Công văn 12329/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
35
lượt xem
1
download

Công văn 12329/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 12329/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với tiền của người học nghề, học ngoại ngữ đóng góp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 12329/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n c ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   s è   1 2 3 2 9   T C . T C T   n g µ y   2 8   t h ¸ n g   1 0   n ¨ m   2 0 0 4  vÒ viÖc thuÕ GTGT ®èi víi tiÒn cña ngêi  häc nghÒ, häc ngo¹i ng÷ ®ãng gãp KÝnh göi: ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc  ChÝnh phñ ­   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung ¬ng. Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc C«ng v¨n cña mét sè ®Þa ph¬ng  vµ c¬ së kinh doanh kiÕn nghÞ vÒ viÖc ¸p dông thuÕ GTGT   ®èi víi ho¹t ®éng ®µo t¹o, d¹y nghÒ, tuyÓn chän lao ®éng   xuÊt khÈu. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: Nh»m khuyÕn khÝch, ®Èy m¹nh viÖc xuÊt khÈu lao ®éng  theo chñ tr¬ng cña Nhµ níc, ®ång thêi gi¶m bít khã kh¨n  cho ngêi lao ®éng xuÊt khÈu; C¨n cø vµo Kho¶n 11 §iÒu 4  NghÞ   ®Þnh   sè   158/2003/N§­CP   ngµy   10/12/2003   quy   ®Þnh:  "D¹y häc, d¹y nghÒ thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT"  vµ Kho¶n 1 §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§­CP quy ®Þnh:  "Møc thuÕ  suÊt  0% ®èi  víi  hµng  hãa, dÞch vô xuÊt khÈu"  th×: ­   Ho¹t   ®éng   ®µo   t¹o,   d¹y   nghÒ,   tuyÓn   chän   lao   ®éng  xuÊt khÈu thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT. ­ Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng ®îc ¸p dông thuÕ suÊt  thuÕ GTGT 0% vµ ®îc khÊu trõ hoÆc hoµn thuÕ GTGT ®Çu vµo. Bé Tµi chÝnh híng dÉn vµ lµm râ ®èi víi ho¹t ®éng ®µo  t¹o d¹y nghÒ, ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng. Trong trêng  hîp c¸c c¬ së kinh doanh ®∙ thùc hiÖn hoÆc cha thùc hiÖn  viÖc   kª   khai,   nép   thuÕ   ®èi   víi   ho¹t   ®éng   ®µo   t¹o,   d¹y  nghÒ,  tuyÓn   chän   lao   ®éng  xuÊt   khÈu   tríc   thêi  ®iÓm   thi  hµnh c«ng v¨n nµy th× kh«ng ¸p dông viÖc truy thu, truy  hoµn thuÕ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản