kh¸ch  ang  ¹ch  ® h to¸n ë  µikho¶n   t  6378 "C¸c kho¶n    ph¶itr¶kh¸c"sau    ∙  ép    Üa  ô       khi® n c¸c ngh v cho  NSNN,  è  s cßn  ¹ ph¶ichuyÓn  ép  Ò   ©n   µng  µ   ícTrung  ng  ô  Õ     Tµi l i   n v Ng h Nh n   ¬ (V K to¸n­   chÝnh) tr cngµy    í  25/12/1998. ­ §èivíisè  Òn thu vÒ         ti     cho  thuªtrôsë  µm  Öc:c¸c chinh¸nh  Çn  «n       l vi       c ® ®èc    n  Þ    c¸c®¬ v thuªthanh    Þp  êivµ  to¸nk th   ph¶ikiÓm    ¹ sè  Òn ®∙    ­   tral   ti   thu ® i îc trong n¨m  ang  ¹ch      ® h to¸n ë  µikho¶n     t  c¸c kho¶n  ph¶i tr¶hoÆc   µikho¶n     t  kh¸c,sau    ép  Õ    khin thu doanh  thu cho  ©n   Ng s¸ch  a   ¬ng, phÇn  ®Þ ph   cßn  ¹ l i chuyÓn  ép  Ò   ©n   µng  µ   ícTrung  ng  ô  Õ       µi chÝnh) tr c n v Ng h Nh n   ¬ (V k to¸n­ T     í  ngµy  25/12/1998. ­ §èi víisè  Òn  ∙        ti ® thu  thanh  ýTSC§,    n  Þ  do  l  c¸c ®¬ v ph¶ichuyÓn  Ò     v Ng ©n  hµng  Nhµ  níc Trung   ng  (Vô  K Õ  to¸n ­ Tµi chÝnh) tr c ngµy  ¬ í 25/12/1998. ­ §èivíi         kho¶n    thanh  ýCCL§  c¸c thu do  l  sau    õchiphÝ, phÇn  khitr       cßn  ¹ l  i ® îch¹ch to¸nvµo         thu kh¸ctrongthu nghiÖp  ô.      v ­ §èivíi         kho¶n  Òn thu phÝ  thùc hiÖn  Êp    ¹ giÊy phÐp  c¸c ti     do    c c¸clo i    kinh  doanh   µng, b¹c,ngo¹itÖ  µ  Ò   ¹t®éng  ©n   µng  ¹ch  v       v v ho   Ng h h to¸n trªn tµi      kho¶n 6378  "C¸c kho¶n  ph¶i tr¶ kh¸c" th×       ph¶i chuyÓn  ¹ch    h to¸n vµo  µi   t  kho¶n 839 "C¸c  kho¶n thu kh¸c" (theo    C«ng  v¨n  è  s 10/KT­TC2   µy  1­ ng 12­ 1994). ­ §èi víic¸c chinh¸nh  ã           c ph¸tsinh c¸c kho¶n       ph¶itr¶vÒ   iÒu     ® chuyÓn  tiÒn m Æt,  ©n  Õu    Ng phi thanh    µo  ÷ng  µy  èin¨m  µ   to¸nv nh ng cu   m cßn  è  ,chi s d    nh¸nh  ph¶i b¸o    ngay  Ò   ô   Õ   v V K To¸n­ Tµi chÝnh    ô      ®Ó V chuyÓn  î    Êt N ®Ó t   to¸nkho¶n    ph¶itr¶nµy  íckhikho¸sæ   Õt to¸n.    tr       quy  
  6. 6 ­ §èi víic¸c kho¶n         ph¶itr¶kh¸c ®∙  ån  ng  ©u  µy  Ò   Ðc       t ®ä l ng v s b¶o    chi, sÐc  chuyÓn  Òn,chuyÓn  Òn  ti   ti ph¶itr¶.     n  Þ    .c¸c ®¬ v ph¶ikiÓm     ¹ hå  ¬, .   