Công văn 1241/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Công văn 1241/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1241/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế thu nhập đối với bưu phẩm, bưu kiện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1241/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - Tæng côc H¶i quan sè 1241/TCHQ-KTTT ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2005 vÒ viÖc xö lý thuÕ thu nhËp ®èi víi bu phÈm, bu kiÖn KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc C«ng v¨n sè 7233/BC cña Tæng C«ng ty Bu chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam ph¶n ¸nh vÒ viÖc xö lý thuÕ thu nhËp ®èi víi bu phÈm, bu kiÖn cha thèng nhÊt t¹i mét sè Chi côc H¶i quan, Tæng côc H¶i quan cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø Ph¸p lÖnh ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao sè 35/2001/PL-UBTVQH10 cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 1/7/2001 vµ Ph¸p lÖnh söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ng- êi cã thu nhËp cao sè 14/2004/PL-UBTVQH11 cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1/7/2004; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 78/2001/N§-CP ngµy 23/10/2001 vµ NghÞ ®Þnh sè 147/2004/N§-CP ngµy 23/7/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao; C¨n cø Th«ng t sè 05/2002/TT-BTC ngµy 17/1/2002 vµ Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao; Th×: quµ biÕu, quµ tÆng b»ng hiÖn vËt tõ níc ngoµi chuyÓn vÒ t¹i thêi ®iÓm tõ 1/7/2001 ®Õn tríc 1/7/2004 lµ kho¶n thu nhËp thuéc diÖn chÞu thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao. Tõ 1/7/2004 trë ®i quµ biÕu, quµ tÆng tõ níc ngoµi chuyÓn vÒ kh«ng ph¶i lµ kho¶n thu nhËp thuéc diÖn chÞu thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao. Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè chØ ®¹o c¸c Chi côc H¶i quan cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn thñ tôc xuÊt khÈu, nhËp khÈu bu phÈm, bu kiÖn lµ quµ biÕu, quµ tÆng kiÓm tra, rµ so¸t l¹i viÖc tÝnh vµ thu thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao theo tõng thêi ®iÓm phï hîp víi híng dÉn t¹i c¸c Th«ng t ®· nªu. Trêng hîp c¬ quan H¶i quan ®· thu thuÕ thu nhËp cña c¸c l« hµng nhËp khÈu tõ 1/7/2004 trë ®i th× tho¸i tr¶ l¹i kho¶n thuÕ thu nhËp ®· thu cho doanh nghiÖp bu chÝnh theo quy ®Þnh. NÕu ph¶i tho¸i tr¶ tõ ng©n s¸ch th× ph¶i b¸o c¸o râ víi Vô Ng©n s¸ch (Bé Tµi chÝnh) sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc tho¸i tr¶. §èi víi quµ biÕu, quµ tÆng nhËp khÈu tríc ngµy 1/7/2004, c¬ quan H¶i quan ®· thu thuÕ thu nhËp th× kh«ng hoµn l¹i v× lµ hµng hãa thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ thu nhËp theo Ph¸p lÖnh sè 35/2001/PL-UBTVQH10, NghÞ ®Þnh sè 78/2001/N§-CP vµ Th«ng t sè 05/2002/TT-BTC dÉn trªn. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
  2. 2
Đồng bộ tài khoản