intTypePromotion=1

Công văn 124/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
1
download

Công văn 124/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 124/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 124/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n  cña  æ n g   ôc thu Õ   t c sè 124 T C T/ C S  n g µy  08 th¸ng  01 n¨ m  2002  v Ò  viÖc u    thu Õ  ® èi víi d ù  ¸n ® Ç u   ®∙I   t KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  Phó  Yªn Tr¶    lêiC«ng    1164/CV­   v¨n sè  CT ngµy 13/11/2001 vµ    C«ng    1254/ v¨n sè  CT­NV  ngµy 3/12/2001 cña Côc thuÕ tØnh Phó Yªn      ®∙ithuÕ  hái vÒ u    theo  LuËt khuyÕn    khÝch ®Çu    ttrongníc,Tæng      côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  híng  cø  dÉn  i t¹ ®iÓm     1.b,môc  ,II phÇn  Th«ng    22/2001/TT­ B  t sè  BTC   ngµy 3/4/2001 cña  Tµi chÝnh    êng    Bé    th× tr hîp C«ng   tytr¸chnhiÖm     h÷u  h¹n  îcthµnh  trªnc¬  gi¶ithÓ          ®   lËp    së    hîp t¸cx∙mµ toµn  tµis¶n  bé    cña      hîp t¸c x∙ nay    chuyÓn  thµnh    tµis¶n  cña c«ng    c«ng    ty vµ  ty tiÕp    tôc s¶n  xuÊt,kinh     doanh  theo ngµnh  nghÒ   ®Þa   vµ  ®iÓm  kinh doanh    cña        gi¶ithÓ  hîp t¸cx∙ ®∙    th× tr   êng    hîp nµy    lµchuyÓn  ®æi h×nh  thøc së    h÷u,nªn    kh«ng  thuéc ®èi t      îng ® îchëng  ®∙ivÒ    u    thuÕ  theo  diÖn  ¸n ®Çu    dù    tthµnh  c¬  s¶n  lËp  së  xuÊt kinh     doanh    míithµnh  lËp. Tæng  côc  thuÕ  th«ng    b¸o Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2