tral   s   i x¸c ®Þnh  ån  èc  êi®iÓ m   éi dung  µ    ngu g th   n  v nguyªn  ©n  ån  ng  µ    nh t ®ä v b¸o c¸o  ô  Ó  Ò   ©n   µng  µ   íc Trung  ng  ô  Õ       µi chÝnh) tr c c th v Ng h Nh n   ¬ (V K to¸n ­ T     í  ngµy  10/12/1998 ®Ó   ã  Ön    c bi ph¸p xö  ý.  l ­ §èivíic¸c kho¶n  ån  ng  ©u  µy:tiÒn               t ®ä l ng   biªnlaitrªnmøc     æi,.. thu ®   . c¸c®¬n  Þ  µ so¸tl¹ vµ      v r       lªnb¶ng      Õtsè      õng biªnlai)   ¹o®iÒu  i kª chiti   d (kªt       t  ®Ó kiÖn cho  Öc    vi tracøu  µ  ö  ýtiÕp. v x l  3/V Ò   ö  ýchªnh  Öch  ûgi¸ngo¹itÖ:   x l  l t      a­ Xö  ý®¸nh    ¹gi¸vµng    l  gi¸l     i : Do  ×nh  ×nh    µng  èin¨m  ã  Õn  ng  víi®Ç u   t h gi¸v cu   c bi ®é so    n¨m, c¸c ®¬n      vÞ  ã  µng  ån kho  n   èingµy  cv t  ®Õ cu   31/12/1998 ph¶itiÕn hµnh  ¸nh    ¹ gi¸     ® gi¸l     i vµng (C¨n cø  µo      v gi¸mua  ña  c c«ng   tyVB§Q   ¹ thêi®iÓ m   ti     31/12/1998­Ng ©n     hµng  µ   íc Trung  ng  Ï th«ng  Nh n   ¬ s  b¸o    gi¸th«ng  Êt      n   Þ   ùc nh ®Ó c¸c ®¬ v th   hiÖn).Sau    ¸nh    ¹ gi¸vµng,c¸c ®¬n  Þ    khi® gi¸l     i    v ph¶ichyÓn  è    s chªnh  Öch  î l (N   hoÆc   ã)  µy  Ò   ©n   µng  µ   íc Trung  ng  ô  Õ   C n v Ng h Nh n   ¬ (V K to¸n­ µi chÝnh) T    ®Ó   ¹ch to¸nvµo  µikho¶n  h   t  7031 "§¸nh gi¸l¹ngo¹itÖ  µng".      i  v b­ Xö  ýchªnh  Öch  ûgi¸ngo¹itÖ    l  l t     : C¸c  n  Þ  ©n  µng  µ   ícph¶ix¸c®Þnh  ¹ kho¶n  ®¬ v Ng h Nh n      l  i chªnh  Öch  µy  l n vµ  ©n  nh  â : ph ®Þ r  ­ §èivíi      chªnh  Öch  biÕn  ng  û gi¸hoÆc   ®¸nh    ¹ tû gi¸ngo¹i l do  ®ä t     do  gi¸l       i   tÖ  èingµy  cu   31/12/1998 th× c¸c®¬n  Þ      v ph¶ichuyÓn  è      Ò   ©n  µng    s d ®ã v Ng h Nhµ   ícTrung  ng  ô  Õ   n  ¬ (V K to¸n­ µi chÝnh) ®Ó   ¹ch    µo  µikho¶n  T    h to¸nv t   7031  "§¸nh gi¸l¹ngo¹itÖ".      i   ­ §èivíichªnh  Öch  û gi¸mua        l t    b¸n  ¹itÖ:cuèingµy  ngo       31/12/1998,ph¶i     rµ so¸t  ¹®¶m      l   i b¶o  è  Öu chÝnh    µ  ö  ýtr ckhikho¸sæ   Õt to¸n: s li   x¸cv x l   í       quy         N Õ u   µikho¶n      +  t  631  ã  è    ã   × tÊtto¸nchuyÓn  µo  µikho¶n  c s d C th       v t  8042  "Thu  Ò   v kinhdoanh  ¹itÖ".   ngo         N Õ u   µikho¶n      +  t  631  ã  è    î  × tÊtto¸nchuyÓn  µo  µikho¶n  c s d N th       v t  8432  "ChivÒ     kinh doanh  ¹itÖ".   