Công văn 1231/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
24
lượt xem
2
download

Công văn 1231/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1231/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc quản lý thu nộp Ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1231/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh ­ tæng côc h¶i quan sè 1231/TCHQ­KTTT  ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2004 vÒ viÖc qu¶n lý thu nép  ng©n s¸ch nhµ níc KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Ngµy   13/8/2003   Bé  Tµi   chÝnh   ®∙  ban   hµnh  Th«ng  t  sè  80/2003/TT­BTC híng dÉn tËp trung, qu¶n lý c¸c kho¶n thu   Ng©n s¸ch qua Kho b¹c Nhµ níc, Tæng côc H¶i quan ®∙ sao   göi Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè thùc hiÖn. §Ó viÖc   thùc hiÖn ®îc thèng nhÊt, tiÕp theo Th«ng t liªn tÞch sè   04/2001/TTLT­BTC­TCHQ   ngµy   12/1/2001   gi÷a   Tæng   côc   H¶i  quan vµ Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc: híng dÉn tËp trung, qu¶n lý  thu, nép thuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµo Ng©n s¸ch qua Kho   b¹c  Nhµ  níc,  Tæng   côc  H¶i  quan  lu ý  c¸c  ®¬n  vÞ  mét  sè   ®iÓm sau: 1. VÒ th«ng b¸o thu nép Ng©n s¸ch: C¨n cø vµo sè thuÕ  vµ thu kh¸c ph¶i nép Ng©n s¸ch Nhµ níc do ®èi tîng nép  thuÕ tù kª khai trªn tê khai hµng  hãa  xuÊt,  nhËp khÈu,  c¸c ®¬n vÞ H¶i quan tiÕn hµnh kiÓm tra, ra th«ng b¸o thu  göi ®èi tîng  nép  thuÕ.  Trong  th«ng  b¸o thu ph¶i ghi râ  chi tiÕt tõng kho¶n nép vµ theo ®óng ch¬ng, lo¹i, kho¶n,  h¹ng, môc, tiÓu môc cña môc lôc Ng©n s¸ch Nhµ níc vµ x¸c  ®Þnh   ngay  tµi  kho¶n   nép   trªn   th«ng   b¸o   thu   theo   nguyªn  t¾c ­ C¸c kho¶n thu ngay vµo Ng©n s¸ch, nép vµo tµi kho¶n  741 "Thu Ng©n s¸ch Nhµ níc". ­ C¸c kho¶n cã tÝnh chÊt t¹m gi÷, nép vµo tµi kho¶n  921 "T¹m gi÷ chê xö lý" 2.   Trêng   hîp   hÕt   thêi   h¹n   nép   thuÕ   ghi   trong   th«ng  b¸o thu, mµ ®èi tîng nép thuÕ cha nép (trõ trêng hîp ®îc  cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp chËm nép) th× ®¬n vÞ lËp ngay  lÖnh   thu   thuÕ,   thu   tiÒn   ph¹t   theo   mÉu   sè   04/CTKT­2001  (Ban hµnh  kÌm  theo  chÕ ®é kÕ to¸n  thuÕ  xuÊt khÈu,  thuÕ  nhËp khÈu)  göi Ng©n hµng hoÆc  Kho  b¹c  n¬i  ®èi  tîng  nép  thuÕ më tµi kho¶n  tiÒn  göi, yªu cÇu trÝch  sè tiÒn  ph¶i  nép tõ tµi kho¶n cña ®èi tîng nép thuÕ ®Ó nép vµo Ng©n  s¸ch Nhµ níc.  LÖnh thu thuÕ, thu tiÒn ph¹t ®îc lËp thµnh  6 b¶n vµ ®îc sö dông nh sau: 01 b¶n b¸o nî cho ®èi tîng nép thuÕ 02   b¶n   göi   Ng©n   hµng   n¬i   ®èi   tîng   nép   thuÕ   më   tµi  kho¶n ®Ó yªu cÇu Ng©n hµng trÝch sè tiÒn ph¶i nép tõ tµi  kho¶n cña ®èi tîng nép thuÕ ®Ó nép Ng©n s¸ch Nhµ níc.
  2. 2 02 b¶n göi Kho b¹c Nhµ níc n¬i ®èi tîng nép thuÕ ph¶i  nép tiÒn vµo tµi kho¶n. 01 B¶n lu Bé phËn kÕ to¸n thuÕ. Ng©n hµng vµ Kho b¹c sau khi thùc hiÖn trÝch chuyÓn  tiÒn nép thuÕ theo lÖnh thu thuÕ, thu tiÒn ph¹t, x¸c nhËn  vµ göi H¶i quan 01 b¶n ®Ó lµm c¬ së thanh kho¶n nî thuÕ  cña doanh nghiÖp. 3. VÒ chøng tõ thu NSNN, ®Þnh kú thêi gian nép tiÒn  thuÕ vµ thu kh¸c ®∙ thu ®îc tõ hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp  khÈu vµo KBNN.... thùc hiÖn theo ®óng híng dÉn t¹i Th«ng  t sè 80/2003/TT­BTC ngµy 13/8/2003 cña Bé Tµi chÝnh. 4.  Nh÷ng  néi dung  ®∙ ®îc  híng dÉn  t¹i Th«ng  t  liªn  tÞch   sè   04/2001/TTLT­BTC­TCHQ   ngµy   12/1/2001   vµ   c¸c   v¨n  b¶n kh¸c tr¸i víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 80/2003/TT­BTC  ngµy 13/8/2003 nªu trªn cña Bé Tµi chÝnh kh«ng cßn hiÖu  lùc thi hµnh. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh,  thµnh phè biÕt vµ chØ ®¹o thùc hiÖn thèng nhÊt. Trong qu¸  tr×nh triÓn khai thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c, b¸o  c¸o ngay vÒ Tæng côc H¶i quan ®Ó ®îc híng dÉn kÞp thêi.
Đồng bộ tài khoản