intTypePromotion=1

Công văn 1242/TC/TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
45
lượt xem
1
download

Công văn 1242/TC/TCDN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1242/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc lập và kiểm tra báo cáo tài chính năm 1999 của doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1242/TC/TCDN của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a B é  T µ i  h Ý n h   S è  1242/TC­T C D N  n g µ y 06 th¸ng  n¨ m  2000  c 4  v Ò  vi Ö c l Ë p  µ  ki Ó m  tra b¸o c¸o t µi v  ch Ý n h  n¨ m  1999  c ñ a  o a n h  n g hi Ö p   h µ  n íc  d n KÝnh  öi: ­  g     C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  µ  ùc  thu v tr thuéc         Ch Ýnh  ñ     ph               ­UBND                     c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ Bé   µi  Ýnh  ∙  T ch ® ban  µnh  h Quy Õt  nh   è  ®Þ s 1141/TC/Q§­ C§KT   µy  ng 1/11/1995  Ò   Õ     Õ     v ch ®é k to¸ndoanh  nghiÖp;Th«ng   è    t s 73/TC­TCDN   µy  ng 12/11/1996;Th«ng   è    ts 65/1999/TT­ BTC   µy  ng 07/6/1999  Ò   ùc hiÖn  v th   c«ng  khaitµichÝnh  i víidoanh     ®è     nghiÖp  µ  ícvµ    nh n   c¸c th«ng   íng dÉn  th   qu¶n  ý l  tµichÝnh  µ  ¹ch      vh to¸n kinh doanh  i  íidoanh    ®è v   nghiÖp  µ  íc theo  nh n   NghÞ   ®Þnh  sè  59/CP  ngµy 3/10/1996, NghÞ  dÞnh  sè  27/1999/N§­  ngµy  CP 20/4/1999  ña  Ýnh  ñ; Th«ng   sè  c Ch ph   t 06/TC­TCDN   µy  ng 24/02/1997  íng  h dÉn  Õ     ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i víi l    ®è    doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  Ých theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 56/CP  µy  ng 2/10/1996  ña  Ýnh  ñ.ViÖc  Ëp  µ   c Ch ph   lv kiÓm     tra b¸o c¸o  µichÝnh  ña  t  c doanh  nghiÖp  µ  íc n¨m  nh n   1999  ùc  Ön  th hi theo c¸cquy  nh    µ  Çn u    ét  è  iÓ m        ®Þ trªnv c l ý m s ® nh sau: 1. Ph ©n  Öt gi÷a chiphÝ   ùc tÕ  ña    bi      th   c doanh  nghiÖp  íichiphÝ   îp  ý v    h l  ®Ó   Ýnh    Ëp  Þu  Õ,theo quy  nh  ña  Ët thuÕ    Ëp  t thu nh ch thu     ®Þ c Lu   thu nh doanh  nghiÖp  µ      v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn. h  Doanh  nghiÖp  îch¹ch      Ý   ùc tÕ  ®  to¸nchiph th   theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng  t sè 63/1999/TT­ BTC   µy  ng 7/6/1999  µ  v Th«ng   sè  t 08/2000/TC­ TCDN   µy  ng 19/01/2000      nh  î nhuËn  ùc hiÖn. Chi phÝ   ®Ó x¸c ®Þ l  i th      quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng  t sè 99/1998/TT­BTC   µy  ng 14/7/1998 lµchiphÝ    Ýnh    Ëp  Þu  Õ.      ®Ó t thu nh ch thu   LîinhuËn    cßn  ¹ sau  Õ    ép  li  thu ®Ó n thu  ö  ông  èn  ©n   sd v Ng s¸ch  µ   íc vµ  Nh n   trÝch lËp    ü    c¸c qu doanh  nghiÖp  µphÇn  l  chªnh  Öch  ÷a lînhuËn  ùc hiÖn  l gi     i th   vµ  Õ    Ëp  thu thu nh doanh  nghiÖp ph¶inép. Riªng c¸c kho¶n    îtmøc  víi        chiv   so    chÕ     µichÝnh,doanh  ®é t     nghiÖp kh«ng  îch¹ch to¸nvµo    Ý  ®     chiph kinhdoanh    mµ  ph¶ib﮾ p      b»ng    ån  c¸cngu kh¸ct ng   ¬ øng  theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ 2.V Ò   Êu    kh hao  µis¶n  è  nh: t  c ®Þ 2.1.C¸c  µis¶n  è  nh  íi®Ç u      t  c ®Þ m  thoÆc  mua   ¾ m   s trong n¨m  Õu  a    n ch ®¨ng  ý  êigian sö  ông  íi ¬  k th    d v   quan  µichÝnh  c t  doanh  nghiÖp  íc®©y  µc¬  (tr   l  quan qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íc t¹  l  v t  nh n   i doanh nghiÖp) th×    n¨m  1999 doanh  nghiÖp  Ých  Êu  tr kh hao trong khung  êigian,sö  ông    th    d quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  ®Þnh  è  s 1062/TC/Q§­ CSTC   µy  ng 14/11/1996 cña  é  µichÝnh.   BT  2.2.Trêng  îp    h doanh  nghiÖp  t¨ng hoÆc     gi¶m møc   Ých  Êu  tr kh hao  µi t  s¶n  è  nh  c ®Þ kh«ng  theo møc   ∙  ¨ng  ý  ®® k hoÆc   ∙  îc duyÖt    ¹onguån  ®®  ®Ó t   tr¶nîvèn     vay  u    ®Ç t(hoÆc   ®Ó gi¶m  ç)th× xö  ýnh  l     l   sau: ­ Doanh    nghiÖp  ã  Ó  Êu  c th kh hao  cao  ¬n  h møc  ∙  ¨ng  ý  ®® k hoÆc   ∙  îc ®®   duyÖt ®Ó     îc¸ckho¶n    tr¶n     vay  u  ,nhng  ®Ç t  kh«ng  îcqu¸ thêih¹n sö  ông  èi ®     d t  thiÓu trong khung    quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  ®Þ ti   ®Þ s 1062/TC/Q§­ CSTC   µ  v kh«ng  vîtqu¸ sè  Õu nguån    îvay  u        thi   tr¶n   ®Ç ttheo khÕ   c.   í
  2. 2 ­ §îc ®iÒu     chØnh gi¶m møc   Ých khÊu  tr   hao  ng  nh kh«ng  Êp  ¬n  êi th h th   h¹n  ö  ông  èi®a   sd t   trong  khung quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1062/TC/Q§­ CSTC   µ  v kh«ng  ît   è  çph¸tsinh. v   s l    qu¸ ­ M äi  êng  îp t¨ng,gi¶m  Êu    tr h    kh hao  µikhung  êigian  ö  ông    ngo   th   sd quy ®Þnh  ¹  ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1062/TC/Q§­CSTC   u   ®Ò ph¶icã    Õn  ña  é   µi   ý ki c B T   chÝnh.  3. Chi phÝ  ¨n gi÷a ca: thùc hiÖn theo quy ®Þnh  t¹ Th«ng  t è  i  s 15/1999/TT­ BL§TBXH   µy    ng 22/6/1999  íng  Én  ùc  Ön  Õ     gi÷a h d th hi ch ®é ¨n    ca  i víi ®è    c«ng  ©n, viªnchøc  µm  Öc  nh    l vi trong doanh    nghiÖp  µ  íc. nh n   §èi víidoanh     nghiÖp  ∙  chøc  ca  õ tr c ngµy  ® tæ  ¨n  t   í   22/6/1999  ×  òng  th c ® îch¹ch to¸nvµ    Ý        chiph theo møc   quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy. tn N Õu   doanh  nghiÖp    ÷a    ÷a ca  chib ¨n gi   cao  ¬n  h møc  quy  nh  ¹ Th«ng  ®Þ ti  t15/1999/TT­   BL§TBXH   µy  ng 22/6/1999  ×  Çn  th ph cao  ¬n  îc lÊy quü  óc  h ®   ph lîchi, ü  óc  îkh«ng    × ngêiquyÕt ®Þnh       i qu ph l   i ®ñ th       chiph¶ibåith ng.    ê 4. ViÖc  ö  ýtæn  Êttµis¶n  ùc hiÖn    x l  th     th   theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  m ôc   7  A  Çn  Th«ng   è  ph IV  t s 62/1999/TT­ BTC   µy    ng 07/6/1999  ña  é   µi chÝnh. c BT    Riªng  íic¸c doanh  v    nghiÖp  µ  íc trªn®Þa   µn  tØnh  Òn  nh n     b 7  mi Trung  ùc th   hiÖn theo Quy Õt ®Þnh  sè  1073/Q§­ TTg  ngµy 17/11/1999 cña Thñ  t ng í  ChÝnh   ñ   Ò   Öc  ¾c   ôc  Ëu  ph v vi kh ph h qu¶  ò  ôt vµ   l l   Th«ng   híng  Én  è  t d s 139/1999/TT­ BTC   µy  ng 26/11/1999 cña  é  µichÝnh.   BT    5.ViÖc lËp vµ  öib¸o c¸o tµi Ýnh:     g       ch 5.1.C¸c    doanh  nghiÖp  µ  íc®éc  Ëp,doanh  nh n   l  nghiÖp  µnh    th viªnTæng   c«ng    ¹ch    c  Ëp  µ  Çn  ¹ch    Ëp  tyh to¸n®é l v ph h to¸nt trung cña      c¸c Tæng  c«ng    ty nhµ  íclËp b¸o    µichÝnh  n     c¸o t   theo  quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  ®Þ t i ®Þ s 1141/TC/Q§­ C§KT   µy  ng 01/11/1995  ña  é   µi chÝnh. Trong    c BT    ®ã b¸o    öic¬  c¸o g   quan  µi t  chÝnh  îcquy  nh  ô  Ó    ®  ®Þ c th nh sau: ­ C¸c doanh  nghiÖp  Trung  ng  åm   ¬ (g doanh  nghiÖp  c  Ëp, doanh  ®é l   nghiÖp  µnh    th viªn Tæng  c«ng    ¹ch  ty h to¸n ®éc  Ëp  µ  Çn  ¹ch    l v ph h to¸n tËp    trungcña      c¸cTæng  c«ng    µ  ícdo  ñ íng Ch Ýnh  ñ,Bé  µnh  tynh n   Th t   ph   ng trung ­   ¬ng  Õt  nh  µnh  Ëp) göi vÒ   ôc  µi chÝnh  quy ®Þ th l  C T  doanh  nghiÖp  Bé   µi ­  T   chÝnh  ªngc¸c doanh  (ri     nghiÖp  ©n   µng,B¶o  Ó m,    è  öivÒ   ô   µi Ng h   hi Xæ s g   V T   chÝnh  ©n  µng   é  µichÝnh) vµ  ë  µichÝnh   Ët    ng h ­B T    ST  ­ V gi¸tØnh,thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng  ¬i ®ãng  ô së  Ýnh. C¸c  ¬ n  tr   ch   doanh  nghiÖp  éc  é   thu B Quèc  phßng  öivÒ   ôc  µi chÝnh  g  C T  doanh  nghiÖp    é   µi chÝnh  õdoanh  ­B T   (tr   nghiÖp  c«ng  ch  ¹ 1) vµ    ôc  µichÝnh  Ý lo i   Chi c T     doanh  nghiÖp  èc  qu phßng   é   ­B Quèc  phßng. ­ C¸c doanh  nghiÖp  a   ¬ng  åm   ®Þ ph (g doanh nghiÖp  c  Ëp, doanh  ®é l   nghiÖp  µnh    th viªn Tæng  c«ng    ¹ch  ty h to¸n ®éc  Ëp  µ  Çn  ¹ch    l v ph h to¸n tËp    trung cña      c¸c Tæng  c«ng    µ  íc do  û   ty nh n   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  quy ®Þnh  µnh  Ëp) göi vÒ   ë   µi chÝnh    Ët    th l    ST  ­ V gi¸tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (Chicôc    hoÆc  Phßng  µichÝnh  T  doanh nghiÖp). 5.2.C¸c    Tæng  c«ng    µ  íc(c¶ Trung  ng  µ  a   ¬ng, h¹ch    tynh n     ¬ v ®Þ ph   to¸n tËp trung vµ  ¹ch to¸ntæng  îp)göib¸o    µichÝnh  µn   h    h     c¸o t   to Tæng  c«ng      tycho c¸cc¬    quan  sau  y: ®© ­Côc  µichÝnh    T  doanh  nghiÖp   é  µichÝnh. ­B T  
  3. 3 ­ Bé     qu¶n  ýngµnh  Ó  c¸c Tæng  l  (k c¶    c«ng      µ  û   ty91) v U ban  ©n   ©n   Nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ®èivíic¸c Tæng      ph tr     ¬ (      c«ng    a   ­ ty®Þ ph ¬ng).B¸o    c¸o  ña  c Tæng   c«ng    µ   íc thùc  Ön  ty Nh n   hi theo  É u   m quy  nh  ¹ ®Þ ti   Quy Õt  nh   è  ®Þ s 1141/TC/Q§­C§KT   ng  nh ph¶i ph©n   Ých riªng è doanh    t  s nghiÖp  Þ   çvµ  b l   tæng  è  ç,sè  s l   doanh  nghiÖp    µ  l∙ v tæng  è    i s l∙ (kh«ng  ï trõ i b    gi÷a ®¬n  Þ    µ  n  Þ  ç)   v l∙v ®¬ v l . i Trong thuyÕt minh  c¸o tµichÝnh    b¸o      ph¶ib¸o    ×nh  ×nh  µ  Õt      c¸o t h v k qu¶ tr Ón khaicæ   Çn    i    ph ho¸ doanh nghiÖp,sè  Òn  ® îc tõ phÇn    ti thu      b¸n  èn  µ  v nh níc,chiphÝ   ùc hiÖn    Çn       th   cæ ph ho¸ doanh nghiÖp,chiphÝ   î Êp     tr c cho  êi ng   lao®éng...   5.3.Tæng     gi¸m  c  ®è (hoÆc  Gi¸m  c)  µ  Õ   ®è v k to¸n tr ng    ë doanh  nghiÖp  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   ícph¸p  ËtvÒ   Ýnh  Ýnh    Ýnh    tr   lu   t ch x¸c,t trung thùc cña      b¸o    µichÝnh  ña  c¸o t   c doanh  nghiÖp  µ  v ph¶itù tæ      chøc  Óm    éibé    ki to¸nn   b¸o c¸o tµichÝnh  ña  × nh     cm hoÆc     Óm    c  Ëp n Õu  Êy  Çn  Õt. thuªki to¸n®é l   th c thi 5.4. Nh÷ng    doanh nghiÖp  öi b¸o  g  c¸o  µichÝnh  Ë m   êigian    t  ch th   quy ®Þnh  Ï bÞ   ö  ¹thµnh  Ýnh  s   x ph   ch theo  quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu    ®Þ ti ® b  3  2 NghÞ   nh  è  ®Þ s 22/CP  µy  ng 17/4/1996  ña  Ýnh  ñ, Th«ng   íng dÉn  è  c Ch ph   th   s 45/TC­TCT   µy  ng 01/8/1996  ña  é   µi chÝnh  µ  c BT  v Th«ng   íng dÉn    th   bæ sung  sè  128/1998/TT­ BTC   µy  ng 22/9/1998 cña  é  µichÝnh.   BT  6.C«ng    Óm        µi Ýnh  ña    t¸cki trab¸o c¸o t   ch c doanh  nghiÖp.   6.1.KiÓ m         µichÝnh:   trab¸o c¸o t   ViÖc  Óm     ki trab¸o    µichÝnh  ña  c¸o t   c doanh  nghiÖp  ùc hiÖn  th   theo    quy ®Þnh  ¹  ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 61/1998/N§­   µy  CP ng 15/8/1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v c«ng t¸c  thanh tra, Óm  tra ®èi víi  ki    doanh nghiÖp vµ  Quy Õt ®Þnh  sè  1840/1998/Q§­ BTC   µy  ng 15/12/1998 cña  é  ëng  é  µichÝnh  Ò   Öc      B tr BT  v vi ban hµnh  quy  Õ   ¾c  ôc  ù  ång  Ðo  ÷a    ¬  ch kh ph s ch ch gi c¸c c quan  Óm     ki tra,thanh  tracña  é  µichÝnh  i víi   BT  ®è     doanh  nghiÖp. C¨n  vµo  c¸o tµichÝnh  doanh  cø  b¸o      do  nghiÖp  Ëp,c¬  l   quan  qu¶n  ýtµi l    chÝnh doanh nghiÖp  Óm     µm  â  ki tra l r møc    ®é b¶o  µn  µ  to v t¨ng tr ng  èn,  ë v   doanh      Ý,  Õt  thu,chiph k qu¶  kinh doanh  µ    v kh¶ n¨ng  µn    î cña  ho tr¶n   doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n Xem   Ðt viÖc  ©n  èivµ  ö  ông    x  ph ph   s d c¸ckho¶n  înhuËn  l i sau  Õ; viÖc  thu   lËp  µ  ö  ông    ü  ¹ doanh  vsd c¸c qu t i   nghiÖp  theo quy  nh  Ön  µnh.Tïy theo  ®Þ hi h    kh¶ n¨ng  µ  ×nh  ×nh  ¹t®éng  µichÝnh  ña  vt h ho   t  c doanh  nghiÖp,c¬    quan qu¶n  lýtµichÝnh     doanh  nghiÖp  ã  Ó  chøc  Óm     µn  Ön  c th tæ  ki trato di hoÆc   Óm   ki tratheo chuyªn ®Ò   i víi ét  è        ®è     m s doanh  nghiÖp  µ  ícträng ®iÓ m. nh n     Sau    Õt  óc  Óm     khik th ki tra ph¶i lËp    biªn b¶n    éi dung  ∙  Óm       c¸c n   ® ki tra, nªu  Ën  Ðt,kiÕn  Þ  Ò   nh x   ngh v c«ng    t¸cqu¶n  ýtµichÝnh  l    doanh  nghiÖp  µ  ­ v ng êitrùctiÕp kiÓm         traph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m    trong ph¹m    è  Öu ®∙  Óm    vis li   ki tra. §èivíi    doanh nghiÖp  µ  íccã  Çn    nh n   v ®Ò nghiªm  äng vÒ   µichÝnh  µ   tr   t   m kh«ng  ã  iÒu  Ön  chøc  Óm     ¬  c® ki tæ  ki tra,c quan  qu¶n  ý tµichÝnh  l    doanh  nghiÖp  ã  Ó  Õn  Þ  c th ki ngh thanh    µichÝnh  trat   thanh    trahoÆc     Çu  yªu c doanh  nghiÖp  êi  chøc  Óm    c  Ëp ®Õ n   Óm    c¸o tµichÝnh  ña  m tæ  ki to¸n®é l   ki to¸nb¸o      c doanh  nghiÖp. Tæ     chøc  Óm   ki to¸n ®éc  Ëp  Þu    l ch tr¸chnhiÖm   íc ph¸p  Ët   tr   lu   vÒ   è  Öu ®∙  Óm  s li   ki to¸n.