ngo   4/  Ò   ¹ch to¸nc¸ctµi  V h         s¶n  Çn u  : c lý ­§èivíi ét  è  µikho¶n  i øng       m s t  ®è   ph¶ikiÓm    ü,®¶m     so¸tk   b¶o:         Sè     µikho¶n        +  d t   762    Þ C«ng  ô    ng  ang  ïng  ∙    "Gi¸tr   c lao ®é ® d ® ghi vµo    Ý" ph¶ib»ng  è    µikho¶n  chiph     s dt   761 "C«ng  ô    ng  ang  ïng"; c lao®é ® d         Doanh  è  +  s bªn  ã   µikho¶n  C t  752 "Hao mßn   TSC§" ph¶i b»ng    doanh  è  Nî  µikho¶n  s bªn  t   8632 "ChikhÊu    hao TSC§"  õtr ng  îp trongn¨m  (tr   ê h     cã  Ën  nh TSC§  ∙  ® qua  ö  ông). sd          +          Doanh  è  s bªn  ã   µikho¶n  C t  762    Þ CCL§  ∙    µo    "Gi¸tr   ® ghi v chi phÝ"  ph¶ib»ng    doanh  è  Nî  µikho¶n  s bªn  t   8635  "ChiCCL§";   N Õ u   ã  ù  c s chªnh  Öch  ÷a c¸ccÆp   µikho¶n    l gi     t  trªnph¶ix¸c®Þnh     nguyªn  nh©n,  ö  ýhoÆc   x l  b¸o c¸o    ×nh  öi vÒ   ©n   µng  µ   íc Trung  ng  gi¶itr g   Ng h Nh n   ¬ (Vô  Õ   K to¸n­TµichÝnh) ®Ó   ö  ýtr ckhiquyÕt to¸n.      x l  í       5/Xö  ýÊn    l   chØ  quan  äng: tr
  7. 7 ­ §èi víic¸c lo¹  n          i chØ   Ê quan  äng kh«ng  tr   cßn  ö  ông  ÷a      ¹ sd n nh c¸c lo i  sÐc  ò,giÊy  li   µng    ¹   Êy  bæ   c  b¸o  ªnh c¸c lo igi b¸o  sung  Êy  li   µng  , gi b¸o  ªnh b»ng  ®iÖn...c¸c ®¬n  Þ  îc phÐp    û, khitiªuhuû     v®  tiªuhu       ph¶ithµnh  Ëp  éi  ng    l H ®å ®Ó   Óm  m   ¹ vµ  µm  ñ tôc tiªuhuû.Sau    ki ®Õ l   l th       i   ®ã ph¶ib¸o  Õt    k qu¶  Ò   ©n   v Ng hgµng  µ   ícTrung  ng  ô  Õ    TµichÝnh) . Nh n   ¬ (V K to¸n­     ­ §èivíi   ¹ Ên        lo i chØ  c¸c   quan  äng cßn  Õp tôc sö  ông  îc(sÐc  ©n   tr   ti     d ®  Ng hµng  µ   íc,sÐc  Nh n   chuyÓn  Òn..   Çn  ti .c) ph¶irµ    ¹   chøc  Óm   vµ    so¸tl itæ  , ki kª  b¶o qu¶n  theo quy  nh  ®Þ trong Quy Õt  nh  è  ®Þ s 427/1997/Q§­NHNN2   µy  ng 23/12/1997 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   Th ®è Ng h Nh n B  C « n g  t¸c thanh to¸n: § Ó   ùc hiÖn  ètyªu  Çu, néidung  µ  Êt l ng c«ng    Õt    ªn th   t  c     v ch  î   t¸cquy to¸nli   hµng  µ  v b¶o  ¶m   Öc  ® vi chuyÓn    ªnhµng  tiªuli   n¨m1998  ùc hiÖn  th   trong th¸ng     1/1999,yªu cÇu    n  Þ  ªnhµng u    ét  è  iÓ m      c¸c®¬ v li   l ým s ® sau:  ­ Vµo  ÷ng  µy  èin¨m, khèil ng giao dÞch,chuyÓn  Òn ph¸tsinh    nh ng cu      î       ti       nhiÒu, ®Ó     tr¸nh sai lÇm,    n   Þ   ªnhµng     c¸c ®¬ v li   ph¶i kiÓm       tra chÆt  Ï c¸c ch     chuyÓn  Òn    ti khi truyÒn  cho NHB   òng    Óm     ü  c nh ki tra k b¸o  c¸o  ªnhµng  i  li   ® hµng  µy,ph¶i®¶m   ng     b¶o  è  Öu chÝnh    ÷a giÊy  vµ  c¸o tr ckhi s li   x¸c gi   b¸o  b¸o    í     göiNg ©n  µng  µ   ícTrung  ng.   h Nh n   ¬  ­ Sæ   Õ       ÕtTK    k to¸nchiti   6011  "Liªnhµng  i    ® n¨m nay" ngµy  12­   31­ 1998,  c¸c   n  Þ  ªnhµng   ®¬ v li   ph¶i®ãng  Êu    d hoÆc    ghib»ng  ÷  ch "B¶n  èicïng"tr c cu     í  khigöivÒ   ©n   µng  µ   íc Trung  ng      Ng h Nh n   ¬ (Phßng  Thanh    ªnhµng    ô   to¸nli   ­V K Õ    TµichÝnh). to¸n­   ­ C¸c  n  Þ  ªnhµng    ®¬ v li   ph¶irµ    ¹ toµn  é  µikho¶n  ªnhµng  å m:    so¸tl  i b t  li   g TK 6011,6012,6013,6014,6015  Õu          n cßn    Çm  × khÈn  ¬ng  ö  Ý ®Ó   sail th   tr x l  c«ng    Õt    ªnhµng  t¸cquy to¸nli   n¨m 1998  îcchÝnh    µ  ¶m   ®  x¸c v ® b¶o  ng  êi ®ó th   h¹n quy  nh.   ®Þ ­ C¸c  Êy  gi b¸o  ªnhµng  li   hoÆc     i  Õu  ªnhµng  éc  sæ ®è chi li   th n¨m  1998  n Õu  Ën  îctrong th¸ng1/1999,c¸c ®¬n  Þ  ªnhµng  nh ®        v li   ph¶ikhÈn  ¬ng  ¹ch   tr h  to¸n vµ  Õn  µnh  i  Õu  Èn  ¬ng    ¶m     ti h ®è chi kh tr ®Ó ® b¶o  Õn    êi gian ti ®é th     chuyÓn    tiªutrong th¸ng1/1999.     Sau    µikho¶n  khit   "Liªnhµng  n     ®Õ n¨m  íc", tr   "Liªnhµng  n     ®Õ n¨m  íc®îi tr     ®èi  Õu","Liªnhµng  n   chi     ®Õ n¨m  íc cßn    Çm"  ña  tr   sail c n¨m  1998  mang  sang  ®∙  Õt  è  ,c¸c ®¬n  Þ  Ëp  c¸o sè    µikho¶n  h s d    v l b¸o    d t   "Liªnhµng  i    ® n¨m  íc"vµ  tr   "Liªnhµng  n     ®Õ n¨m  íc®∙  i chiÕu" theo  É u   c¸o thanh    ªnhµng  tr   ®è     m b¸o    to¸nli   th¸ng,lËp    xong  truyÒn qua  ¹ng    Ýnh  Ò   ô   Õ   m vit v V K to¸n­ µi chÝnh  T  hoÆc   è  s FAX  048251307    i chiÕu. ®Ó ®è   ­ Nh÷ng  n  Þ  ©n   µng  µ   íccã  ë   µikho¶n    ®¬ v Ng h Nh n   m t   6031"Thanh    to¸n kh¸c gi÷a    n  Þ  ©n   µng  µ   íc",tr c khikho¸ sæ   Õt      c¸c ®¬ v Ng h Nh n   í       quy to¸n ph¶i   ®èi  Õu  è  Öu víinhau    chi s li     ®Ó b¶o  ¶m   ® doanh  è    s ph¸tsinh trong n¨m,  è        sd cuèi n¨m  Êt lµ sè    ÷a    n  Þ  ªnquan) ph¶i khíp ®óng  íinhau,   (nh     d gi c¸c ®¬ v li         v    n Õu  ã  c chªnh  Öch  l ph¶it×m    nguyªn nh©n, ®iÒu      chØnh  ¹ch    íckhilËp h to¸ntr       b¸o c¸o quyÕt to¸n.     
  8. 8 C ­ C « n g  t¸c u ¶ n  l ý T µ i c h Ý n h  ­T µ i s ¶ n:  q 1­ V Ò     Ëp  ña  ©n  µng:   thu nh c Ng h ­ KiÓ m     ¹ viÖc  Ýnh  µ        tral   i t v thu l∙cho  i vay  ña  ©n  µng  µ  íc®èi víi c Ng h nh n       c¸c tæ    chøc  Ýn  ông, ®¶m   td   b¶o thu  ng  Õ     ®ó ch ®é quy  nh.  ®Þ C¸c kho¶n    l∙i cßn  ån ®äng  a      n  Þ  t  ch thu,c¸c ®¬ v ph¶icã  Ön    bi ph¸p  Ých  ùc    Õt  t c thu h trong   n¨m. ­ C¸c    kho¶n      õ ho¹t®éng  µ  l∙thu t     i nh kh¸ch do      chinh¸nh  ©n  µng  µ   Ng h Nh níc tØnh    qu¶n  ýph¶i® îc ho¹ch  l     to¸n râ  µng  íc m ¾t  a  îc sö   r tr   ch ®   dung  ph¶i   chê  ñ  ¬ng  ña  ©n   µng  µ   ícTrung  ng  ch tr c Ng h Nh n   ¬ (Sau    ã    Õn  ña  é  khic ý ki c B TµichÝnh).   ­ KiÓ m     ¹   Öc  ¹ch to¸nc¸c kho¶n    Ó   c¸c kho¶n  ang    µi   tral  vi ho       i thu k c¶    ® ët   kho¶n  "C¸c kho¶n    ph¶i tr¶kh¸c"®Ó   iÒu       ® chØnh  Õt  µo    µikho¶n    h v c¸c t   thu theo  ng  ®ó quy  nh  ®Þ hoÆc   chuyÓn  Ò   ©n  µng  µ   íc Trung  ng  ô  v ng h Nh n   ¬V KÕ   to¸n­ µichÝnh). t  ­ C¨n  vµo  ×nh  ×nh  íic¸c ®¬n  Þ  Çn  ö  ýc¸ckho¶n        cø  t h m    v c x l    l∙treotrong i   tr ng  îp kh«ng  ê h  cßn  îgèc  µ  n  Þ  ∙    Ó  × kh«ng  n  v ®¬ v ® gi¶i th (v   cßn kh¶ n¨ng    thu ® îc). íckhixö  ý®¬n  Þ        l  Tr v ph¶ib¸o      ×nh ®Ó   ©n   µng    c¸o gi¶itr   Ng h Trung  ng  ¬ duyÖt tr ckhithùc hiÖn.   í      2­ V Ò     Ý  ña  ©n  µng:   chiph c Ng h ­ KiÓ m     Êtc¶    å  ¬    so¸tt   c¸c h s chøng  õ chi tiªutrong  t      n¨m    ¶m     ®Ó ® b¶o tÝnh  îp ph¸p,hîp lÖ  ña  õng kho¶n  h    c t   chi. ­  µ     ¹  ×nh  ×nh  Êp  µnh  ù  R so¸tl i t h ch h d to¸n chi phÝ      qu¶n  ý ® îc Ng ©n   l    hµng  µ   íc Trung  ng  Nh n   ¬ duyÖt, ®¶m     b¶o  Êp  µnh  ch h nghiªm  óc  Õ     t ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  µ  l    v trong h¹n    møc  îcphª duyÖt  Êtlµc¸cchØ    èng  ®   (nh       tiªukh chÕ). ­§èivíi         c«ng  ×nh söa  ÷a,l¾p  Æt    ÕtbÞ  toµn  c¸c tr   ch   ® c¸cthi   an  kho  Òn: ti   Khi c«ng  Öc  öa  ÷a, l¾p  Æt     ÕtbÞ   toµn    vi s ch   ® c¸c thi   an  kho  µn  µnh,c¸c ho th    ®¬n  Þ   v nghiÖ m   thu  Çn  èi l ng,tõng  ¹  ÕtbÞ   ∙  ¾p  Æt,  ph kh  î   lo ithi   ® l ® sau    ®ã kiÓm     ¹ hå  ¬  Õt  tra l i s quy to¸n cña  n  Þ        ®¬ v thic«ng, lo¹  á  ÷ng    i nh b kho¶n    chi kh«ng  îp lýtr ckhigöihå  ¬  Õt to¸nkiÓm  h     í       s quy     tra. ­ C¸c    c«ng  ×nh  öa  ÷a, x©y  ùng  á  ∙  tr s ch   d nh ® ®ù¬c  Öt  ù  duy d to¸n n¨m     1998:Sau      khic«ng  ×nh ®∙  µn  µnh  µ  ã  y    å  ¬  Õt    µo  tr   ho th v c ®Ç ®ñ h s quy to¸nv chiphÝ, c¸c c«ng  ×nh  ang  öa  ÷a  a  µn  µnh       tr ® s ch ch ho th hoÆc   ©y  ùng  ë  x d d dang  a  Õt    îcth×  a  îcthanh    µ  ch quy to¸n®   ch ®   to¸nv ph¶i® a  µo    Ý  ña    v chiph c n¨m 1999  µ    Ëp dù    v khil   to¸nn¨m  1999  ph¶icã  ù      d to¸nkho¶n  µy. n ­ C¸c  n  Þ    ®¬ v ph¶itÝch  ùc    åic¸c kho¶n  Òn    c thu h     ti cho    ©n  c¸ nh vay  Ò   v söa  ÷a,x©y  ùng  µ  öa  µ  ép  Ö  Ý   t  ch   d nh c v n l ph ®Ê theo  b¶n  íng  Én  ña  v¨n  h d c Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng. h Nh n   ¬ ­KiÓ m     ö  ýc¸ckho¶n          tra, l     x chisai, kh«ng  ng  Õ   ,  Õu chøng  chi ®ó ch ®é thi   tõ hîp lÖ  µ  ã  Ön      v c bi ph¸p  quy tr¸chnhiªm      åi,®iÒu    ®Ó thu h   chØnh  ¹ch    h to¸n c¸ckho¶n  ¹ch toans sai, Ç m   Én.   h     nh l §èi víic¸c kho¶n      µ        chisaim Thanh    µ   íc,Thanh    ©h   µng, traNh n   traNg h   Tæng   Óm     ∙  ki so¸t® ph¸thiÖn  µ  Õn  Þ     v ki ngh thu    thiph¶i xem   Ðt    x quy tr¸ch   nhiÖ m,    Õt thu håitr ckhiquyÕt to¸n. kiªnquy       í      
  9. 9 3­ V Ò     qu¶n  ýtµi l    s¶n  ­ Rµ     ¹ viÖc    so¸tl i  mua   ¾ m   s c«ng  ô    ng  µ  Öc  ¹ch  c lao ®é v vi ho to¸n theo    c«ng    v¨n 744/CV­NH2   ∙  Ýnh    a  N Õ u   a  ng  cÇu  Çn  eu  ® ch x¸c ch ?  ch ®ó yªu  c ®× chØnh  ¹ch to¸ntr ckhiquyÕt      Öc  Óm    Õt    µis¶n  ung  h     í    to¸n®Ó vi ki traqu to¸nt   ® theo c¸cquy  nh  Ön  µnh     ®Þ hi h . ­ KiÓ m     ¹ viÖc  Ých khÊu    tral   i tr   hao  ¬  c b¶n  ∙  ® theo  ng  ®ó c¸cquy ®Þnh  µ    v híng  Én  ña  µ  íc cha, nhÊt lµ c¸c TSC§   d c nh n          mua   ¾ m   õ nguån  èn  s t  v KHCB   vµ  õnguån  t  chuyÓn  õCCL§  t  sang  TSC§  . ­ Rµ     ¹ viÖc    so¸tl   i qu¶n  ývµ  ö  ông  µis¶n,®¸nh    Öu  l  s d t    gi¸hi qu¶  ö  ông  sd tµis¶n  ∙  îctrang bÞ  òng    ùc