  4. 4 §èivíidoanh     nghiÖp c«ng  ch, c¬  Ý   quan  Quy Õt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp  ñ  × vµ  èi hîp  íic¬  ch tr   ph   v   quan  qu¶n  ýtµichÝnh  l    doanh nghiÖp    tæ chøc  Óm     ki traphª  Öt  duy b¸o  tµichÝnh  c¸o    n¨m  ña  c doanh  nghiÖp theo    quy ®Þnh  ¹ Th«ng   è  t i ts 06/TC­TCDN   µy  ng 24/2/1997 cña  é  µichÝnh  íng dÉn    BT  h  chÕ     ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i víidoanh  l    ®è     nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch  Ý vµ    c¸cth«ng   íng dÉn    µnh  Æc   ï. th   c¸cng ® th Côc  µi chÝnh  T  doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖm   Óm       ki tra b¸o c¸o  µi t  chÝnh  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  Trung  ng, phèihîp víic¸c Bé, ngµnh  Óm     ¬           ki tra b¸o c¸o  µichÝnh  ña  t  c c¸c  doanh nghiÖp  ¹t ®éng  ho   c«ng  ch  c¸c  é,  Ý do  B ngµnh  trung  ng  Õt  nh  µnh  Ëp.Côc  ã  Ó  û  Òn  ¬ quy ®Þ th l  c th u quy cho  ë   µi ST  chÝnh    Ët    Óm       ­ V gi¸ki trac¸c doanh nghiÖp  éc  thu tr¸chnhiÖ m   Óm     ña    ki trac Côc. Së   µi chÝnh    Ët      T  ­ V gi¸c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸ch nhiÖm   Óm       ki tra b¸o c¸o  µichÝnh    t  c¸c doanh  nghiÖp  Chñ   Þch  û   do  t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt  nh  µnh    ph tr     ¬ quy ®Þ th lËp, phèi hîp  íic¸c  ë       v  S chuyªn  µnh  Óm     ng ki tra b¸o c¸o  µichÝnh  ña    t  c c¸c doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  ch  ®Þa   ¬ng  Õt  nh   µnh  Ëp; Ý do  ph quy ®Þ th l  KiÓ m     c¸o tµichÝnh  ña    trab¸o      c c¸c doanh  nghiÖp  kh¸c n Õu  ã  û  Òn  ña    c u quy c Côc  µichÝnh  T  doanh  nghiÖp. C¸c Tæng c«ng    µ  íccã  tynh n   tr¸chnhiÖ m   èihîp víi   ¬    ph       c quan  c¸c qu¶n  lýtµichÝnh     doanh nghiÖp  Óm     c¸o tµichÝnh  ña    ki trab¸o      c c¸c doanh nghiÖp  thµnh    ¹ch to¸n®éc  Ëp vµ  Çn  ¹ch to¸ntËp  viªnh     l   ph h     trungcña    Tæng c«ng ty. 6.2.Tæng  îp,®¸nh        µichÝnh    h  gi¸b¸o c¸o t   doanh  nghiÖp: C¬  quan  µichÝnh  t  doanh  nghiÖp  ã  c tr¸ch nhiÖ m     tæng  îp,®¸nh    h  gi¸, ph©n  Ých  Ò   Öu  t v hi qu¶  kinh doanh;møc        ®é b¶o  µn  èn  µ  íc;kh¶  to v nh n   n¨ng  hoµn      tr¶c¸c kho¶n  î;viÖc  ©n  èivµ  ö  ông  n  ph ph   s d kho¶n  înhuËn  l i sau  Õ; thu   viÖc  Ëp vµ  ö  ông    ü  ña  Êtc¶    l  sd c¸cqu c t   c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íc. nh n C¸c  ë  µichÝnh    Ët    ã  ST  ­ V gi¸c tr¸chnhiÖm     tæng  îp,®¸nh    c¸o tµi h  gi¸b¸o      chÝnh doanh  nghiÖp  µ  íc trªn®Þa   µn  µ  nh n     b v theo  µnh  ng kinh tÕ. B¸o       c¸o göivÒ   é   µi chÝnh  ôc  µi chÝnh    BT  (C T   doanh nghiÖp) vµ    µnh  ñ    c¸c ng ch qu¶n  cã  ªnquan  ¹ ®Þa  ¬ng  ícngµy  li   t i ph tr   31/5/2000. Côc  µichÝnh  T  doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m     tæng  îp,®¸nh    c¸o  h  gi¸b¸o  tµichÝnh    theo  µnh  ng kinh  Õ  t (c«ng nghiÖp, x©y  ùng, n«ng    d   nghiÖp, giao     th«ng  Ën    ¬ng  ¹i. .vµ  v t¶i th , m .   Tæng  ) c«ng    µ  íc(Tæng  tynh n   c«ng      ty90,Tæng   c«ng    ty91). B¸o    c¸o tæng  îp ®¸nh    ¹t®éng  ña  h  gi¸ho   c doanh  nghiÖp  µ  íctrong c¶  nh n     nícb¸o c¸o Bé  ëng  é  µichÝnh  ícngµy        tr BT  tr   30/6/2000.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2