hiÖn  éiquy,quy  Õ     ®®   c nh th   n    ch qu¶n  ýtµis¶n  ¹ l    t  i ®¬n  Þ  × nh,   õ®ã   vm  t   xem: +  Öc  Vi qu¶n  ýtµi l    s¶n  ∙  ® chÆt  Ïcha,cã  ×  áng lÎocÇn  ¾c  ôc. ch     gl    kh ph +  Xem   Öc  ö  ông  µis¶n  Ön  ã  ∙  îp lý, ÕtkiÖm  a  µ  ã  Öu  vi s d t  hi c ® h       ti ch v c hi qu¶  kh«ng,cã  ×  Çn  èn  ¾n  ¾c  ôc.  gc u n kh ph +  èivíic¸c TSC§  ∙  îcNg ©n   µng  µ   ícTrung  ng  §     ®®  h Nh n   ¬ th«ng  cho  b¸o  thanh  ý: l  C¸c  n  Þ  ®¬ v ph¶ithµnh  Ëp Héi ®ång  thanh  ýtµis¶n  µ    l    b¸n  l    v chuyÓn  toµn  é  è  Òn thu ® îcvÒ   ©n   µng  µ   íc   b s ti       Ng h Nh n   Trung  ng  ô  Õ     Tµi ¬ (V K to¸n­   chÝnh).Trêng  îp  n   èin¨m    h ®Õ cu   1998  TSC§   Én  a  îc thanh  ý,c¸c ®¬n   v ch ®   l    vÞ ph¶icã  c¸o gi¶i ×nh vÒ   ©n  µng  µ   ícTrung  ng  ô  Õ       b¸o      tr   Ng h Nh n   ¬ (V K to¸n­ TµichÝnh).   +  µ     ¹ toµn  é  µis¶n  R so¸tl   i b t  (TSC§, CCL§)  Ön  ã  ña  n  Þ  µ    hi c c ®¬ v v ph¶i   ph©n  ¹    ö  ý(Bao  å m   ¹  a  ïng,lo¹  lo i®Ó x l   g lo ich d  i cßn  ö  ông  îcnhng  sd ®  kh«ng  cÇn  ïng,lo¹  ∙    áng  kh«ng  ïng  îcn÷a).Trªn c¬  ë    d   i hh ®   d ®      s ®ã b¸o    ô   Õ   c¸o V K to¸n ­ Tµi chÝnh  íng  ö  ý c¸c lo¹  µis¶n       h x l    i   t cho  ï hîp  íic¸c c¬  Õ   Ön  ph   v     ch hi hµnh    Êt lµxö  ýc¸c tµis¶n  ∙  Þ    áng  ùc sù  ­ nh     l       ® b hh th   kh«ng  Ó  ïng  îcn÷a  th d ®  th× ph¶icã  ¬ng    ×nh Ng ©n   µng  µ   ícTrung  ng  íng xö  ývµ    ph ¸n tr   h Nh n   ¬ h   l   chØ   ® îc xö  ý khi cã    Õn  ña  ©n   µng  µ   íc Trung  ng(Vô  Õ     l     ý ki c Ng h Nh n   ¬ K to¸n­ µi T  chÝnh). +  èi víic¸c tµis¶n  Õu  Êt  §      thi m ph¶i x¸c ®Þnh  â     r nguyªn  ©n,    Þ nh gi¸tr   ®¸nh    gi¸theo  êi®iÓ m     Õt  µ  th   gi¶iquy v ph¶icã  ¬ng    Ön    ph ¸n bi ph¸p  ö  ý,quy  x l  tr¸chnhiÖ m  n   ï®Ó     ®Ò b   tr¸nhtæn  Êtcho  µ   íc.   th   Nh n III/ S a o  kª ­ ki Ó m  kª:   Do  n¨m 1999  Ïtr Ón khaithùc hiÖn  Ö   èng  µikho¶n  Õ     íivµ  s  i       H th t  k to¸nm   ph¶i chuyÓn  è  Öu  è  ) tõ tµikho¶n  ò    s li (S d       c sang  µikho¶n  íi,nªn  äi  µi t  m  m t  s¶n,nî nÇn, vèn  µ    è    trªnc¸c tµikho¶n       v c¸c s d         ph¶i® îcsao      Õtsè         kª chiti   d ­ kiÓm    Ön  Ët thùc tÕ    i chiÕu  íi   kª hi v     ®Ó ®è   v   s¸ch vµ  íi   sæ   v   kh¸ch hµng  ªn c¸c   li   quan ®Ó  x¸c ®Þnh  sè  liÖu vÒ  vèn vµ  tµi s¶n hiÖn cã  ®Õ n  cuèi µy   ng 31/12/1998  ã  íp víisè  Öu      c kh     li trªnsæ s¸ch  hay  kh«ng. Trêng  îp  ã    h c chªnh  lÖch ph¶ix¸c ®Þnh  â nguyªn nh©n, tr¸chnhiÖ m   µ  ö  ýtr ckhilËp  c¸o    r        v x l   í     b¸o    quyÕt to¸n:   ­  Õ u   Óm   x¶y  thiÕu  víisè   trªnsæ   N ki kª  ra  so    d   s¸ch  Õ   k to¸n th×    ph¶i   h¹ch to¸n:   Nî  TK: tµis¶n  Õu m Êt  ê  ö  ý(NgêichÞu     thi   ch x l     tr¸chnhiÖm    )
  10. 10 Cã   TK:  TSC§,  ËtliÖu.. v  . ­N Õ u   Óm    Èy   thõa so  íi è          ki kª x ra     v   d trªnsæ s¸ch kÕ     × ph¶ih¹ch s   to¸nth       to¸n: Nî  TK:  TSC§,  ËtliÖu. v  Cã   TK:  µis¶n  ê  ö  ý. T  ch x l Riªng c«ng  ô    ng    c lao ®é sau      nh  â nguyªn nh©n, tr¸chnhiÖ m   khix¸c ®Þ r        th× h¹ch to¸n:     ­N Õ u   Õu th× h¹ch to¸n   thi       Nî  TK:  ©n    Ph bæ CCL§. Cã   TK:  CCL§. Khingêilµm  Êt  em   åith ng  × ghi:     m® b   ê th   Nî  TK:  Òn  Æt   Ti m Cã   TK:  Thu  Ëp nh ­N Õ u   õa th× h¹ch to¸n:   th       Nî  TK:  CCL§ CãTK:  ©n    Ph bæ CCL§ IV/ Ë p  v µ  g ö i b¸o c¸o q u y Õ t to¸n:  L  C¸c    chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  µ    ô,  ôc  ©n   µng  µ   íc    ®¹   v c¸c V C Ng h Nh n   Trung  ng  Ëp vµ  öib¸o c¸o quyÕt to¸nn¨m  ¬ l  g         1998    nh sau: 1/ C¸c  ¹    lo ib¸o c¸o  Ëp  öi Ng ©n   µng  µ   íc Trung  ng  ô  Õ     l g  h Nh n   ¬ (V K to¸n ­ µichÝnh) ph¶itheo ®óng  iÓ m   m ôc    ña  T        ® 5  IIc Quy Õt  nh  è  ®Þ s 300/Q§­NH2. 2/   ét  è  ¹    M s lo i b¸o c¸o sao    Óm   tuy kh«ng  kª,ki kª    ph¶i göi Ng ©n   µng     h Nhµ   íc Trung  ng, nhng    n  Þ  n  ¬  c¸c ®¬ v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   Óm     ki so¸t, i    ®è chiÕu  µ  v ph¶ib¶o  ¶m   è  Öu khíp ®óng  íisè  Öu trªnb¸o  chitiÕtvµ    ® s li     v   li     c¸o      B¶ng  ×nh  ×nh  ùc tÕ  t h th   doanh  nghiÖp n¨m 1998. V/ V Ò  c¸c k h o ¶ n  c hi p h Ý  liªn u a n  ® Õ n  q u y Õ t to¸n n¨ m  1 9 98:  q Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng  Ïcã    h Nh n   ¬ s   v¨n b¶n  íng dÉn  h  riªng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2